Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flamsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Suillellus queletii
Flamsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Flamsopp påminner om blodsopp men har en orange till tegelröd hatt och ej så mörkröda utan mer orangefärgade porer. Foten är upptill gul men blir successivt mer röd mot basen. Den är nästan slät till fint prickig och saknar ådernät. Köttet är i fotbasen mörkrött, i övrigt citrongult men blir snabbt svartblått vid lufttillträde. Arten saknar utpräglad lukt och smak.
Utbredning
Länsvis förekomst för flamsopp Observationer i Sverige för flamsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art med sydlig utbredning. Den är funnen på enstaka lokaler i Skåne, Södermanland och Uppland. Även i andra landskap lär fynd ha gjorts, men närmare uppgifter saknas. 8 kända aktuella lokaler i landet (2005). Inte observerad i Sverige sedan 1994 trots eftersök. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 80 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 8 00 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Danmark och finns på en lokal i Finland. I södra och mellersta Europa är arten vitt spridd och anges som tämligen allmän i t.ex. Spanien och Frankrike. Den har även rapporterats från Kaukasus och Ostasien. Arten är rödlistad i samtliga nordiska länder där den förekommer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok, men även med ek och hassel. Växer på kalkrik mark i löväng, parkmiljö och ängsekskog. Värmekrävande. En uppenbart sällsynt svamp och borta från en av sina kända växtplatser pga kraftledningsbygge. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (200-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (12-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (48-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Flamsoppens bildar mykorrhiza med ek, men även med bok och hassel. Växer på kalkrik mark i löväng, park och ängsekskog. Artens närmare miljökrav är bristfälligt dokumenterad.Markförhållandena på de svenska växtplatserna är ej bekanta. I utländsk litteratur sägs den oftast växa med ek och vara kalkgynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka plats. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Suillellus, Art Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi - flamsopp Synonymer slätfotad sopp, Boletus queletii Schulzer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, men även med ek och hassel. Växer på kalkrik mark i löväng, parkmiljö och ängsekskog. Värmekrävande. En uppenbart sällsynt svamp och borta från en av sina kända växtplatser pga kraftledningsbygge. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (200-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (12-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (48-240) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Flamsopp påminner om blodsopp men har en orange till tegelröd hatt och ej så mörkröda utan mer orangefärgade porer. Foten är upptill gul men blir successivt mer röd mot basen. Den är nästan slät till fint prickig och saknar ådernät. Köttet är i fotbasen mörkrött, i övrigt citrongult men blir snabbt svartblått vid lufttillträde. Arten saknar utpräglad lukt och smak.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flamsopp

Länsvis förekomst och status för flamsopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flamsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art med sydlig utbredning. Den är funnen på enstaka lokaler i Skåne, Södermanland och Uppland. Även i andra landskap lär fynd ha gjorts, men närmare uppgifter saknas. 8 kända aktuella lokaler i landet (2005). Inte observerad i Sverige sedan 1994 trots eftersök. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 80 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 8 00 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Danmark och finns på en lokal i Finland. I södra och mellersta Europa är arten vitt spridd och anges som tämligen allmän i t.ex. Spanien och Frankrike. Den har även rapporterats från Kaukasus och Ostasien. Arten är rödlistad i samtliga nordiska länder där den förekommer.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Suillellus  
 • Art
  Suillellus queletii(Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi - flamsopp
  Synonymer
  slätfotad sopp
  Boletus queletii Schulzer

Flamsoppens bildar mykorrhiza med ek, men även med bok och hassel. Växer på kalkrik mark i löväng, park och ängsekskog. Artens närmare miljökrav är bristfälligt dokumenterad.Markförhållandena på de svenska växtplatserna är ej bekanta. I utländsk litteratur sägs den oftast växa med ek och vara kalkgynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka plats. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
I likhet med andra sydliga soppar är arten sannolikt värmekrävande och missgynnas därför av igenväxning med åtföljande ökad beskuggning. Avverkning av värdträden eller andra förändringar av miljön på växtplatserna kan också innebära hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Flamsoppens förekomst och ekologi är dåligt känd och behöver utredas. Gamla lokaler måste besökas för att utröna om den finns kvar där. Kända växtplatser bör säkerställas, igenväxning förhindras och värdträden sparas.
Utländska namn – NO: Oransje blodrørsopp, DK: Glatstokket indigo-rørhat, FI: Silojalkaveritatti.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Suillellus  
 • Art
  Suillellus queletii, (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi - flamsopp
  Synonymer
  slätfotad sopp
  Boletus queletii Schulzer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.