Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  aprikosticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tyromyces kmetii
Aprikosticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Aprikosticka är en liten ticka med tillplattade, halvcirkelformade hattar och en antydan till fot. Fruktkropparna är saftiga som färska men skrumpnar vid torkning. Hatten är apelsinfärgad på ovansidan och något luden. Porlagret har en ljusare färgton och den gula färgen kan försvinna vid torkning. En del fruktkroppar är rent vita. Porerna är kantiga och relativt stora (3–4/mm). Hatthudens hyfer färgas rosa i kaliumhydroxid. Sporerna är brett ellipsoida. Fruktkropparnas färg bör göra det ganska lätt att känna igen arten.
Utbredning
Länsvis förekomst för aprikosticka Observationer i Sverige för aprikosticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna art bara funnen i omgivningarna av Torne träsk i Lappland. Fynden där är från 1910, 1915, 1972 och 1981. Den är känd också genom enstaka fynd i Norge och Finland. Den förekommer vidare i de flesta länder i Europa men är överallt sällsynt. Den växer också i Nordamerika men är bara noterad från staterna Louisiana i USA och Ontario i Kanada. Aprikosticka är rödlistad i Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i lövträdslågor i fjällbjörkskog. Status och hotbild oklar, men arten är bara känd från området kring Torneträsk och synes inte vara utbredd i fjällbjörkskogsbältet. Sällsynt även i grannländerna. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever på ved och orsakar vitröta i döda, omkullfallna stammar av lövved. I Sverige är arten bara funnen på björk men den kan växa på de flesta sorters lövträd. Närmare uppgifter om artens ekologi saknas.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Incrustoporiaceae, Släkte Tyromyces, Art Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer - aprikosticka Synonymer Leptoporus kmetii (Bres.) Pilát, Leptoporellus kmetii (Bres.) Spirin, Polyporus kmetii Bres., Polyporus ferroaurantius Romell

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i lövträdslågor i fjällbjörkskog. Status och hotbild oklar, men arten är bara känd från området kring Torneträsk och synes inte vara utbredd i fjällbjörkskogsbältet. Sällsynt även i grannländerna. Status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Aprikosticka är en liten ticka med tillplattade, halvcirkelformade hattar och en antydan till fot. Fruktkropparna är saftiga som färska men skrumpnar vid torkning. Hatten är apelsinfärgad på ovansidan och något luden. Porlagret har en ljusare färgton och den gula färgen kan försvinna vid torkning. En del fruktkroppar är rent vita. Porerna är kantiga och relativt stora (3–4/mm). Hatthudens hyfer färgas rosa i kaliumhydroxid. Sporerna är brett ellipsoida. Fruktkropparnas färg bör göra det ganska lätt att känna igen arten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för aprikosticka

Länsvis förekomst och status för aprikosticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för aprikosticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna art bara funnen i omgivningarna av Torne träsk i Lappland. Fynden där är från 1910, 1915, 1972 och 1981. Den är känd också genom enstaka fynd i Norge och Finland. Den förekommer vidare i de flesta länder i Europa men är överallt sällsynt. Den växer också i Nordamerika men är bara noterad från staterna Louisiana i USA och Ontario i Kanada. Aprikosticka är rödlistad i Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Tyromyces  
 • Art
  Tyromyces kmetii(Bres.) Bondartsev & Singer - aprikosticka
  Synonymer
  Leptoporus kmetii (Bres.) Pilát
  Leptoporellus kmetii (Bres.) Spirin
  Polyporus kmetii Bres.
  Polyporus ferroaurantius Romell

Arten lever på ved och orsakar vitröta i döda, omkullfallna stammar av lövved. I Sverige är arten bara funnen på björk men den kan växa på de flesta sorters lövträd. Närmare uppgifter om artens ekologi saknas.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
Arten är sällsynt och har för få kända förekomster för att dess långsiktiga överlevnad i landet skall anses säkrad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla kända växtplatser måste säkerställas. Arten bör eftersökas i norra Sveriges björkskogar.
Utländska namn – NO: Ferskenkjuke, FI: Ruskakääpä.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1994. European Polypores 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Incrustoporiaceae  
 • Släkte
  Tyromyces  
 • Art
  Tyromyces kmetii, (Bres.) Bondartsev & Singer - aprikosticka
  Synonymer
  Leptoporus kmetii (Bres.) Pilát
  Leptoporellus kmetii (Bres.) Spirin
  Polyporus kmetii Bres.
  Polyporus ferroaurantius Romell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.