Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rotsopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Caloboletus radicans
Rotsopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–15 cm hög, kraftig och fastköttig sopp med gråvit eller ljust läderfärgad hatt som med tiden gärna spricker upp i små fjäll. Porerna är små och citrongula och blånar något vid tryck. Foten är robust, smutsgul eller något bruntonad och har en nätådring, åtminstone på övre delen. Fotbasen är oftast tydligt tillspetsad. Köttet blånar i snitt och har en bitter smak. Arten är en sommar- och höstsvamp.
Utbredning
Länsvis förekomst för rotsopp Observationer i Sverige för rotsopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rotsopp förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige, företrädesvis i de östra delarna. De flesta kända lokalerna finns på Öland, Gotland och i Uppland. Bildar mykorrhiza med gamla ekar på kalkrik mark i löväng, beteshage, park och öppen ekskog. Värmekrävande. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest 2 000 km2. Den är känd från enstaka lokaler i sydligaste Finland samt i Danmark. Utbredningsområdet omfattar i övrigt mellersta och södra Europa samt Nordafrika. I Tyskland, där arten är något vanligare än hos oss men ändå relativt sällsynt, anses den ha minskat påtagligt i frekvens under senare år, vilket har satts i samband med det ökade kvävenedfallet. Arten anses akut hotad i Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek och bok på kalkrik mark i löväng, beteshage, park och öppen ek- och bokskog. Värmekrävande. Total population i landet bedöms ha minskat och minska p.g.a. att tidigare öppna marker växer igen som följd av att bete eller slåtter upphör. Bedöms missgynnas starkt av EUs nya miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Rotsoppen bildar mykorrhiza med gamla ekar på kalkrik mark i löväng, beteshage, park och öppen ekskog, längre söderut i Europa även med bok eller andra lövträd. Den är kalkbunden. I likhet med andra sydliga soppar är den värmekrävande och växer bara på klimatiskt gynnsamma lokaler, helst i halvöppen mark som lövängar och beteshagar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Caloboletus, Art Caloboletus radicans (Pers.:Fr.) Vizzini - rotsopp Synonymer Boletus radicans Pers.:Fr., Boletus albidus Rocques

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och bok på kalkrik mark i löväng, beteshage, park och öppen ek- och bokskog. Värmekrävande. Total population i landet bedöms ha minskat och minska p.g.a. att tidigare öppna marker växer igen som följd av att bete eller slåtter upphör. Bedöms missgynnas starkt av EUs nya miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En 5–15 cm hög, kraftig och fastköttig sopp med gråvit eller ljust läderfärgad hatt som med tiden gärna spricker upp i små fjäll. Porerna är små och citrongula och blånar något vid tryck. Foten är robust, smutsgul eller något bruntonad och har en nätådring, åtminstone på övre delen. Fotbasen är oftast tydligt tillspetsad. Köttet blånar i snitt och har en bitter smak. Arten är en sommar- och höstsvamp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rotsopp

Länsvis förekomst och status för rotsopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rotsopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rotsopp förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige, företrädesvis i de östra delarna. De flesta kända lokalerna finns på Öland, Gotland och i Uppland. Bildar mykorrhiza med gamla ekar på kalkrik mark i löväng, beteshage, park och öppen ekskog. Värmekrävande. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest 2 000 km2. Den är känd från enstaka lokaler i sydligaste Finland samt i Danmark. Utbredningsområdet omfattar i övrigt mellersta och södra Europa samt Nordafrika. I Tyskland, där arten är något vanligare än hos oss men ändå relativt sällsynt, anses den ha minskat påtagligt i frekvens under senare år, vilket har satts i samband med det ökade kvävenedfallet. Arten anses akut hotad i Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Caloboletus  
 • Art
  Caloboletus radicans(Pers.:Fr.) Vizzini - rotsopp
  Synonymer
  Boletus radicans Pers.:Fr.
  Boletus albidus Rocques

Rotsoppen bildar mykorrhiza med gamla ekar på kalkrik mark i löväng, beteshage, park och öppen ekskog, längre söderut i Europa även med bok eller andra lövträd. Den är kalkbunden. I likhet med andra sydliga soppar är den värmekrävande och växer bara på klimatiskt gynnsamma lokaler, helst i halvöppen mark som lövängar och beteshagar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. att tidigare öppna trädbärande marker växer igen som följd av att bete eller slåtter upphör. Minskningen bedöms pågå fortlöpande.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler bör skyddas. Det är viktigt att hävd i form av bete eller slåtter fortsätter. Gödning får inte tillföras. Skogsbruksåtgärder på växtplatsen bör undvikas. Bestånd där arten förekommer måste bibehålla sin trädslagsblandning och sin åldersstruktur.
Utländska namn – DK: Rot-rørhat, FI: Karvaskesätatti.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984: Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Caloboletus  
 • Art
  Caloboletus radicans, (Pers.:Fr.) Vizzini - rotsopp
  Synonymer
  Boletus radicans Pers.:Fr.
  Boletus albidus Rocques
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1992.