Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lakritsmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma apium
Lakritsmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lakritsmusseron är en musseron som är kompakt och hårdköttig. Hatten är 4–13 cm bred, med mer eller mindre intryckt mitt, först välvd med länge invikt hattkant, flockig och blek, nästan vit, sedan utbredd med ojämn, torr och matt kant, snart mörknande till olivbrun, ibland till slut helt mörkt brun. Hatten spricker ofta upp rutformigt och blottlägger det ljusa köttet. Skivorna är smala, täta, först vita, sedan smutsgula, ofta med olivton. Foten är ofta kort, tjock, kraftig, något fnasig, först blek, med åldern eller vid tumning med guldbruna fläckar. Köttet är hårt, fast, vitt, till smutsvitt, som äldre mer gulbrunt. Smaken är mild och lukten stark, kryddartad, erinrande om selleri, lakrits eller anis. Lakritsmusseron påminner mycket om riddarmusseron Tricholoma flavovirens och är nästan lika tjockköttig som denna. Tricholoma helviodor är en form med mörkt brun hatt som ibland betraktas som en egen art, men är troligen endast ett åldersfenomen.
Utbredning
Länsvis förekomst för lakritsmusseron Observationer i Sverige för lakritsmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art uppträder med spridda fynd och finns i de flesta landskap från Skåne upp till Lycksele lappmark. I Danmark är den troligen funnen bara ett par gånger i tallskog och i Norge några gånger i Osloområdet. Den är känd från tallskog i bl.a. Tyskland, f.d. Tjeckoslovakien (Böhmen, Mähren) och England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall, på torr, sandig, bergig och mager mark i äldre lavtallskog. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av kontinuitetsskogar, främst tallhedar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1500-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (70-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (400-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Arten växer i öppna, ljusa, helst gamla tallskogar på lavrik hällmark, eller på sandiga magra marker, ofta med örsopp Suillus bovinus, i skogar med lång kontinuitet. Den förefaller vara kalkgynnad, åtminstone i den norra delen av utbredningsområdet. Den bildar mykorrhiza med tall. Endast ett fåtal fruktkroppar brukar visa sig på varje växtplats.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma apium Jul.Schäff. - lakritsmusseron Synonymer Tricholoma apium var. helviodor (Pilát & Svrček) M.M.Moser, Tricholoma helviodor Pilát & Svrček

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, på torr, sandig, bergig och mager mark i äldre lavtallskog. Total population i landet bedöms ha minskat starkt och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av kontinuitetsskogar, främst tallhedar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1500-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (70-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (400-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Global rödlistning VU A2d+3d+4d (2015)
Lakritsmusseron är en musseron som är kompakt och hårdköttig. Hatten är 4–13 cm bred, med mer eller mindre intryckt mitt, först välvd med länge invikt hattkant, flockig och blek, nästan vit, sedan utbredd med ojämn, torr och matt kant, snart mörknande till olivbrun, ibland till slut helt mörkt brun. Hatten spricker ofta upp rutformigt och blottlägger det ljusa köttet. Skivorna är smala, täta, först vita, sedan smutsgula, ofta med olivton. Foten är ofta kort, tjock, kraftig, något fnasig, först blek, med åldern eller vid tumning med guldbruna fläckar. Köttet är hårt, fast, vitt, till smutsvitt, som äldre mer gulbrunt. Smaken är mild och lukten stark, kryddartad, erinrande om selleri, lakrits eller anis. Lakritsmusseron påminner mycket om riddarmusseron Tricholoma flavovirens och är nästan lika tjockköttig som denna. Tricholoma helviodor är en form med mörkt brun hatt som ibland betraktas som en egen art, men är troligen endast ett åldersfenomen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lakritsmusseron

Länsvis förekomst och status för lakritsmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lakritsmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art uppträder med spridda fynd och finns i de flesta landskap från Skåne upp till Lycksele lappmark. I Danmark är den troligen funnen bara ett par gånger i tallskog och i Norge några gånger i Osloområdet. Den är känd från tallskog i bl.a. Tyskland, f.d. Tjeckoslovakien (Böhmen, Mähren) och England.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma apiumJul.Schäff. - lakritsmusseron
  Synonymer
  Tricholoma apium var. helviodor (Pilát & Svrček) M.M.Moser
  Tricholoma helviodor Pilát & Svrček

Arten växer i öppna, ljusa, helst gamla tallskogar på lavrik hällmark, eller på sandiga magra marker, ofta med örsopp Suillus bovinus, i skogar med lång kontinuitet. Den förefaller vara kalkgynnad, åtminstone i den norra delen av utbredningsområdet. Den bildar mykorrhiza med tall. Endast ett fåtal fruktkroppar brukar visa sig på varje växtplats.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning och markberedning missgynnar arten. Även gödsling kan ha negativa effekter.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
På artens växtplatser bör slutavverkning undvikas och markberedning och gödsling helt uteslutas.
Utländska namn – NO: Lakrismusserong, DK: Lakrids-ridderhat, FI: Sellerivalmuska.

Breitenbach, J & Kränzlin, F. 1991. Pilze der Schweiz. Band 3. Mykologia, Luzern.

Hansen, L. & Knudsen, H. (eds.) 1992. Nordic Macromycetes vol. 2. Nordsvamp, Köpenhamn.

Petersen F. R. 1985. Ridderhatte på spisebordet. Svampe 11: 10–16.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma apium, Jul.Schäff. - lakritsmusseron
  Synonymer
  Tricholoma apium var. helviodor (Pilát & Svrček) M.M.Moser
  Tricholoma helviodor Pilát & Svrček
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.