Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosensopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Rubroboletus rhodoxanthus
Rosensopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hatt upp till 20 cm i diameter, vit till vitgrå, senare mer grågul och ofta med rosa färgton, speciellt närmast hattkanten. Hattytan blånar inte vid beröring. Rören är gula och rörmynningarna orange till röda och blånar vid tryck. Foten är svagt klubbformad hos yngre fruktkroppar, men blir som utvuxen mer cylindrisk. Foten har ett tydligt rödaktigt ådernät som kontrasterar mot en påfallande gul botten. Köttet är ljust gult i hatten och mörkare gult i foten. Köttet blånar i hatten men knappast alls i foten. Ingen utpräglad lukt. Smaken är något syrlig.

Arten kan lätt förväxlas med andra soppar som har mer eller mindre rödaktigt porlager. Framförallt djävulssopp (Rubroboletus satanas), falsk djävulssopp (R. legaliae) och purpursopp (Imperator rhodopurpureus). Dessa har länge sammanblandats och kan vara svåra att skilja åt om inte unga och färska fruktkroppar finns tillhands. Rosensopp skiljs från de övriga i gruppen på att ha kraftigt gult kött, speciellt i foten, och att köttet blånar tydligast i hatten och knappt alls i foten. Purpursopp har också gulaktigt kött men kan skiljas på att hela fruktkroppen blånar kraftigt och snabbt inom någon sekund efter beröring, även på hattöversidan. Djävulssopp kan ha mycket svag rosa ton närmast hattkanten, men fotbasen är oftast tydligt utvidgad och klubbformad, medan rosensoppens fot oftast är mer cylindrisk och med ett grövre och mera kontrastrerande nätmönster.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosensopp Observationer i Sverige för rosensopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige enbart känd från tre lokaler i Skåne, Bökenäset (Österlöv s:n), Klöva hallar (Söderåsen, Klippans kommun) och Dunderbäcken (Vittskövle s:n). I öviga norden endast känd från en lokal i Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med bok, företrädesvis på kalkrik mark. Värmekrävande art som bildar iögonfallande fruktkroppar och växer i en väl undersökt miljö. Har sin huvudsakliga utbredning i syd- och mellaneuropa och är i Sverige endast känd från tre lokaler i Skåne (2014). De svenska lokalerna utgör för närvarande de enda kända förekomsterna av arten i Norden. Uppenbarligen en mycket sällsynt art som tidigare har sammanblandats med B. legaliae och B. rhodopurpureus. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (60-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (40-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
De svenska fynden är gjorda under bok (Fagus) i kalkrik bokskog, medan arten i övriga Europa anges växa under ek (Quercus). Som alla de andra stora ädelsopparna kräver den i Nordeuropa kalkrika och klimatmässigt gynnsamma, varma miljöer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Rubroboletus, Art Rubroboletus rhodoxanthus (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang - rosensopp Synonymer Boletus sanguineus var. rhodoxanthus Krombh., Boletus rhodopurpureus var. rhodoxanthus (Krombh.) Bon, Suillellus rhodoxanthus (Krombh.) Blanco-Dios, Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, företrädesvis på kalkrik mark. Värmekrävande art som bildar iögonfallande fruktkroppar och växer i en väl undersökt miljö. Har sin huvudsakliga utbredning i syd- och mellaneuropa och är i Sverige endast känd från tre lokaler i Skåne (2014). De svenska lokalerna utgör för närvarande de enda kända förekomsterna av arten i Norden. Uppenbarligen en mycket sällsynt art som tidigare har sammanblandats med B. legaliae och B. rhodopurpureus. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (60-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (40-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Hatt upp till 20 cm i diameter, vit till vitgrå, senare mer grågul och ofta med rosa färgton, speciellt närmast hattkanten. Hattytan blånar inte vid beröring. Rören är gula och rörmynningarna orange till röda och blånar vid tryck. Foten är svagt klubbformad hos yngre fruktkroppar, men blir som utvuxen mer cylindrisk. Foten har ett tydligt rödaktigt ådernät som kontrasterar mot en påfallande gul botten. Köttet är ljust gult i hatten och mörkare gult i foten. Köttet blånar i hatten men knappast alls i foten. Ingen utpräglad lukt. Smaken är något syrlig.

Arten kan lätt förväxlas med andra soppar som har mer eller mindre rödaktigt porlager. Framförallt djävulssopp (Rubroboletus satanas), falsk djävulssopp (R. legaliae) och purpursopp (Imperator rhodopurpureus). Dessa har länge sammanblandats och kan vara svåra att skilja åt om inte unga och färska fruktkroppar finns tillhands. Rosensopp skiljs från de övriga i gruppen på att ha kraftigt gult kött, speciellt i foten, och att köttet blånar tydligast i hatten och knappt alls i foten. Purpursopp har också gulaktigt kött men kan skiljas på att hela fruktkroppen blånar kraftigt och snabbt inom någon sekund efter beröring, även på hattöversidan. Djävulssopp kan ha mycket svag rosa ton närmast hattkanten, men fotbasen är oftast tydligt utvidgad och klubbformad, medan rosensoppens fot oftast är mer cylindrisk och med ett grövre och mera kontrastrerande nätmönster.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosensopp

Länsvis förekomst och status för rosensopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosensopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige enbart känd från tre lokaler i Skåne, Bökenäset (Österlöv s:n), Klöva hallar (Söderåsen, Klippans kommun) och Dunderbäcken (Vittskövle s:n). I öviga norden endast känd från en lokal i Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Rubroboletus  
 • Art
  Rubroboletus rhodoxanthus(Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang - rosensopp
  Synonymer
  Boletus sanguineus var. rhodoxanthus Krombh.
  Boletus rhodopurpureus var. rhodoxanthus (Krombh.) Bon
  Suillellus rhodoxanthus (Krombh.) Blanco-Dios
  Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.

De svenska fynden är gjorda under bok (Fagus) i kalkrik bokskog, medan arten i övriga Europa anges växa under ek (Quercus). Som alla de andra stora ädelsopparna kräver den i Nordeuropa kalkrika och klimatmässigt gynnsamma, varma miljöer.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom arten endast är känd från ett fåtal växtplatser, och den totala populationen i landet bedöms vara liten, är avverkning av värdträden och exploatering av de få kända växtplatserna potentiella hot. Likaså är risken hög att slumpmässiga lokala faktorer kan ha negativ inverkan.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatser utanför skyddade områden bör erhålla områdesskydd, och en skötselplan för växtplatserna upprättas.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984: Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm. (foto på ”B. rhodoxanthus” föreställer troligen B. legaliae)

Knudsen, H. & Taylor, A. 2012. Boletus. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp - Copenhagen.

Krieglsteiner, G. (ed.). 2000. Die Grosspilze Baden-Wurttembergs. Band 2. Ulmer. (foto på B. rhodoxanthus).

Vesterholt, J. & Holm, M. 2002. Store rørhatte med røde rørmundinger. Svampe 45: 1-10. (foto på B. rhodopurpureus, legaliae och rhodoxanthus).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2013, Rev. Michael Krikorev 2017.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Rubroboletus  
 • Art
  Rubroboletus rhodoxanthus, (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L.Yang - rosensopp
  Synonymer
  Boletus sanguineus var. rhodoxanthus Krombh.
  Boletus rhodopurpureus var. rhodoxanthus (Krombh.) Bon
  Suillellus rhodoxanthus (Krombh.) Blanco-Dios
  Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2013, Rev. Michael Krikorev 2017.