Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bohuslind

Organismgrupp Kärlväxter Tilia platyphyllos
Bohuslind Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bohuslind är ett stort lövfällande träd likt vår vanliga lind men med småhåriga årsskott och bladskaft samt ofta med bara 3–5 blommor i varje blomställning. Bladen är större och har inte bruna hårtofsar i nervvinklarna på undersidan. Den förökar sig med frö eller rotskott.
Utbredning
Länsvis förekomst för bohuslind Observationer i Sverige för bohuslind
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Vild bohuslind är känd från Halland och Bohuslän. I Bohuslän växer på fyra platser i norra Bohuslän, dels på norra Öddö (3), dels på Sydkoster (1). På Öddölokalerna finns både äldre träd (ett på varje) och en del yngre träd. På Sydkoster är det enda tvåstammiga trädet vitalt och är omgivet av ungplantor. Vid Ölmevalla i norra Halland finns en stubbe med stora rotskott. Bohuslindens kvarvarande populationsrester är mycket individfattiga och trädet hör till landets sällsyntaste växter. Några ytterligare naturliga förekomster har inte varit kända i Sverige i modern tid men fossila pollenfynd visar att bohuslinden haft en större utbredning i Västsverige under postglacial värmetid. Arten förekommer närmast sällsynt på de danska öarna, där den dock inte anses hotad. Utbredningen i Europa omfattar de centrala och södra delarna. Världsutbredningen omfattar Europa och Västasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
De inhemska förekomsterna av bohuslind består av enstaka träd utmed västkusten, främst växer den på öar i den bohusländska skärgården. Dessutom är förekomster som är planterade/förvildade från odling kända, dessa ingår dock inte i bedömningen. Antalet reproduktiva individer skattas till 4. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1052 km² och förekomstarean (AOO) till 20 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Växtplatserna utgörs av lundar och lundfragment på mullrik mark, kust- och glesa krattskogar, mera sällan av tät skog. Arten uppges som värme- och kalkkrävande. Arten odlas ibland och kan förvildas. Mera allmän i odling är dess hybrid med vanlig lind, parklind (T. x vulgaris).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Malvales (malvaordningen), Familj Malvaceae (malvaväxter), Släkte Tilia (lindar), Art Tilia platyphyllos Scop. - bohuslind Synonymer Tilia grandifolia Ehrh. ex W. D. J. Koch

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation De inhemska förekomsterna av bohuslind består av enstaka träd utmed västkusten, främst växer den på öar i den bohusländska skärgården. Dessutom är förekomster som är planterade/förvildade från odling kända, dessa ingår dock inte i bedömningen. Antalet reproduktiva individer skattas till 4. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (3-6). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1052 km² och förekomstarean (AOO) till 20 km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Bohuslind är ett stort lövfällande träd likt vår vanliga lind men med småhåriga årsskott och bladskaft samt ofta med bara 3–5 blommor i varje blomställning. Bladen är större och har inte bruna hårtofsar i nervvinklarna på undersidan. Den förökar sig med frö eller rotskott.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bohuslind

Länsvis förekomst och status för bohuslind baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bohuslind

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Vild bohuslind är känd från Halland och Bohuslän. I Bohuslän växer på fyra platser i norra Bohuslän, dels på norra Öddö (3), dels på Sydkoster (1). På Öddölokalerna finns både äldre träd (ett på varje) och en del yngre träd. På Sydkoster är det enda tvåstammiga trädet vitalt och är omgivet av ungplantor. Vid Ölmevalla i norra Halland finns en stubbe med stora rotskott. Bohuslindens kvarvarande populationsrester är mycket individfattiga och trädet hör till landets sällsyntaste växter. Några ytterligare naturliga förekomster har inte varit kända i Sverige i modern tid men fossila pollenfynd visar att bohuslinden haft en större utbredning i Västsverige under postglacial värmetid. Arten förekommer närmast sällsynt på de danska öarna, där den dock inte anses hotad. Utbredningen i Europa omfattar de centrala och södra delarna. Världsutbredningen omfattar Europa och Västasien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Malvaceae - malvaväxter 
 • Släkte
  Tilia - lindar 
 • Art
  Tilia platyphyllosScop. - bohuslind
  Synonymer
  Tilia grandifolia Ehrh. ex W. D. J. Koch

Växtplatserna utgörs av lundar och lundfragment på mullrik mark, kust- och glesa krattskogar, mera sällan av tät skog. Arten uppges som värme- och kalkkrävande. Arten odlas ibland och kan förvildas. Mera allmän i odling är dess hybrid med vanlig lind, parklind (T. x vulgaris).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
De små populationskvarlevorna är i sig ett hot. På längre sikt kan eventuellt genetiska inavelseffekter uppträda. Förekomsterna är av relikt natur. Arten är fridlyst och något omedelbart hot föreligger inte så länge skyddsföreskrifterna följs. De vuxna trädens åldrande kan dock leda till sjukdomsangrepp och deras död.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Årsskott och ungplantor bör få bättre möjligheter att utvecklas, dels på originalplatserna, dels genom att de omplanteras till växtställen i närheten som bedöms som lämpliga. Några skulle även kunna vidareförökas i en botanisk trädgård för senare utplantering, likaså kunde frukter insamlas och sås. Givetvis skall skador på kvarvarande bestånd förhindras. All avverkning i de angränsande områdena måste undvikas så att inte stormfällning uppkommer. Samtliga förekomster av bohuslind övervakas av floraväktare.
Utländska namn – NO: Storlind, DK: Storbladet Lind, FI: Isolehtilehmus, GB: Large-leaved Lime.

Fries, H. 1971. Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. 2 uppl. Uddevalla.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L-Å, 1977. Projekt Linné rapporterar 29–48. Svensk Bot. Tidskr. 71: 3–22.

Ødum, S. 1968. Udbredelsen af træer og buske i Danmark. Bot. Tidsskr. 64: 1–118.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1984. Rev. Erik Lungstrand 1998. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Malvales - malvaordningen 
 • Familj
  Malvaceae - malvaväxter 
 • Släkte
  Tilia - lindar 
 • Art
  Tilia platyphyllos, Scop. - bohuslind
  Synonymer
  Tilia grandifolia Ehrh. ex W. D. J. Koch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1984. Rev. Erik Lungstrand 1998. ©ArtDatabanken, SLU 2006.