Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hängticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Postia ceriflua
Hängticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hängticka är en liten, ettårig ticka med hattar som sitter tilltryckta mot underlaget men som fäster vid enbart på en eller ett par punkter på ovansidan. Fruktkroppen är vit, gråvit eller gräddgul, mjuk som färsk, mera bräcklig som torr. Porerna är runda till oregelbundna och ganska stora (2–4/mm). Sporerna är korta, cylindriska och något böjda. Den hängande hatten, sporernas form och artens växtplats ger ledning vid bestämningen. Arterna i släktet är svåra att skilja åt varför bra material och mikroskopering är nödvändigt för en säker namnsättning.
Utbredning
Länsvis förekomst för hängticka Observationer i Sverige för hängticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Från Sverige är hängtickan noterad cirka 20 gånger. Första fyndet är från Uppland 1844 och den är även funnen i samma landskap under senare tid. Från Östergötland finns ett gammalt fynd från 1864. I övriga är den funnen i Södermanland, Västmanland, Jämtland och Lappland. Den är rapporterad från Norge och Danmark samt från ytterligare sju länder i Väst- och Mellaneuropa men arten är överallt sällsynt och det finns få uppgifter om dess utbredning. Den förekommer troligen genom hela norra halvklotets barrskogsregion. I Nordamerika är arten känd från de södra, östra och nordvästra delarna men antalet fynd är få.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i starkt murken ved på liggande stammar av gran och tall, sällan asp och al i barr- och blandskog. Delvis förbisedd art p.g.a. sitt undanskymda växtsätt och förväxlingsrisk med andra tickor. Liten population och få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten är knuten till äldre skog som aldrig avverkas, nyetablering i ungskog är inte känd. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (80-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (20-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (108-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Hängticka är en vedsvamp som uppträder i samband med brunröta. Den växer på starkt multnade stockar av olika barrträd men kan någon gång också uppträda på lövträd. Den växer ibland undanskymt i håligheter i den multnande veden. De svenska fynden är från gran, tall, al och asp. Lokalen i Sörmland är en blandskog i skyddat läge medan lokalen i Jokkmokk är talldominerad skog av frisk till torr ristyp. På den senare lokalen växte hängticka exponerat en halv meter över marken på en liggande låga.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Dacryobolaceae, Släkte Postia, Art Postia ceriflua (Berk. & M.A.Curtis) Jülich - hängticka Synonymer Spongiporus cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) A.David, Postia folliculocystidiata (Kotl. & Vampola) Niemelä & Vampola, Postia minusculoides (Pilát) Boulet, Leptoporus minusculoides Pilát, Oligoporus minusculoides (Pilát) Gilb. & Ryvarden, blås-ticka, blåsticka, Postia folliculocystidiata (Kotl. & Vampola) Niemelä, Oligoporus cerifluus (Berk. & Curtis) Ryvarden & Gilb., Tyromyces revolutus (Bres.) Bondartsev & Singer, Oligoporus cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. & Ryvarden, Oligoporus folliculocystidiatus Kotl. & Vampola, Tyromyces cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) Murrill, Polyporus cerifluus Berk. & M.A.Curtis, Polystictus revolutus Bres.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i starkt murken ved på liggande stammar av gran och tall, sällan asp och al i barr- och blandskog. Delvis förbisedd art p.g.a. sitt undanskymda växtsätt och förväxlingsrisk med andra tickor. Liten population och få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten är knuten till äldre skog som aldrig avverkas, nyetablering i ungskog är inte känd. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (80-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (20-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (108-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Hängticka är en liten, ettårig ticka med hattar som sitter tilltryckta mot underlaget men som fäster vid enbart på en eller ett par punkter på ovansidan. Fruktkroppen är vit, gråvit eller gräddgul, mjuk som färsk, mera bräcklig som torr. Porerna är runda till oregelbundna och ganska stora (2–4/mm). Sporerna är korta, cylindriska och något böjda. Den hängande hatten, sporernas form och artens växtplats ger ledning vid bestämningen. Arterna i släktet är svåra att skilja åt varför bra material och mikroskopering är nödvändigt för en säker namnsättning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hängticka

Länsvis förekomst och status för hängticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hängticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Från Sverige är hängtickan noterad cirka 20 gånger. Första fyndet är från Uppland 1844 och den är även funnen i samma landskap under senare tid. Från Östergötland finns ett gammalt fynd från 1864. I övriga är den funnen i Södermanland, Västmanland, Jämtland och Lappland. Den är rapporterad från Norge och Danmark samt från ytterligare sju länder i Väst- och Mellaneuropa men arten är överallt sällsynt och det finns få uppgifter om dess utbredning. Den förekommer troligen genom hela norra halvklotets barrskogsregion. I Nordamerika är arten känd från de södra, östra och nordvästra delarna men antalet fynd är få.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia ceriflua(Berk. & M.A.Curtis) Jülich - hängticka
  Synonymer
  Spongiporus cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) A.David
  Postia folliculocystidiata (Kotl. & Vampola) Niemelä & Vampola
  Postia minusculoides (Pilát) Boulet
  Leptoporus minusculoides Pilát
  Oligoporus minusculoides (Pilát) Gilb. & Ryvarden
  blås-ticka
  blåsticka
  Postia folliculocystidiata (Kotl. & Vampola) Niemelä
  Oligoporus cerifluus (Berk. & Curtis) Ryvarden & Gilb.
  Tyromyces revolutus (Bres.) Bondartsev & Singer
  Oligoporus cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. & Ryvarden
  Oligoporus folliculocystidiatus Kotl. & Vampola
  Tyromyces cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) Murrill
  Polyporus cerifluus Berk. & M.A.Curtis
  Polystictus revolutus Bres.

Hängticka är en vedsvamp som uppträder i samband med brunröta. Den växer på starkt multnade stockar av olika barrträd men kan någon gång också uppträda på lövträd. Den växer ibland undanskymt i håligheter i den multnande veden. De svenska fynden är från gran, tall, al och asp. Lokalen i Sörmland är en blandskog i skyddat läge medan lokalen i Jokkmokk är talldominerad skog av frisk till torr ristyp. På den senare lokalen växte hängticka exponerat en halv meter över marken på en liggande låga.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten är sällsynt och tycks vara beroende av god tillgång på multnande ved. Den hotas därför av att lämpliga växtplatser saknas i rationellt skötta skogar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser i Södermanland och Lappland måste skyddas. Arten bör eftersökas i lämpliga skogar inom hela det svenska utbredningsområdet.
Utländska namn – NO: Hengekjuke, FI: Kellokääpä.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia ceriflua, (Berk. & M.A.Curtis) Jülich - hängticka
  Synonymer
  Spongiporus cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) A.David
  Postia folliculocystidiata (Kotl. & Vampola) Niemelä & Vampola
  Postia minusculoides (Pilát) Boulet
  Leptoporus minusculoides Pilát
  Oligoporus minusculoides (Pilát) Gilb. & Ryvarden
  blås-ticka
  blåsticka
  Postia folliculocystidiata (Kotl. & Vampola) Niemelä
  Oligoporus cerifluus (Berk. & Curtis) Ryvarden & Gilb.
  Tyromyces revolutus (Bres.) Bondartsev & Singer
  Oligoporus cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. & Ryvarden
  Oligoporus folliculocystidiatus Kotl. & Vampola
  Tyromyces cerifluus (Berk. & M.A.Curtis) Murrill
  Polyporus cerifluus Berk. & M.A.Curtis
  Polystictus revolutus Bres.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.