Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten havstulpanlav

Organismgrupp Lavar Thelotrema suecicum
Liten havstulpanlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten havstulpanlav är en skorplav med vitaktig till gröngul, smårynkig, tunn bål med Trentepohlia-alger. Apothecier är vanliga, 0,4–0,6 mm breda och 0,2 mm höga med lodräta sidor med en rund, 0,3–0,4 mm bred öppning. Varje sporsäck har 4–6 sporer vilka är 8–10-celliga och 20–35 × 8–11 µm. Bålen reagerar K– eller möjligen K+ svagt gulbrunt och Pd–. Liten havstulpanlav är mycket lik havstulpanlav Thelotrema lepadinum men denna har 2–5(–5) sporer i varje sporsäck, sporerna är murformade och 35–150 × 10–25 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för liten havstulpanlav Observationer i Sverige för liten havstulpanlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från åtta lokaler i Sverige, en i Skåne (funnen 2004), två i Bohuslän (två mycket närbelägna berg), en vardera i Närke och Uppland, en på Gotska Sandön samt på två i Skövde kommun i Västergötland (1997, 1999). På Gotska Sandön sågs den senast 1976 men är därefter inte eftersökt. I Norden i övrigt är liten havstulpanlav endast känd från enstaka lokaler i Norge. Dessutom är den känd från två lokaler i Ukraina (ej sedd sedan 1930-talet) och Kanada (tre lokaler varav två från 1800-talet och en från 1965).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3bc; B2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Känd från 20 lokaler i Mellansverige. Växer vid basen av hassel på lokaler med hög luftfuktighet. På en lokal i Skåne hittad på gammalt blåbärsris. Sedan 2010 har antalet kända lokaler ökat från 10 till 20. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3bc; B2b(iii,iv,v)).
Ekologi
Liten havstulpanlav växer vid basen av hassel i hassellundar eller ädellövskogar med enstaka hasslar på lokaler med hög luftfuktighet. I Skåne hittad på gammalt blåbärsris. Den växer bara i skogar med ett ganska kallt lokalklimat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· blåbär
· blåbär
· hassel
· hassel
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Graphidaceae, Släkte Thelotrema (havstulpanlavar), Art Thelotrema suecicum (H.Magn.) P.James - liten havstulpanlav Synonymer Ocellularia suecica H.Magn.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3bc; B2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Känd från 20 lokaler i Mellansverige. Växer vid basen av hassel på lokaler med hög luftfuktighet. På en lokal i Skåne hittad på gammalt blåbärsris. Sedan 2010 har antalet kända lokaler ökat från 10 till 20. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3bc; B2b(iii,iv,v)).

Åtgärdsprogram Avslutat
Liten havstulpanlav är en skorplav med vitaktig till gröngul, smårynkig, tunn bål med Trentepohlia-alger. Apothecier är vanliga, 0,4–0,6 mm breda och 0,2 mm höga med lodräta sidor med en rund, 0,3–0,4 mm bred öppning. Varje sporsäck har 4–6 sporer vilka är 8–10-celliga och 20–35 × 8–11 µm. Bålen reagerar K– eller möjligen K+ svagt gulbrunt och Pd–. Liten havstulpanlav är mycket lik havstulpanlav Thelotrema lepadinum men denna har 2–5(–5) sporer i varje sporsäck, sporerna är murformade och 35–150 × 10–25 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för liten havstulpanlav

Länsvis förekomst och status för liten havstulpanlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för liten havstulpanlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från åtta lokaler i Sverige, en i Skåne (funnen 2004), två i Bohuslän (två mycket närbelägna berg), en vardera i Närke och Uppland, en på Gotska Sandön samt på två i Skövde kommun i Västergötland (1997, 1999). På Gotska Sandön sågs den senast 1976 men är därefter inte eftersökt. I Norden i övrigt är liten havstulpanlav endast känd från enstaka lokaler i Norge. Dessutom är den känd från två lokaler i Ukraina (ej sedd sedan 1930-talet) och Kanada (tre lokaler varav två från 1800-talet och en från 1965).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Graphidaceae  
 • Släkte
  Thelotrema - havstulpanlavar 
 • Art
  Thelotrema suecicum(H.Magn.) P.James - liten havstulpanlav
  Synonymer
  Ocellularia suecica H.Magn.

Liten havstulpanlav växer vid basen av hassel i hassellundar eller ädellövskogar med enstaka hasslar på lokaler med hög luftfuktighet. I Skåne hittad på gammalt blåbärsris. Den växer bara i skogar med ett ganska kallt lokalklimat.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· blåbär - Vaccinium myrtillus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Kalavverkning på eller i omedelbar närhet av lokaler med liten havstulpanlav utgör ett hot. Åtgärder som minskar förekomsten av hassel på lokalerna är också negativt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten har en begränsad utbredning utanför Sverige varför Sverige har ett speciellt ansvar för denna art. En förekomst är belägen i en nationalpark (Gotska Sandön) och en inom ett naturreservat. Övriga förekomster måste skyddas. Den lokal varifrån arten beskrevs i Bohuslän saknar idag skydd och har ett speciellt skyddsvärde.

Åtgärdsprogram Avslutat

Magnusson, A. H. 1937. New or otherwise interesting Swedish Lichens 9. Bot. Not. 90: 124–140.

Purvis, O. W., Jørgensen, P.-M. & James, P.W. 1995. The lichen genus Thelotrema Ach. in Europe. Bibl. Lichenol. 58: 335–360.

Tibell, L. 1965. Gotska Sandöns lavflora och lavvegetation. Stencil. Uppsala Universitet.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Graphidaceae  
 • Släkte
  Thelotrema - havstulpanlavar 
 • Art
  Thelotrema suecicum, (H.Magn.) P.James - liten havstulpanlav
  Synonymer
  Ocellularia suecica H.Magn.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.