Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bläcksopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cyanoboletus pulverulentus
Bläcksopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor sopp, med gulbrun till gråbrun hatt, ibland med rödaktig ton, som ung filtluden (liknar mycket sammetssopp). Porerna är gula. Foten är gul med brunröda fläckar neråt. Efter tumning eller hantering uppstår snart blåsvarta fläckar. Köttet är gult och blånar snabbt och mycket starkt.
Utbredning
Länsvis förekomst för bläcksopp Observationer i Sverige för bläcksopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art, som förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i Skåne. Ca 50 kända aktuella lokaler i landet (2015). Bläcksopp är sällsynt i Danmark och funnen i Oslotrakten i Norge. Arten är vitt utbredd i Europa, men är inte vanlig. Den är också angiven från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok, ek och möjligen andra lövträd. Knuten till kalk- och näringsrik mark i ädellövskog, helst ängsbokskog. Värmekrävande. Förefaller överleva avverkningar genom att lövträden kan skjuta stubbskott och arten uppträder också i yngre lövskog. Total population i landet bedöms därför vara stabil och så pass utbredd att den inte längre rödlistas. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1000-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok, ek och möjligen andra lövträd. Knuten till kalk- och näringsrik mark i ädellövskog, helst ängsbokskog. Värmekrävande. Hos oss växer den mest i ren bokskog men även i t.ex. ek/hassellundar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på några enstaka platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Cyanoboletus, Art Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini - bläcksopp Synonymer svartblånande sopp, Boletus pulverulentus Opat., Xerocomus pulverulentus (Opat.) E.-J.Gilbert

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, ek och möjligen andra lövträd. Knuten till kalk- och näringsrik mark i ädellövskog, helst ängsbokskog. Värmekrävande. Förefaller överleva avverkningar genom att lövträden kan skjuta stubbskott och arten uppträder också i yngre lövskog. Total population i landet bedöms därför vara stabil och så pass utbredd att den inte längre rödlistas. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1000-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (50-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En medelstor sopp, med gulbrun till gråbrun hatt, ibland med rödaktig ton, som ung filtluden (liknar mycket sammetssopp). Porerna är gula. Foten är gul med brunröda fläckar neråt. Efter tumning eller hantering uppstår snart blåsvarta fläckar. Köttet är gult och blånar snabbt och mycket starkt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bläcksopp

Länsvis förekomst och status för bläcksopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bläcksopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art, som förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i Skåne. Ca 50 kända aktuella lokaler i landet (2015). Bläcksopp är sällsynt i Danmark och funnen i Oslotrakten i Norge. Arten är vitt utbredd i Europa, men är inte vanlig. Den är också angiven från Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Cyanoboletus  
 • Art
  Cyanoboletus pulverulentus(Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini - bläcksopp
  Synonymer
  svartblånande sopp
  Boletus pulverulentus Opat.
  Xerocomus pulverulentus (Opat.) E.-J.Gilbert

Bildar mykorrhiza med bok, ek och möjligen andra lövträd. Knuten till kalk- och näringsrik mark i ädellövskog, helst ängsbokskog. Värmekrävande. Hos oss växer den mest i ren bokskog men även i t.ex. ek/hassellundar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på några enstaka platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Artens växtplatser behöver skyddas från skogsbruksåtgärder som medför större förändringar av miljön. Skogsbruksåtgärder i form av gallring och plockhuggning kan tillåtas i växtplatsernas omgivningar men biotopen, d.v.s. trädslag och åldersstruktur får inte förändras.
Utländska namn – NO: Blekkrørsopp, DK: Sortblånende rørhat, FI: Mustetatti.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Cyanoboletus  
 • Art
  Cyanoboletus pulverulentus, (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini - bläcksopp
  Synonymer
  svartblånande sopp
  Boletus pulverulentus Opat.
  Xerocomus pulverulentus (Opat.) E.-J.Gilbert
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997