Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogsveronika

Organismgrupp Kärlväxter Veronica montana
Skogsveronika Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skogsveronikan är en relativt oansenlig, flerårig ört med 1–4 dm långa krypande och rotslående stjälkar, som mot toppen stiger uppåt. Stjälken är mjukhårig. De äggrunda, håriga och naggade bladen är skaftade. Blomklasarna, som utgår från bladvecken, är fåblommiga med ljust blålila blommor. Den blommar i maj-juni.
Utbredning
Länsvis förekomst för skogsveronika Observationer i Sverige för skogsveronika
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skogsveronikan förekommer främst i Skånes kalkområden (152 lokaler noterade under inventeringen). Arten finns utanför Skåne på ett par lokaler i sydligaste Halland och på Öland i Halltorps hage. Skogsveronikan uppträder på kalkhaltig mark i stora delar av Danmark men saknas i övriga nordiska länder. Den övriga utbredningen omfattar Mellan- och Sydeuropa samt enstaka förekomster i Nordafrika, Turkiet och centrala Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Skåne samt har enstaka lokaler i Halland och på Öland. Skogsveronika är knuten till skogsmark av olika slag såsom bokskog och blandädellövskog. På artens lokaler bör en försiktig, succesiv förnyelse av trädbeståndet eftersträvas. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18504 km² och förekomstarean (AOO) till 156 (100-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Skogsveronikan är bunden till skogsmark. Den förekommer oftast i rena bokskogar men växer även i äldre blandädellövskogar med t ex alm, ask och bok. Arten är bunden till brunjordar med välutvecklade, vattenhållande men luftiga mullager. Markreaktionen är vanligtvis neutral till svagt sur (pH 5–7).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Plantaginaceae (grobladsväxter), Släkte Veronica (veronikor), Art Veronica montana L. - skogsveronika Synonymer Skogsärenpris

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne samt har enstaka lokaler i Halland och på Öland. Skogsveronika är knuten till skogsmark av olika slag såsom bokskog och blandädellövskog. På artens lokaler bör en försiktig, succesiv förnyelse av trädbeståndet eftersträvas. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (2000-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18504 km² och förekomstarean (AOO) till 156 (100-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 9130 Näringsrik bokskog (Kontinental region (CON))
Skogsveronikan är en relativt oansenlig, flerårig ört med 1–4 dm långa krypande och rotslående stjälkar, som mot toppen stiger uppåt. Stjälken är mjukhårig. De äggrunda, håriga och naggade bladen är skaftade. Blomklasarna, som utgår från bladvecken, är fåblommiga med ljust blålila blommor. Den blommar i maj-juni.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skogsveronika

Länsvis förekomst och status för skogsveronika baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skogsveronika

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skogsveronikan förekommer främst i Skånes kalkområden (152 lokaler noterade under inventeringen). Arten finns utanför Skåne på ett par lokaler i sydligaste Halland och på Öland i Halltorps hage. Skogsveronikan uppträder på kalkhaltig mark i stora delar av Danmark men saknas i övriga nordiska länder. Den övriga utbredningen omfattar Mellan- och Sydeuropa samt enstaka förekomster i Nordafrika, Turkiet och centrala Ryssland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Plantaginaceae - grobladsväxter 
 • Släkte
  Veronica - veronikor 
 • Art
  Veronica montanaL. - skogsveronika
  Synonymer
  Skogsärenpris

Skogsveronikan är bunden till skogsmark. Den förekommer oftast i rena bokskogar men växer även i äldre blandädellövskogar med t ex alm, ask och bok. Arten är bunden till brunjordar med välutvecklade, vattenhållande men luftiga mullager. Markreaktionen är vanligtvis neutral till svagt sur (pH 5–7).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Skogsveronikan är sällsynt, men dess fortbestånd kan för närvarande knappast sägas vara hotat. Eftersom flertalet av artens växtplatser är belägna i bokskog är det väsentligt att följa upp och utvärdera effekter av markberedningsåtgärder, som utförs i syfte att föryngra och på sikt bevara bokskogen. Skogsveronikan, som kräver relativt hög markfuktighet, missgynnas av kraftigt ändrade hydrologiska förhållanden. Överföring av lövskog till barrskog innebär att skogsveronikan inte längre kan fortlevna.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
På artens växtlokaler bör fortsatt lövskogsbruk stimuleras och slutavverkning undvikas. I stället bör en försiktig, successiv förnyelse av trädbeståndet eftersträvas. Dikning bör undvikas.
Utländska namn – NO: Skogveronika, DK: Bjerg-Ærenpris, FI: Vuoritädyke, GB: Wood Seedwell.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Olsson, K.-A. 2006. Nya hotade kärlväxter i Skåne. Bot. Not. 139 (3): 22–33.

Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 59: 1–140.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1984. Rev. Jörg Brunet 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Plantaginaceae - grobladsväxter 
 • Släkte
  Veronica - veronikor 
 • Art
  Veronica montana, L. - skogsveronika
  Synonymer
  Skogsärenpris
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Mattiasson 1984. Rev. Jörg Brunet 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2007.