Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kortskaftad krusmossa

Organismgrupp Mossor Weissia rostellata
Kortskaftad krusmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar små kolonier av upp till 0,5 cm höga, blekt smutsgröna till olivgröna tuvor. Bladen är långsmala och större upptill på skottet. Fuktiga blad är utsträckta och utstående och torra blad är krusigt ihoprullade. Fuktiga blad har kanter som till största delen är plana, till skillnad från flertalet övriga mossor som växer på jord vilka har inböjda kanter. Bladnerven är kraftig, ca 50 µm bred vid bladbasen och löper ut i bladets spets. Bladets celler är ca 10 µm i diameter och kraftigt papillösa utom på nervens översida där de är släta och avlånga. Arten är samkönad. Ett mycket kort, 0,7-1,5 mm långt, blekt gult kapselskaft gör att kapseln knappt når över spetsen av de översta bladen. Kapseln är avlångt oval och saknar ett definierat lock. Mössan är relativt stor, 0,75-1,0 mm lång. Sporerna är grovt vårtiga, 22-27 µm i diameter och bruna. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Kortskaftad krusmossa kan i fält något likna spärrkrusmossa Weissia squarrosa, men den senare har längre kapselskaft och kapsel som öppnas med lock.
Utbredning
Länsvis förekomst för kortskaftad krusmossa Observationer i Sverige för kortskaftad krusmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har hittats på enstaka platser från Skåne upptill Dalälven. I Norge är den funnen nära Oslofjorden. Den finns även i Danmark. Den tycks vara endemisk för Europa och har hittats i ett flertal länder men är överallt sällsynt. Arten är även rödlistad i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Kortskaftad krusmossa är en mycket sällsynt pionjär på fuktig lerig mark t.ex. i lertäkter och på stränder. Arten tycks ställa höga krav på substrat, fukt och omgivning. Kända förekomster är alla ytmässigt mycket små och består av få individer. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (40-1600). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Kortskaftad krusmossa är en typisk pionjär som förekommer på fuktig lera, särskilt i botten av lertäkter, på stränder av åar och dammar, i kanten av åkrar samt i fruktträdsodlingar. Arten växer i t.ex. Tyskland ofta tillsammans med rosenknölsbryum Bryum subapiculatum, lerfickmossa Fissidens taxifolius och åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum. I England är den funnen tillsammans med bl.a. klothuvmossa Physcomitrium sphaericum. Arten sprids genom att kapseln går sönder och sporerna blåser iväg eller genom att hela kapseln (inklusive skaft) lossnar från skottet och fastnar på djur eller människor. Kapslarna mognar under vintern.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Weissia (krusmossor), Art Weissia rostellata (Brid.) Lindb. - kortskaftad krusmossa Synonymer Weisia rostellata, Phascum rostellatum Brid.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Kortskaftad krusmossa är en mycket sällsynt pionjär på fuktig lerig mark t.ex. i lertäkter och på stränder. Arten tycks ställa höga krav på substrat, fukt och omgivning. Kända förekomster är alla ytmässigt mycket små och består av få individer. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (40-1600). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (8-320) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar små kolonier av upp till 0,5 cm höga, blekt smutsgröna till olivgröna tuvor. Bladen är långsmala och större upptill på skottet. Fuktiga blad är utsträckta och utstående och torra blad är krusigt ihoprullade. Fuktiga blad har kanter som till största delen är plana, till skillnad från flertalet övriga mossor som växer på jord vilka har inböjda kanter. Bladnerven är kraftig, ca 50 µm bred vid bladbasen och löper ut i bladets spets. Bladets celler är ca 10 µm i diameter och kraftigt papillösa utom på nervens översida där de är släta och avlånga. Arten är samkönad. Ett mycket kort, 0,7-1,5 mm långt, blekt gult kapselskaft gör att kapseln knappt når över spetsen av de översta bladen. Kapseln är avlångt oval och saknar ett definierat lock. Mössan är relativt stor, 0,75-1,0 mm lång. Sporerna är grovt vårtiga, 22-27 µm i diameter och bruna. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Kortskaftad krusmossa kan i fält något likna spärrkrusmossa Weissia squarrosa, men den senare har längre kapselskaft och kapsel som öppnas med lock.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kortskaftad krusmossa

Länsvis förekomst och status för kortskaftad krusmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kortskaftad krusmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har hittats på enstaka platser från Skåne upptill Dalälven. I Norge är den funnen nära Oslofjorden. Den finns även i Danmark. Den tycks vara endemisk för Europa och har hittats i ett flertal länder men är överallt sällsynt. Arten är även rödlistad i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Weissia - krusmossor 
 • Art
  Weissia rostellata(Brid.) Lindb. - kortskaftad krusmossa
  Synonymer
  Weisia rostellata
  Phascum rostellatum Brid.

Kortskaftad krusmossa är en typisk pionjär som förekommer på fuktig lera, särskilt i botten av lertäkter, på stränder av åar och dammar, i kanten av åkrar samt i fruktträdsodlingar. Arten växer i t.ex. Tyskland ofta tillsammans med rosenknölsbryum Bryum subapiculatum, lerfickmossa Fissidens taxifolius och åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum. I England är den funnen tillsammans med bl.a. klothuvmossa Physcomitrium sphaericum. Arten sprids genom att kapseln går sönder och sporerna blåser iväg eller genom att hela kapseln (inklusive skaft) lossnar från skottet och fastnar på djur eller människor. Kapslarna mognar under vintern.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Myrbiotoper, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtplatserna hotas av igenväxning. Andra tänkbara hot är användning av bekämpnings- och gödselmedel.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
I områden med rika förekomster bör åtminstone åkrarnas kantzoner inte gödslas eller behandlas med bekämpningsmedel. Fler lämpliga småbiotoper i jordbrukslandskapet bör återskapas. Artens biologi och ståndortskrav måste studeras ytterligare.
Utländska namn - NO: Krusemoser, FI: Sykerösammalet, GB: Beaked Beardless-moss.

Etymologi: rostellatus = med kort spröt, näbb; rostrum (lat.) = näbb, nos, ramm, för, bog(spröt); diminutivsuffixet -ellus (lat.); suffixet -atus (lat.).
Uttal: [Weissia rostelláta]

key facts Beaked Beardless-moss. Shoots up to 0.5 cm high, forming lax, pale dirty green to olive-green, patches. Costa stout (c. 50 µm wide at leaf-base), excurrent. Capsule narrowly ovoid, cleistocarpous. Seta very short (0.7-1.5 mm), pale yellow. Spores 22-27 µm, brown, coarsely papillose. - A typical pioneer species growing on bare, calcareous clay. Frequently found at the bottom of clay pits, on river banks and around ponds, in field margins and orchards.

Brandt-Pedersen, T. 1979. Weissia rostellata (Brid.) Lindb. fundet i Danmark. Lindbergia 5: 136.

Hallingbäck, T. 2008. Weissia rostellata kortskaftad krusmossa s. 48. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Hill, M.O., Preston, C.D. & Smith, A.J.E. 1992. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol 2. Mosses (except Diplolepideae). Harley Books, Colchester.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Weissia - krusmossor 
 • Art
  Weissia rostellata, (Brid.) Lindb. - kortskaftad krusmossa
  Synonymer
  Weisia rostellata
  Phascum rostellatum Brid.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterat 2010.