Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  uddrufse

Organismgrupp Alger, Kransalger Tolypella intricata
Uddrufse Alger, Kransalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Uddrufse ger ett mycket rufsigt intryck och ser därmed ut som en ”typisk” Tolypella. Kransgrenarna delar sig ojämnt i en längre och en kortare stråle. De översta grenarna är sammandragna till täta nystan. Arten kan förväxlas med trubbrufse T. glomerata, den enda övriga art inom släktet som förekommer i södra Sveriges inland, men skiljer sig från denna genom att kransgrenarnas ändcell har en liten taggspets (använd lupp!).
Utbredning
Länsvis förekomst för uddrufse Observationer i Sverige för uddrufse
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Uddrufse är sedan 1990-talet känd från sex lokaler på Öland och en på Gotland (Blindow 2009, Artportalen 2015). Under 1800-talet finns den även rapporterad från Skåne (flera lokaler) och Småland (en lokal) samt flera lokaler på Gotland. I resten av Norden är den tidigare rapporterad från Danmark (flera lokaler på Fyn och Själland) men betraktas numera som nationellt utdöd där (Baastrup-Spohr m.fl. 2013). Uddrufse förekommer för övrigt i Väst- och Mellaneuropa, Nordafrika samt Nordamerika och Australien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Kransalgen Tolypella intricata är under 2000-talet endast påträffad i ett fåtal exemplar på en lokal på Gotland och tre på Öland varav två mycket närliggande. Det är en pionjärart med troligen långlivade oosporer. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (0-40) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2).
Ekologi
Uddrufse förekommer i diken, pölar och dammar, ofta i nygrävda vatten eller periodiska småvatten som torkar ut under sommaren. Mer sällan finner man arten på grunt vatten i sjöar. Liksom vårslinke Nitella capillaris mognar den tidigt på säsongen och försvinner därefter. Ofta gror plantorna redan under hösten och övervintrar. Nästan samtliga svenska fynd av arten härstammar från perioden mellan april och början av juli, men några gånger har den påträffats från slutet av oktober till december. Med vårslinke har uddrufse även det gemensamt att flodernas översvämningsområden antas vara dess ursprungliga habitat, och ibland har man hittat båda arterna tillsammans. Uddrufse förekommer i regel i hårt men ibland i mjukare vatten. Både udd- och trubbrufse har en påfallande ”meteorisk” natur. De dyker plötsligt upp på nya lokaler, ofta decennier efter det senaste fyndet i området, men försvinner snabbt igen. De är utpräglade pionjärväxter som klarar konkurrens med andra växter dåligt. Oosporerna antas därmed kunna överleva under mycket lång tid.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Charophyceae (kransalger), Ordning Charales, Familj Characeae, Släkte Tolypella (rufsen), Art Tolypella intricata (Roth) Leonh. - uddrufse Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Kransalgen Tolypella intricata är under 2000-talet endast påträffad i ett fåtal exemplar på en lokal på Gotland och tre på Öland varav två mycket närliggande. Det är en pionjärart med troligen långlivade oosporer. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (1200-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (0-40) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i förekomstarean, antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (B1ac(ii,iii,iv)+2ac(ii,iii,iv); D2).

Åtgärdsprogram Avslutat
Uddrufse ger ett mycket rufsigt intryck och ser därmed ut som en ”typisk” Tolypella. Kransgrenarna delar sig ojämnt i en längre och en kortare stråle. De översta grenarna är sammandragna till täta nystan. Arten kan förväxlas med trubbrufse T. glomerata, den enda övriga art inom släktet som förekommer i södra Sveriges inland, men skiljer sig från denna genom att kransgrenarnas ändcell har en liten taggspets (använd lupp!).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för uddrufse

Länsvis förekomst och status för uddrufse baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för uddrufse

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Uddrufse är sedan 1990-talet känd från sex lokaler på Öland och en på Gotland (Blindow 2009, Artportalen 2015). Under 1800-talet finns den även rapporterad från Skåne (flera lokaler) och Småland (en lokal) samt flera lokaler på Gotland. I resten av Norden är den tidigare rapporterad från Danmark (flera lokaler på Fyn och Själland) men betraktas numera som nationellt utdöd där (Baastrup-Spohr m.fl. 2013). Uddrufse förekommer för övrigt i Väst- och Mellaneuropa, Nordafrika samt Nordamerika och Australien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Tolypella - rufsen 
 • Art
  Tolypella intricata(Roth) Leonh. - uddrufse

