Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlåsbräken

Organismgrupp Kärlväxter Botrychium boreale
Nordlåsbräken Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nordlåsbräken är en flerårig, 5–15 cm hög kärlkryptogam, vars ovanjordiska del består av en upprätt fertil “stjälk” med en grenig sporsamling i toppen, och ett sterilt “blad” som är fästat strax ovan stjälkens mitt. Bladskivan är oskaftad, hjärtlik och ofta upprättstående, i färgen glänsande gulgrön till mörkgrön och delad i 3–4 par tättsittande primärsegment. Dessa är tydligt spetsiga, överlappande och ofta i sin tur oregelbundet flikade. Spormognaden infaller under högsommaren, i norr under dess senare hälft. I allt väsentligt utgör nordlåsbräken en mellanform mellan vanlig låsbräken och topplåsbräken. Teorier har därför framförts att arten skulle ha uppstått ur en hybrid mellan dessa båda arter, med vilka den dessutom allt som oftast samväxer. Detta är dock knappast troligt, då arten uppges vara diploid. Från vanlig låsbräken skiljs arten bäst på bladets spetsiga primärsegment. Hybrider mellan nordlåsbräken och vanlig låsbräken har några få gånger påträffats i Sverige och Norge. De är svåra att särskilja från föräldraarterna, men liknar mest trubb-bladiga exemplar av nordlåsbräken.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlåsbräken Observationer i Sverige för nordlåsbräken
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har nordlåsbräken sin huvudsakliga utbredning i Norrland, från norra Dalarna/Hälsingland och norrut, med koncentrationer i kust- och fjälltrakterna. De fåtaliga sydliga förekomsterna följer östkusten över Gästrikland (Hamrånge & Hille) till Uppland (3 aktuella lokaler i Stockholms skärgård). Under de senaste decennierna har arten gått kraftigt tillbaka från sina kulturbetingade lokaler i skogsland och älvdalar. Nordlåsbräken saknas helt i Danmark, medan den i Norge är spridd i höglandet från Rogaland och Telemark norrut, i söder endast i höglandet. I Finland förekommer arten framförallt i norra delen, men har ströförekomster längs kusten söderut till Åland och Finska viken. Nordlåsbräken är en arktisk cirkumpolär art, som i Nordostasien och Nordamerika avlöses av den mycket närstående B. pinnatum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer från Uppland till Torne lappmark. Nordlåsbräken påträffas ofta tillsammans med vanlig låsbräken i torr gräsmark med slagen, betad eller trampad vegetation. Arten är konkurrenskänslig och hotas främst av upphörd hävd, men även för kraftigt bete utgör ett hot. Nordlåsbräken hamnar i en lägre hotakategori jämfört med 2005-2010 då dess population knappast kan betraktas som säkert (men troligen) kraftigt fragmenterad. Arten omfattas av ett åtgärdsprogram som håller på att tas fram för att gynna tre av våra låsbräknar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (500-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (300-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-40) % under de senaste 30 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v); D1).
Ekologi
Nordlåsbräken påträffas ofta tillsammans med vanlig låsbräken i torr gräsmark med slagen, betad eller trampad vegetation. Det kan vara fäbodvallar, gårdstun och ängsbackar i kulturlandskapet, sandiga nipsluttningar efter storälvarna eller ängar längs jåkkar och vid snölegor i fjällen. Utmed kusten finner man även arten i fiskelägenas gistvallar eller på hällmarker och exponerade klippavsatser nära havet. Även i fjällområdet kand en växa på klippor/sprickor i lodytor eller vid foten av lodytor. Nordlåsbräken är tydligt kalkgynnad.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Psilotopsida, Ordning Ophioglossales (låsbräkenordningen), Familj Ophioglossaceae (låsbräkenväxter), Släkte Botrychium (låsbräknar), Art Botrychium boreale Milde - nordlåsbräken Synonymer Fjällåsbräken, Nordlig låsbräken

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer från Uppland till Torne lappmark. Nordlåsbräken påträffas ofta tillsammans med vanlig låsbräken i torr gräsmark med slagen, betad eller trampad vegetation. Arten är konkurrenskänslig och hotas främst av upphörd hävd, men även för kraftigt bete utgör ett hot. Nordlåsbräken hamnar i en lägre hotakategori jämfört med 2005-2010 då dess population knappast kan betraktas som säkert (men troligen) kraftigt fragmenterad. Arten omfattas av ett åtgärdsprogram som håller på att tas fram för att gynna tre av våra låsbräknar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (500-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (75-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (300-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-40) % under de senaste 30 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v); D1).
Konventioner Typisk art i 6520 Höglänta slåtterängar (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 6170 Alpina kalkgräsmarker (Alpin region (ALP))
Åtgärdsprogram Fastställt
Nordlåsbräken är en flerårig, 5–15 cm hög kärlkryptogam, vars ovanjordiska del består av en upprätt fertil “stjälk” med en grenig sporsamling i toppen, och ett sterilt “blad” som är fästat strax ovan stjälkens mitt. Bladskivan är oskaftad, hjärtlik och ofta upprättstående, i färgen glänsande gulgrön till mörkgrön och delad i 3–4 par tättsittande primärsegment. Dessa är tydligt spetsiga, överlappande och ofta i sin tur oregelbundet flikade. Spormognaden infaller under högsommaren, i norr under dess senare hälft. I allt väsentligt utgör nordlåsbräken en mellanform mellan vanlig låsbräken och topplåsbräken. Teorier har därför framförts att arten skulle ha uppstått ur en hybrid mellan dessa båda arter, med vilka den dessutom allt som oftast samväxer. Detta är dock knappast troligt, då arten uppges vara diploid. Från vanlig låsbräken skiljs arten bäst på bladets spetsiga primärsegment. Hybrider mellan nordlåsbräken och vanlig låsbräken har några få gånger påträffats i Sverige och Norge. De är svåra att särskilja från föräldraarterna, men liknar mest trubb-bladiga exemplar av nordlåsbräken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlåsbräken

