Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå stjälkröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tulostoma kotlabae
Grå stjälkröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grå stjälkröksvamp påminner mycket om sin nära släkting stjälkröksvamp Tulostoma brumale. Den är som färsk helt vit men blir snart ljust grå. Rökbollen är jämnt färgad och överst finns en kort utdragen mynningspor utan mörkare mynningsfält. Vid basen av rökbollen finns oftast en sandkrage. Foten är gråvit eller gulvit. Hela svampen är 4–5 cm hög. Svampen växer upp på hösten men kan hittas under hela året eftersom fruktkropparna står kvar.
Utbredning
Länsvis förekomst för grå stjälkröksvamp Observationer i Sverige för grå stjälkröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grå stjälkröksvamp är en sydöstlig stäppart som är ytterst sällsynt i vårt land liksom i hela sitt utbredningsområde. Arten är i Sverige känd från östra Skåne (de flesta lokalerna nu förstörda), Öland (två lokaler), Gotland och Bohuslän. De svenska förekomsterna är de nordligaste kända för arten och ansluter sig närmast till tyska växtplatser på öarna Hiddensee och Rügen. I Tyskland betraktas arten som akut hotad Den är också funnen på enstaka lokaler i f.d. Tjeckoslovakien, samt på en lokal vardera i Österrike, Frankrike, Ungern och Kazachstan. Den är rödlistad och bedömd som akut hotad i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare som lever i varma lägen i kalkrik sandgräshed och på sanddyner. Arten gynnas av trampslitage och naturlig vinderosion i strandnära sandmarker. En väl eftersökt art i väl avgränsad miljö. Total population i landet bedöms som liten och fragmenterad. Totalpopulationen bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd av extensivt skötta betesmarksområden i strandnära sandområden, med åtföljande igenväxning och habitatförsämring. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (14-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (92-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Grå stjälkröksvamp är helt knuten till sandområden med stäppartad vegetation, ofta dyner och stränder med kalkhaltig sand och glest vegetationstäcke. På en av lokalerna i sydöstra Skåne upprätthålls de för svampen gynnsamma förhållandena genom att kaniner gräver flitigt i sandkullarnas sluttningar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Tulostoma (stjälkröksvampar), Art Tulostoma kotlabae Pouzar - grå stjälkröksvamp Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare som lever i varma lägen i kalkrik sandgräshed och på sanddyner. Arten gynnas av trampslitage och naturlig vinderosion i strandnära sandmarker. En väl eftersökt art i väl avgränsad miljö. Total population i landet bedöms som liten och fragmenterad. Totalpopulationen bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd av extensivt skötta betesmarksområden i strandnära sandområden, med åtföljande igenväxning och habitatförsämring. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (10). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (14-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (92-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Grå stjälkröksvamp påminner mycket om sin nära släkting stjälkröksvamp Tulostoma brumale. Den är som färsk helt vit men blir snart ljust grå. Rökbollen är jämnt färgad och överst finns en kort utdragen mynningspor utan mörkare mynningsfält. Vid basen av rökbollen finns oftast en sandkrage. Foten är gråvit eller gulvit. Hela svampen är 4–5 cm hög. Svampen växer upp på hösten men kan hittas under hela året eftersom fruktkropparna står kvar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå stjälkröksvamp

Länsvis förekomst och status för grå stjälkröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå stjälkröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grå stjälkröksvamp är en sydöstlig stäppart som är ytterst sällsynt i vårt land liksom i hela sitt utbredningsområde. Arten är i Sverige känd från östra Skåne (de flesta lokalerna nu förstörda), Öland (två lokaler), Gotland och Bohuslän. De svenska förekomsterna är de nordligaste kända för arten och ansluter sig närmast till tyska växtplatser på öarna Hiddensee och Rügen. I Tyskland betraktas arten som akut hotad Den är också funnen på enstaka lokaler i f.d. Tjeckoslovakien, samt på en lokal vardera i Österrike, Frankrike, Ungern och Kazachstan. Den är rödlistad och bedömd som akut hotad i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma kotlabaePouzar - grå stjälkröksvamp

Grå stjälkröksvamp är helt knuten till sandområden med stäppartad vegetation, ofta dyner och stränder med kalkhaltig sand och glest vegetationstäcke. På en av lokalerna i sydöstra Skåne upprätthålls de för svampen gynnsamma förhållandena genom att kaniner gräver flitigt i sandkullarnas sluttningar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Grå stjälkröksvamp är hotad av att miljöer med sandstäpp växer igen, skogsplanteras eller degenererar mot sur hed där stäppvegetationen ersätts med ljung och dylikt. Den är beroende av öppna sandmarker utan slutet växttäcke.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Lokalerna måste säkerställas och skötas så att vegetationen ej ändrar karaktär. Ett hårt slitage med tramp etc. kan vara gynnsamt.

Jeppson, M. 1989. Svampar på Koster. Senhöstsvampar på sandmarker. Jordstjärnan 10(2): 12–28.

Kreisel, H. 1984. Die Stielboviste (Gattung Tulostoma) der Deutschen Demokratischen Republik und Westberlins. Hercynia 21: 396–416.

Nitare, J. 1988. Stjälkröksvampen Tulostoma kotlabae i Sverige. Jordstjärnan 9(2): 7–10.

Pouzar, Z. 1958. Tulostoma. I: A. Pilát (red), Flora CSR. B–1. Gasteromycetes. Prag.

Winterhoff, W. & Krieglsteiner, G.J. 1984. Gefährdete Pilze in Baden-Württemberg. Rote Liste der gefährdeten Grosspilze in Baden-Württemberg. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Würt., 40. 2:a uppl. Ludwigsburg.

Wright, J.E. 1987. The genus Tulostoma (Gasteromycetes). A world monograph. Bibliotheca Mycologica 113.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma kotlabae, Pouzar - grå stjälkröksvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.