Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grenskägglav

Organismgrupp Lavar Usnea cylindrica
Grenskägglav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Usnea cylindrica är en rikligt förgrenad, gulgrå, hängande, upp till 50 cm lång busklav. Tydliga huvudgrenar saknas (alla grenar <1 mm i diameter) och de runda grenarna är bredast vid basen. Soralen sitter på ett litet men tydligt skaft. Släktet skägglavar Usnea är lätt att känna igen på den sega, gummisnoddsliknande mittsträngen men arter inom släktet skägglavar kan dock vara svåra att artbestämma och namnsättningen har skiftat genom åren. Material av arten som beskrevs som U. cylindrica så sent som 2011 har tidigare huvudsakligen gått under namnet U. chaetophora i Fennoskandia. Arten är lik den allmänna arten skägglav U. dasypoga (tidigare Usnea filipendula) men denna har färre grenar, en tydlig huvudgren (>1 mm i diameter) och soralen sitter oskaftade eller föga skaftade. U. cylindrica är också lik gropig skägglav U. barbata (rödlistad som Sårbar VU) men denna har grenar som är bredast en bit ovan basen, soral som är ej eller föga skaftade samt har relativt sett en tunnare cortex, en tjockare medulla och en tunnare mittsträng.
Utbredning
Länsvis förekomst för grenskägglav Observationer i Sverige för grenskägglav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd från Småland och upp till Åsele lappmark (Nordin m.fl. 2011). Arten saknas i Danmark men är rapporterad från Norge och Finland. Sverige är det enda land i Fennoskandia där arten är rödlistad. Världsutbredningen är oklar då avgränsningen av arten nyligen klargjorts (Clerc 2011).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ekologi
Usnea cylindrica växer främst på gran men förekommer även på lövträd i äldre barrskogar av naturskogskaraktär med hög och jämn luftfuktighet. Ofta finns arten bara på ett enstaka eller ett fåtal träd på varje växtplats.
Landskapstyper
Skog
Skog
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· gran
· gran
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Usnea (skägglavar), Art Usnea cylindrica P.Clerc - grenskägglav Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Usnea cylindrica är en rikligt förgrenad, gulgrå, hängande, upp till 50 cm lång busklav. Tydliga huvudgrenar saknas (alla grenar <1 mm i diameter) och de runda grenarna är bredast vid basen. Soralen sitter på ett litet men tydligt skaft. Släktet skägglavar Usnea är lätt att känna igen på den sega, gummisnoddsliknande mittsträngen men arter inom släktet skägglavar kan dock vara svåra att artbestämma och namnsättningen har skiftat genom åren. Material av arten som beskrevs som U. cylindrica så sent som 2011 har tidigare huvudsakligen gått under namnet U. chaetophora i Fennoskandia. Arten är lik den allmänna arten skägglav U. dasypoga (tidigare Usnea filipendula) men denna har färre grenar, en tydlig huvudgren (>1 mm i diameter) och soralen sitter oskaftade eller föga skaftade. U. cylindrica är också lik gropig skägglav U. barbata (rödlistad som Sårbar VU) men denna har grenar som är bredast en bit ovan basen, soral som är ej eller föga skaftade samt har relativt sett en tunnare cortex, en tjockare medulla och en tunnare mittsträng.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grenskägglav

Länsvis förekomst och status för grenskägglav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grenskägglav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd från Småland och upp till Åsele lappmark (Nordin m.fl. 2011). Arten saknas i Danmark men är rapporterad från Norge och Finland. Sverige är det enda land i Fennoskandia där arten är rödlistad. Världsutbredningen är oklar då avgränsningen av arten nyligen klargjorts (Clerc 2011).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Usnea - skägglavar 
 • Art
  Usnea cylindricaP.Clerc - grenskägglav

Usnea cylindrica växer främst på gran men förekommer även på lövträd i äldre barrskogar av naturskogskaraktär med hög och jämn luftfuktighet. Ofta finns arten bara på ett enstaka eller ett fåtal träd på varje växtplats.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Skogsbruksåtgärder som kan minska luftfuktigheten och sänka markvattennivån på eller i närheten av växtplatserna utgör hot. Slumpmässiga händelser som att ett träd med förekomst av arten försvinner är ett hot. Nyskapande av lämpliga substrat i produktionsskogar är mycket begränsad. På lång sikt utgör därför försvinnandet av variationsrika och olikåldriga naturskogar ett allvarligt hot.
Lokaler där arten förekommer bör skyddas och lämnas för fri utveckling. Åtgärder som kan minska fuktighetsförhållandena på lokalerna bör undvikas.
Arten saknar svenskt namn.

Clerc, P. 2011. Usnea. Nordic Lichen flora 4: 107-127.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-28]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Usnea - skägglavar 
 • Art
  Usnea cylindrica, P.Clerc - grenskägglav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor