Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alpklöver

Organismgrupp Kärlväxter Trifolium alpestre
Alpklöver Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Alpklöver är en klöverart som till allmän habitus och blomställning påminner om skogsklöver, Trifolium medium. Den är flerårig med kraftiga jordstammar, vilket ger den möjlighet att vara beståndsbildande. Stjälkarna är upprätta, 2–4 dm höga och ogrenade. Bladen är lansettlika och smalare än hos skogsklöver med talrika tydliga, bågböjda nerver och smala, spetsiga stipler. Blommorna är kraftigare röda än de i allmänhet är hos skogsklöver. Fodret erbjuder det säkraste skiljekaraktärerna genomemot skogsklöver genom att vara starkt hårigt med 20 tydliga nerver och en fodertand tydligt längre än de övriga. Skogsklöver har kalt foder med 10 nerver och alla fodertänder jämnlånga.
Utbredning
Länsvis förekomst för alpklöver Observationer i Sverige för alpklöver
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten känd bara från två lokaler på Gotland, dels utanför Visby, där den upptäcktes 1985 och förekommer på sju platser inom 2 km2 och på nordöstra Gotland vid Kyllaj där den upptäcktes 1997. Förekomsterna söder om Kyllaj verkar ha försvunnit. Under 1800-talet rapporterades den från 4 lokaler i Skåne, varifrån den senaste dokumentationen är i form av pressat material från 1886. Arten är sällsynt i Danmark, där den förekommer på ett minskande antal lokaler, men ofta i stora bestånd. Numera växer den endast på Själland, men tidigare även på Fyn, Mön och Bornholm. Totalutbredningen är östeuropeisk-kontinental med sammanhängande utbredning inom ett område från Centraleuropa till Västasien. De närmaste förekomsterna finns i Baltikum, bl.a. på Dagö och Ösel.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett fåtal lokaler på Gotland. Växer i gles, örtrik tallskog på sandigt, kalkhaltigt underlag. Exploatering av tätortsnära mark förefaller vara det största hotet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 160 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Den gotländska förekomsten vid Visby växer i gles, örtrik tallskog på sandigt, kalkhaltigt underlag tillsammans med växter som en, mjölon, örnbräken, fårsvingel, brudbröd, gulmåra, blodnäva och blåsippa. På Kyllajlokalen växer den i sand och kolstybb nära en kalkugn, ej långt från stranden. Arten växer där framför allt på öppna, solexponerade platser. Lämpliga miljöer som anges för den inom det närbelägna utbredningsområdet är torr, kalkrik mark med gles skog, buskiga backar och torrängar. Alpklöver har mycket dålig fruktsättning på de gotländska lokalerna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Trifolium (klövrar), Art Trifolium alpestre L. - alpklöver Synonymer Stenklöver

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett fåtal lokaler på Gotland. Växer i gles, örtrik tallskog på sandigt, kalkhaltigt underlag. Exploatering av tätortsnära mark förefaller vara det största hotet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (250-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 160 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Alpklöver är en klöverart som till allmän habitus och blomställning påminner om skogsklöver, Trifolium medium. Den är flerårig med kraftiga jordstammar, vilket ger den möjlighet att vara beståndsbildande. Stjälkarna är upprätta, 2–4 dm höga och ogrenade. Bladen är lansettlika och smalare än hos skogsklöver med talrika tydliga, bågböjda nerver och smala, spetsiga stipler. Blommorna är kraftigare röda än de i allmänhet är hos skogsklöver. Fodret erbjuder det säkraste skiljekaraktärerna genomemot skogsklöver genom att vara starkt hårigt med 20 tydliga nerver och en fodertand tydligt längre än de övriga. Skogsklöver har kalt foder med 10 nerver och alla fodertänder jämnlånga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alpklöver

Länsvis förekomst och status för alpklöver baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alpklöver

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd bara från två lokaler på Gotland, dels utanför Visby, där den upptäcktes 1985 och förekommer på sju platser inom 2 km2 och på nordöstra Gotland vid Kyllaj där den upptäcktes 1997. Förekomsterna söder om Kyllaj verkar ha försvunnit. Under 1800-talet rapporterades den från 4 lokaler i Skåne, varifrån den senaste dokumentationen är i form av pressat material från 1886. Arten är sällsynt i Danmark, där den förekommer på ett minskande antal lokaler, men ofta i stora bestånd. Numera växer den endast på Själland, men tidigare även på Fyn, Mön och Bornholm. Totalutbredningen är östeuropeisk-kontinental med sammanhängande utbredning inom ett område från Centraleuropa till Västasien. De närmaste förekomsterna finns i Baltikum, bl.a. på Dagö och Ösel.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Trifolium - klövrar 
 • Art
  Trifolium alpestreL. - alpklöver
  Synonymer
  Stenklöver

Den gotländska förekomsten vid Visby växer i gles, örtrik tallskog på sandigt, kalkhaltigt underlag tillsammans med växter som en, mjölon, örnbräken, fårsvingel, brudbröd, gulmåra, blodnäva och blåsippa. På Kyllajlokalen växer den i sand och kolstybb nära en kalkugn, ej långt från stranden. Arten växer där framför allt på öppna, solexponerade platser. Lämpliga miljöer som anges för den inom det närbelägna utbredningsområdet är torr, kalkrik mark med gles skog, buskiga backar och torrängar. Alpklöver har mycket dålig fruktsättning på de gotländska lokalerna.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Alpklöver missgynnas uppenbarligen av igenväxning av buskar och träd liksom av kvävegynnade örter och gräs. Exploatering och markskador är uppenbara hotfaktorer, men den stadsnära lokalen är skyddad eftersom den är belägen i naturreservat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Lokalerna för alpklöver måste skyddas från all exploatering i form av totalavverkning, vägbyggnad och bebyggelse. Viss röjning bör vara lämplig för att förhindra igenväxning och för att solöppna platser skall bibehållas. Hotsituationen för Kyllajförekomsten bör undersökas. Arten övervakas av floraväktare.
Alpklöver är fridlyst. Förekomsten utanför Visby bedöms kunna vara ursprunglig. Hur förhållandet är för Kyllajförekomsten återstår att utreda. Utländska namn – DK: Skov-Klöver, FI: Pyökkiapila.

Bohus Jensen, E. & Bohus Jensen, A. 1985. Alpklöver, Trifolium alpestre, på Gotland. Svensk Bot. Tidskr. 79: 373.

Jessen, K. 1931. The Distribution within Denmark of the higher plants II. The distribution of the Papilionaceæ within Danmark. Kgl. Dan. Vid. Selsk. Skr. Nat. Math. afd. 9 raekke III.2.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å 1976. Projekt Linné rapporterar 1–13. Svensk Bot. Tidskr. 70: 165–175.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del 1: Försvunna och akut hotade växter. Rindi 18: 4–43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1993. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Trifolium - klövrar 
 • Art
  Trifolium alpestre, L. - alpklöver
  Synonymer
  Stenklöver
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lena Jonsell 1993. ©ArtDatabanken, SLU 2007.