Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  trubbrufse

Organismgrupp Alger, Kransalger Tolypella glomerata
Trubbrufse Alger, Kransalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trubbrufsets kransgrenar delar sig ojämnt i en längre och en kortare stråle. De översta grenarna är sammandragna till täta nystan och arten ger ett rufsigt intryck. Trubbrufse kan förväxlas med uddrufse Tolypella intricata, den enda andra art inom samma släkte som förekommer i södra Sveriges inland, men skiljer sig från denna genom att kransgrenarnas ändcell inte har någon taggspets (använd lupp!). Från havsrufse T. nidifica, som också saknar taggspets, skiljer sig trubbrufse bortsett från habitatet även genom att oosporerna är bruna och små (vanligen ca 0,3 mm), och inte svarta och stora (ofta upp mot 0,5 mm) som hos havsrufse).
Utbredning
Länsvis förekomst för trubbrufse Observationer i Sverige för trubbrufse
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Under 2000-talet har trubbrufse noterats från tre lokaler på Öland och en på Gotland. Så sent som 1984 växte arten även på en lokal i Malmö (Blindow 2009, Artportalen 2015). Äldre svenska fynd (1800-talet) föreligger från Skåne (Alnarp, Lund och Örtofta) och Gotland (Othem, Lojsta och Lärbro). I Norden förekommer trubbrufse i övrigt i Danmark (sju lokaler enligt Baastrup-Spohr 2013). Trubbrufse är kosmopolit och finns i Europa, norra Afrika, västra Asien, samt i Nordamerika och Australien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Kransalgen Tolypella glomerata har de senaste 20 åren endast påträffats på två lokaler på Öland och en på Gotland. Under 1980-talet fanns även en lokal vid Bulltofta men där är arten ej påträffad senare trots eftersök. Arten har ett mycket sporadiskt uppträdande, oosporerna kan förmodligen överleva under flera decennier och har antagits kräva mycket speciella förhållanden för att gro. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1200-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-40) km². Extrema fluktuationer förekommer i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2).
Ekologi
Trubbrufse förekommer i pölar, dammar, diken, grunda sjöar, ibland även i rinnande vatten. Arten växer nästan uteslutande i vatten med ett högt pH (7,1-9,0) och föredrar vatten med hög ledningsförmåga. I både Sverige och Danmark har den uteslutande hittats på lokaler som ligger nära kusten, och från flera länder har den rapporterats från mer eller mindre bräckt vatten. Liksom kransalger som växer i havet kan den effektivt reglera sin turgor genom aktiv transport av kalium och natrium, vilket är ovanligt för en kransalg som bara förekommer i inlandet. Trubbrufse är ett- eller tvåårig, ibland gror den under hösten och övervintrar. Den växer mest på grunt vatten, övervintrande dock något djupare. Undantagsvis har man funnit arten på flera meters djup i sjöar. Både trubb- och uddrufse har en påfallande ”meteorisk” natur. De dyker plötsligt upp på nya lokaler, ofta decennier efter det senaste fyndet i området, men försvinner snabbt igen. De är utpräglade pionjärväxter som klarar konkurrens med andra växter dåligt. Oosporerna antas därför kunna överleva under mycket lång tid. Speciellt för trubbrufse är att den bara hittas under vissa ”Tolypella-år” med ovanligt hög nederbörd under sensommaren, då arten kan dyka upp på ställen som för första gången på flera år har hamnat under vatten.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Charophyceae (kransalger), Ordning Charales, Familj Characeae, Släkte Tolypella (rufsen), Art Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. - trubbrufse Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Kransalgen Tolypella glomerata har de senaste 20 åren endast påträffats på två lokaler på Öland och en på Gotland. Under 1980-talet fanns även en lokal vid Bulltofta men där är arten ej påträffad senare trots eftersök. Arten har ett mycket sporadiskt uppträdande, oosporerna kan förmodligen överleva under flera decennier och har antagits kräva mycket speciella förhållanden för att gro. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1200-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-40) km². Extrema fluktuationer förekommer i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2).

Åtgärdsprogram Avslutat
Trubbrufsets kransgrenar delar sig ojämnt i en längre och en kortare stråle. De översta grenarna är sammandragna till täta nystan och arten ger ett rufsigt intryck. Trubbrufse kan förväxlas med uddrufse Tolypella intricata, den enda andra art inom samma släkte som förekommer i södra Sveriges inland, men skiljer sig från denna genom att kransgrenarnas ändcell inte har någon taggspets (använd lupp!). Från havsrufse T. nidifica, som också saknar taggspets, skiljer sig trubbrufse bortsett från habitatet även genom att oosporerna är bruna och små (vanligen ca 0,3 mm), och inte svarta och stora (ofta upp mot 0,5 mm) som hos havsrufse).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för trubbrufse

Länsvis förekomst och status för trubbrufse baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för trubbrufse

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Under 2000-talet har trubbrufse noterats från tre lokaler på Öland och en på Gotland. Så sent som 1984 växte arten även på en lokal i Malmö (Blindow 2009, Artportalen 2015). Äldre svenska fynd (1800-talet) föreligger från Skåne (Alnarp, Lund och Örtofta) och Gotland (Othem, Lojsta och Lärbro). I Norden förekommer trubbrufse i övrigt i Danmark (sju lokaler enligt Baastrup-Spohr 2013). Trubbrufse är kosmopolit och finns i Europa, norra Afrika, västra Asien, samt i Nordamerika och Australien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Tolypella - rufsen 
 • Art
  Tolypella glomerata(Desv.) Leonh. - trubbrufse

