Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk stjälkröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tulostoma melanocyclum
Mörk stjälkröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk stjälkröksvamp är en liten skaftad röksvamp med en mer eller mindre klotrund, blekbrun rökboll, 5–10 mm i diameter. Foten är 2–4 cm hög, ganska mörkt brun (ofta med svag purpurton) och något trådig. I rökbollens övre del finns vid mognaden en mynningspor som omges av en tydlig, mörkbrun ringzon.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk stjälkröksvamp Observationer i Sverige för mörk stjälkröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mörk stjälkröksvamp är i norra Europa en sällsynt art med enstaka fynd i Danmark och i östra Skåne. I övrigt har arten en vid utbredning i torra och varma områden i Europas centrala och sydliga delar och längs Atlant- och Nordsjökusterna. I östra Skåne växte den tidigare på flera håll men verkar idag bara finnas kvar på ett par lokaler. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nedbrytare som lever i varma lägen i kalkrik sand i sandstäppsliknande mark och sandig torräng. Enstaka fynd även i gamla extensiva sandtäkter. En väl eftersökt art i väl avgränsad miljö. Totalpopulationen nedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd av extensivt skötta betesmarksområden, med åtföljande igenväxning. Kvarvarande förekomster tenderar också att bli alltmera fragmenterade. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (200-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3868-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (68-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
I Sverige växer mörk stjälkröksvamp i den s.k. sandstäppsvegetationen vilken också hyser en rad andra sällsynta röksvampar. Den är värme- och kalkgynnad och kräver ett glest vegetationstäcke.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Tulostoma (stjälkröksvampar), Art Tulostoma melanocyclum Bres. - mörk stjälkröksvamp Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nedbrytare som lever i varma lägen i kalkrik sand i sandstäppsliknande mark och sandig torräng. Enstaka fynd även i gamla extensiva sandtäkter. En väl eftersökt art i väl avgränsad miljö. Totalpopulationen nedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd av extensivt skötta betesmarksområden, med åtföljande igenväxning. Kvarvarande förekomster tenderar också att bli alltmera fragmenterade. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (200-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (3868-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (68-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Mörk stjälkröksvamp är en liten skaftad röksvamp med en mer eller mindre klotrund, blekbrun rökboll, 5–10 mm i diameter. Foten är 2–4 cm hög, ganska mörkt brun (ofta med svag purpurton) och något trådig. I rökbollens övre del finns vid mognaden en mynningspor som omges av en tydlig, mörkbrun ringzon.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk stjälkröksvamp

Länsvis förekomst och status för mörk stjälkröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk stjälkröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mörk stjälkröksvamp är i norra Europa en sällsynt art med enstaka fynd i Danmark och i östra Skåne. I övrigt har arten en vid utbredning i torra och varma områden i Europas centrala och sydliga delar och längs Atlant- och Nordsjökusterna. I östra Skåne växte den tidigare på flera håll men verkar idag bara finnas kvar på ett par lokaler. Arten är rödlistad i Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma melanocyclumBres. - mörk stjälkröksvamp

I Sverige växer mörk stjälkröksvamp i den s.k. sandstäppsvegetationen vilken också hyser en rad andra sällsynta röksvampar. Den är värme- och kalkgynnad och kräver ett glest vegetationstäcke.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten är akut hotad i och med att sandstäppslokaler växer igen, bl.a. till följd av minskat betestryck. På längre sikt verkar det som sandstäppvegetationen genom övre markskiktets urlakning degenererar till sur hedvegetation vilket starkt missgynnar arten. På lång sikt kan luftföroreningar utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
De kvarvarande lokalernas sandstäppskaraktär måste skyddas och säkerställas genom noggranna skötselplaner. Bete, trampslitage och viss markomrörning gynnar arten. Nya växtplatser kan skapas genom försiktig plöjning av degenererade sandstäppslokaler. Likaså bör arten noggrant följas genom ett intensifierat inventeringsarbete.
Utländska namn – DK: Furet stilkbovist.

Kreisel, H. 1984. Die Stielboviste (Gattung Tulostoma) der Deutschen Demokratischen Republik und Westberlins. Hercynia N. F. 21: 396–416.

Nitare, J. 1988. Stjälkröksvampen Tulostoma kotlabae i Sverige. Jordstjärnan 9(2): 7–10.

Wright, J. 1987. The Genus Tulostoma (Gasteromycetes). - A World Monograph. Bibliotheca Mycologica 113.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Tulostoma - stjälkröksvampar 
 • Art
  Tulostoma melanocyclum, Bres. - mörk stjälkröksvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.