Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  arktisk lansettmossa

Organismgrupp Mossor Trichostomum arcticum
Arktisk lansettmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar ca 5-7 cm höga, täta, gulgröna till orange-bruna tuvor. Bladen sitter tätt och är relativt jämnlånga med plana kanter. En fältkaraktär är att bladen är tydligt svängda åt sidan i fuktigt tillstånd, vilket ger skottet ett vridet utseende ovanifrån. Nerven är kraftig, 60-90 µm bred, något utlöpande och har ofta några genomskinliga celler överst. Bladcellerna är kvadratiska och papillösa överst, rektangulära och släta vid basen. Arten är skildkönad. Kapslar är inte kända. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arktisk lansettmossa skulle kunna förväxlas med i Norden ännu inte funna Tortella arctica, vilken dock har ännu bredare nerv (100-130 µm bred) och längre (ca 4 mm istället för ca 3 mm) och smalare blad. Dessutom saknar den centralsträng i stammen.
Utbredning
Länsvis förekomst för arktisk lansettmossa Observationer i Sverige för arktisk lansettmossa
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Arten är känd endast från två lokaler i Lule lappmark i Sverige: Staloluokta och Mattåive. Arten finns också på Svalbard, varifrån den ursprungligen beskrevs av Kaalaas år 1900 och den finns i övrigt i de arktiska delarna av Sibirien, Nordamerika och Grönland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arktisk lansettmossa är en extremt sällsynt art som växer på kalkrik fuktig hedmark i norra fjälltrakterna. Endast två lokaler är kända i Sverige, båda är ytmässigt små och sårbara för klimatförändringar. På den ena lokalen tycks arten ha försvunnit, möjligen på grund av att fuktängen blivit torrare. Detta är en art som säkerligen skulle missgynnas om klimatet blir varmare. Ett visst mörkertal har inkluderats. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (0-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-120) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arktisk lansettmossa växer på fjällhed i fuktiga, kalkrika miljöer, den ena lokalen i Sverige är en kalkrik fjällsippshed och den andra en klippa, båda i ett nederbördsrikt område i lågalpin zon i Padjelanta. Habitatet är sannolikt periodiskt kortvarigt uttorkat. Som följearter växer bland annat plyschmossa Ditrichum flexicaule, nordlig dvärgbågmossa Pseudoleskeella tectorum och guldfläta Hypnum bambergeri. Arten har hittats i liknande miljöer samt i kalkkärr (Holmen 1957) på Grönland.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Trichostomum (lansettmossor), Art Trichostomum arcticum Kaal. - arktisk lansettmossa Synonymer arktisk lancettmossa, Trichostomum cuspidatissimum Cardot & Thér., Didymodon arcticus (Kaal.) Broth., Tortella × cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros, Tortella cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros, Tortella x cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arktisk lansettmossa är en extremt sällsynt art som växer på kalkrik fuktig hedmark i norra fjälltrakterna. Endast två lokaler är kända i Sverige, båda är ytmässigt små och sårbara för klimatförändringar. På den ena lokalen tycks arten ha försvunnit, möjligen på grund av att fuktängen blivit torrare. Detta är en art som säkerligen skulle missgynnas om klimatet blir varmare. Ett visst mörkertal har inkluderats. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (0-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-120) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten bildar ca 5-7 cm höga, täta, gulgröna till orange-bruna tuvor. Bladen sitter tätt och är relativt jämnlånga med plana kanter. En fältkaraktär är att bladen är tydligt svängda åt sidan i fuktigt tillstånd, vilket ger skottet ett vridet utseende ovanifrån. Nerven är kraftig, 60-90 µm bred, något utlöpande och har ofta några genomskinliga celler överst. Bladcellerna är kvadratiska och papillösa överst, rektangulära och släta vid basen. Arten är skildkönad. Kapslar är inte kända. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arktisk lansettmossa skulle kunna förväxlas med i Norden ännu inte funna Tortella arctica, vilken dock har ännu bredare nerv (100-130 µm bred) och längre (ca 4 mm istället för ca 3 mm) och smalare blad. Dessutom saknar den centralsträng i stammen.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för arktisk lansettmossa

Länsvis förekomst och status för arktisk lansettmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för arktisk lansettmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd endast från två lokaler i Lule lappmark i Sverige: Staloluokta och Mattåive. Arten finns också på Svalbard, varifrån den ursprungligen beskrevs av Kaalaas år 1900 och den finns i övrigt i de arktiska delarna av Sibirien, Nordamerika och Grönland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Trichostomum - lansettmossor 
 • Art
  Trichostomum arcticumKaal. - arktisk lansettmossa
  Synonymer
  arktisk lancettmossa
  Trichostomum cuspidatissimum Cardot & Thér.
  Didymodon arcticus (Kaal.) Broth.
  Tortella × cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros
  Tortella cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros
  Tortella x cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros

Arktisk lansettmossa växer på fjällhed i fuktiga, kalkrika miljöer, den ena lokalen i Sverige är en kalkrik fjällsippshed och den andra en klippa, båda i ett nederbördsrikt område i lågalpin zon i Padjelanta. Habitatet är sannolikt periodiskt kortvarigt uttorkat. Som följearter växer bland annat plyschmossa Ditrichum flexicaule, nordlig dvärgbågmossa Pseudoleskeella tectorum och guldfläta Hypnum bambergeri. Arten har hittats i liknande miljöer samt i kalkkärr (Holmen 1957) på Grönland.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Ett varmare klimat ser ut att gynna expansionen av kärlväxter på bekostnad av mossor vilket är det största hotet idag. Området där de två kända lokalerna finns är nationalpark. Avsaknad av sporkapslar antyder att arten kan ha svårt att sprida sig.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Båda lokalerna bör snarast återbesökas och artens biologi och ståndortskrav undersökas. Dessutom bör artens exakta växtplatser meddelas till berörda myndigheter.
Utländska namn - NO: Tundrasvamose.

Etymologi: arcticus (lat.) = nordlig, arktisk; arktos (gr.) = stjärnbilden Stora Björn, björn; suffixet -icus (gr.).
Uttal: [Trikóstomum árktikum]

key facts Shoots 5-7 cm high, forming dense, yellowish-green to brown tufts. Costa stout (60-90 µm), slightly excurrent. Dioicous, capsules unknown. - Found on alpine heaths in moist, calcareous habitats. The two Swedish sites are a calcareous Dryas heath and a rock, both in areas with a high annual precipitation in the lower alpine zone.

Engelmark, T.-B. 1974. Trichostomum cuspidatissimum Card. & Ther. and Rhizomnium andrewsianum (Steere) Kop. discovered in north Sweden. Lindbergia 2: 218-221.

Hallingbäck, T. 2008. Trichostomum arcticum arktisk lansettmossa s. 59. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Holmen, K. 1957. Three west arctic moss species in Greenland. On the occurrence of Cinclidium latifolium, Aulacomium acuminatum and Trichostomum cuspidatissimum. Medd. om Grönland 156 (3): 1-16.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Trichostomum - lansettmossor 
 • Art
  Trichostomum arcticum, Kaal. - arktisk lansettmossa
  Synonymer
  arktisk lancettmossa
  Trichostomum cuspidatissimum Cardot & Thér.
  Didymodon arcticus (Kaal.) Broth.
  Tortella × cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros
  Tortella cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros
  Tortella x cuspidatissima (Cardot & Thér.) O.Werner, Köckinger & Ros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010, 2016.