Trubbrufse förekommer i pölar, dammar, diken, grunda sjöar, ibland även i rinnande vatten. Arten växer nästan uteslutande i vatten med ett högt pH (7,1-9,0) och föredrar vatten med hög ledningsförmåga. I både Sverige och Danmark har den uteslutande hittats på lokaler som ligger nära kusten, och från flera länder har den rapporterats från mer eller mindre bräckt vatten. Liksom kransalger som växer i havet kan den effektivt reglera sin turgor genom aktiv transport av kalium och natrium, vilket är ovanligt för en kransalg som bara förekommer i inlandet. Trubbrufse är ett- eller tvåårig, ibland gror den under hösten och övervintrar. Den växer mest på grunt vatten, övervintrande dock något djupare. Undantagsvis har man funnit arten på flera meters djup i sjöar. Både trubb- och uddrufse har en påfallande ”meteorisk” natur. De dyker plötsligt upp på nya lokaler, ofta decennier efter det senaste fyndet i området, men försvinner snabbt igen. De är utpräglade pionjärväxter som klarar konkurrens med andra växter dåligt. Oosporerna antas därför kunna överleva under mycket lång tid. Speciellt för trubbrufse är att den bara hittas under vissa ”Tolypella-år” med ovanligt hög nederbörd under sensommaren, då arten kan dyka upp på ställen som för första gången på flera år har hamnat under vatten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Vattendrag, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Eutrofiering kan vara ett hot mot arten i och med att andra växters tillväxt och därmed konkurrens ökar. Det viktigaste hotet anses dock vara den minskade tillgången på lämpliga lokaler på grund av utdikning och dränering i kulturlandskapet, rätning och fördjupning av vattendrag, igenläggning av småvatten samt återställning av grus- och lertäkter då eventuella småvatten ofta förstörs. Reglering av vattendrag och sjöar, som ofta leder till att tidigare översvämningsmarker inte får vatten, kan också vara ett problem.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Både trubbrufse och uddrufse gynnas av nyanlagda vatten såsom grustag, vägdammar, viltvatten och kräftdammar. Anläggandet av sådana vatten med grunda zoner, och med lämpligt bottensubstrat, bör främjas. Båda arterna kan dessutom lätt förbises. Trubbrufse bör uppmärksammas bland svenska botanister och myndigheter (länsstyrelser, kommuner) och särskilt i samband med biologiska inventeringar av nyanlagda dammar. Återbesök vid lokalen i Malmö och vidare eftersök i Skåne är angeläget.

Åtgärdsprogram Avslutat
Utländska namn - GB: Clustered stonewort.

Artportalen 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2015-11-30].

Blindow, I. 1994. Sällsynta och hotade kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 88: 65-73.

Blindow, I. 2009. Åtgärdsprogram för hotade kransalger: arter i småvatten/periodiska vatten 2008-2011. Vårslinke (Nitella capillaris), Uddrufse (Tolypella intricata), Trubbrufse (Tolypella glomerata). Naturvårdsverket, Rapport 5849.

Blindow, I. & Krause, W. 1989. Kransalgen Tolypella glomerata i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 83: 196-198.

Blindow, I., Krause, W., Ljungstrand, E. & Koistinen, M. 2007. Bestämningsnyckel för kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 101: 165-220.

Bruinsma, J., Mes, R. & de Wit, Y. 1995. Klein boomglanswier op Voorne. Natura 92: 124-125.

Corillion, R. 1957. Les charophycées de France et d’Europe occidentale. Imprimerie Bretonne, Rennes.

Hasslow, O.J. 1931. Sveriges characéer. Botaniska Notiser 84: 63-136.

Krause, W. 1997. Charales (Chlorophyceae). I: Ettl, H., Gärtner, G., Heynig, H. & Mollenhauer, D. (red.), Süßwasserflora von Mitteleuropa vol. 18.

Langangen, A. 1996. Kransalgene i noen kunstige alvarsjöer ved Greby steinbrudd på Öland. Krutbrännaren 5: 91-97.

Maier, E.X. 1972. De kranswieren (Charophyta) van Nederland. Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 93. Hoogwoud.

Moore, J.A. 1986. Charophytes of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook No. 5, London.

Olsen, S. 1944. Danish charophyta. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 3.

Pettersson, B. 1964. Notes on the ecology of Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. Botaniska Notiser 117: 133-140.

Simons, J. & Nat, E. 1996. Past and present distribution of stoneworts (Characeae) in The Netherlands. Hydrobiologia 340: 127-135.

Vahle, H.-C. 1990. Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 10: 85-130.

Winter, U., Soulié-Märsche, I. & Kirst, G.O. 1996. Effects of salinity on turgor pressure and fertility in Tolypella (Characeae). Plant, Cell and Environment 19: 869-879.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Gustav Johansson 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Tolypella - rufsen 
 • Art
  Tolypella glomerata, (Desv.) Leonh. - trubbrufse
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Gustav Johansson 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016