Uddrufse förekommer i diken, pölar och dammar, ofta i nygrävda vatten eller periodiska småvatten som torkar ut under sommaren. Mer sällan finner man arten på grunt vatten i sjöar. Liksom vårslinke Nitella capillaris mognar den tidigt på säsongen och försvinner därefter. Ofta gror plantorna redan under hösten och övervintrar. Nästan samtliga svenska fynd av arten härstammar från perioden mellan april och början av juli, men några gånger har den påträffats från slutet av oktober till december. Med vårslinke har uddrufse även det gemensamt att flodernas översvämningsområden antas vara dess ursprungliga habitat, och ibland har man hittat båda arterna tillsammans. Uddrufse förekommer i regel i hårt men ibland i mjukare vatten. Både udd- och trubbrufse har en påfallande ”meteorisk” natur. De dyker plötsligt upp på nya lokaler, ofta decennier efter det senaste fyndet i området, men försvinner snabbt igen. De är utpräglade pionjärväxter som klarar konkurrens med andra växter dåligt. Oosporerna antas därmed kunna överleva under mycket lång tid.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Eutrofiering kan vara ett hot mot arten i och med att andra växters tillväxt, och därmed konkurrens, ökar. Det viktigaste hotet anses dock vara den minskade tillgången på lämpliga lokaler på grund av utdikning och dränering i kulturlandskapet, rätning och fördjupning av vattendrag, igenläggning av småvatten samt återställning av grus- och lertäkter då eventuella småvatten ofta förstörs. Reglering av vattendrag och sjöar som ofta leder till att tidigare översvämningsmarker inte får vatten kan också vara ett problem.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Både udd- och trubbrufse gynnas av nyanlagda vatten såsom i grustag, vägdammar, viltvatten, och kräftdammar. Anläggandet av sådana vatten med grunda zoner, och med lämpligt bottensubstrat, bör främjas. Det är tänkbart att uddrufse är vanligare än vad som är känt i och med att de flesta vattenväxtinventeringar genomförs under sensommaren när arten redan har försvunnit. Arten bör uppmärksammas bland svenska botanister och myndigheter (länsstyrelser, kommuner) och särskilt i samband med biologiska inventeringar av nyanlagda dammar. Återbesök vid de tidigare skånska lokalerna är angeläget.

Åtgärdsprogram Avslutat
Utländska namn - GB: Tassel stonewort.

Algaebase 2015. Tolypella intricata (Trentepohl ex Roth) Leonhardi. [http://www.algaebase.org] [uttag 2015-11-30].

Artportalen 2015. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2015-11-30].

Blindow, I. 1994. Sällsynta och hotade kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 88: 65-73.

Blindow, I. 2009. Åtgärdsprogram för hotade kransalger: arter i småvatten/periodiska vatten 2008-2011. Vårslinke (Nitella capillaris), Uddrufse (Tolypella intricata), Trubbrufse (Tolypella glomerata). Naturvårdsverket, Rapport 5849.

Blindow, I., Krause, W., Ljungstrand, E. & Koistinen, M. 2007. Bestämningsnyckel för kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 101: 165-220.

Corillion, R. 1957. Les charophycées de France et d’Europe occidentale. Imprimerie Bretonne, Rennes.

Hasslow, O.J. 1931. Sveriges characéer. Botaniska Notiser 84: 63-136.

Krause, W. 1997. Charales (Chlorophyceae). I: Ettl, H., Gärtner, G., Heynig, H. & Mollenhauer, D. (red.), Süßwasserflora von Mitteleuropa vol. 18.

Maier, E.X. 1972. De kranswieren (Charophyta) van Nederland. Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 93. Hoogwoud.

Moore, J.A. 1986. Charophytes of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook No. 5, London.

Olsen, S. 1944. Danish charophyta. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 3. Köpenhamn.

Simons, J. & Nat, E. 1996. Past and present distribution of stoneworts (Characeae) in The Netherlands. Hydrobiologia 340: 127-135.

Vahle, H.-C. 1990. Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 10: 85-130.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Gustav Johansson 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Tolypella - rufsen 
 • Art
  Tolypella intricata, (Roth) Leonh. - uddrufse
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Gustav Johansson 2016. ©ArtDatabanken, SLU 2016