Länsvis förekomst och status för nordlåsbräken baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlåsbräken

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har nordlåsbräken sin huvudsakliga utbredning i Norrland, från norra Dalarna/Hälsingland och norrut, med koncentrationer i kust- och fjälltrakterna. De fåtaliga sydliga förekomsterna följer östkusten över Gästrikland (Hamrånge & Hille) till Uppland (3 aktuella lokaler i Stockholms skärgård). Under de senaste decennierna har arten gått kraftigt tillbaka från sina kulturbetingade lokaler i skogsland och älvdalar. Nordlåsbräken saknas helt i Danmark, medan den i Norge är spridd i höglandet från Rogaland och Telemark norrut, i söder endast i höglandet. I Finland förekommer arten framförallt i norra delen, men har ströförekomster längs kusten söderut till Åland och Finska viken. Nordlåsbräken är en arktisk cirkumpolär art, som i Nordostasien och Nordamerika avlöses av den mycket närstående B. pinnatum.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Psilotopsida  
 • Ordning
  Ophioglossales - låsbräkenordningen 
 • Familj
  Ophioglossaceae - låsbräkenväxter 
 • Släkte
  Botrychium - låsbräknar 
 • Art
  Botrychium borealeMilde - nordlåsbräken
  Synonymer
  Fjällåsbräken
  Nordlig låsbräken

Nordlåsbräken påträffas ofta tillsammans med vanlig låsbräken i torr gräsmark med slagen, betad eller trampad vegetation. Det kan vara fäbodvallar, gårdstun och ängsbackar i kulturlandskapet, sandiga nipsluttningar efter storälvarna eller ängar längs jåkkar och vid snölegor i fjällen. Utmed kusten finner man även arten i fiskelägenas gistvallar eller på hällmarker och exponerade klippavsatser nära havet. Även i fjällområdet kand en växa på klippor/sprickor i lodytor eller vid foten av lodytor. Nordlåsbräken är tydligt kalkgynnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Fjäll, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Nordlåsbräken är en konkurrenskänslig art, som främst hotas av upphörd hävd av ängsmarker och naturbetesmarker. Arten uppges höra till de arter som snabbast försvinner vid upphörd hävd. Även kvävegödsling av naturlig gräsmark är fatal, då såväl sporgroning som tidig tillväxt hos Botrychium-arterna hämmas av nitrater.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
De gräsmarker där nordlåsbräken uppträder sköts i allmänhet bäst genom sen slåtter eller bete. På torra och sandiga marker kräver arten ingen speciell skötsel, så länge förbuskning inte hotar. Arten bör övervakas av floraväktare.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Fjellmarinøkkel, DK: Nordisk Månerude, FI: Pohjan noidanlukko.

Bratt, L. m fl (red.) 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap.

Ekman, J., Frostberg, K. & Svenson, A. 2005. Floraväkteriet i Sörmland och Uppland fram t.o.m. 2004. Daphne 16: 3–111.

Ekstam, U. 1992. Om hävden upphör. Statens Naturvårdsverk. Värnamo.

Gjærevoll, O. 1990. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. II. Alpine Plants. Trondheim.

Häggström, C-A. & Niemi, Å. 1965. Om sporerna hos Botrychium boreale och B. lunaria. Mem. Soc. Fauna Fl. Fenn. 41.

Jakobsson, A.. 1997. Sällsynta fjällväxter i Torne lappmark. Examensarbete på Biologisk-Geovetenskaplig linje. Stockholms Universitet.

Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. Lund.

Melan, M. A. & Whittier, D. P. 1990. Effects of inorganic nitrogen sources on spore germination and gametophyte growth in Botrychium dissectum. Plant, Cell and Environment 13.

Wagner, F. S. 1993. Chromosomes of North American Grapeferns and Moonworts. Contr. Univ. Michigan Herb. 19: 83–92.

Wagner, W. H. & Wagner, F. S. 1988. Detecting Botrychium hybrids in the Lake Superior region. The Michigan Botanist 27.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Ljung 1996. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Monilophytae  
 • Klass
  Psilotopsida  
 • Ordning
  Ophioglossales - låsbräkenordningen 
 • Familj
  Ophioglossaceae - låsbräkenväxter 
 • Släkte
  Botrychium - låsbräknar 
 • Art
  Botrychium boreale, Milde - nordlåsbräken
  Synonymer
  Fjällåsbräken
  Nordlig låsbräken
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Ljung 1996. © ArtDatabanken, SLU 2006.