Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strimsporigt stålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Xenasma pulverulentum
Strimsporigt stålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strimsporigt stålskinn är en tunn, vidväxt, grå till gråblå skinnsvamp. I färskt tillstånd är den vattnig och geleartad men efter torkning blir den hård. Basidierna är sidoställda på hyferna. Den har små cystider med kulformad topp. Sporerna är brett elliptiska och har en längsgående striering som bara är synlig i Melzers lösning och i vissa andra monteringsmedier. Denna ornamentering är unik bland skinnsvamparna.
Utbredning
Länsvis förekomst för strimsporigt stålskinn Observationer i Sverige för strimsporigt stålskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna ädellövskogsart är känd från ett fåtal platser i Sverige. Den är hittad flera gånger på Kinnekulle i Västergötland samt en gång vardera i Skåne och på Gotland. Den är funnen en gång i Norge och några gånger i Danmark. Den förekommer sällsynt genom hela Europa och är även noterad i Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Réunion och Nya Zealand. Arten är rödlistad i Danmark och Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murkna stammar och grenar av bl.a. alm, hassel, lind och lönn. Knuten till exklusiva ädellövmiljöer i södra Sverige, helst på kalkrik mark och växer oftast på fuktigt liggande almlågor. Svårt att bedöma ev. populatikonsförändringar. Mycket liten totalpopulation, känd från totalt fyra lokaler i landet, i Närke, Västergötland, Skåne och på Gotland. Kan potentiellt missgynnas av avverkning samt alm- och askskottsjukans decimeringar av alm och ask. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (100-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (4-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (24-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på multnande stammar och grenar av lövträd t.ex. alm, hassel, lind och lönn. Växtplatserna är lövskog, främst ädellövskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Xenasma, Art Xenasma pulverulentum (Litsch.) Donk - strimsporigt stålskinn Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murkna stammar och grenar av bl.a. alm, hassel, lind och lönn. Knuten till exklusiva ädellövmiljöer i södra Sverige, helst på kalkrik mark och växer oftast på fuktigt liggande almlågor. Svårt att bedöma ev. populatikonsförändringar. Mycket liten totalpopulation, känd från totalt fyra lokaler i landet, i Närke, Västergötland, Skåne och på Gotland. Kan potentiellt missgynnas av avverkning samt alm- och askskottsjukans decimeringar av alm och ask. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (100-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (4-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (24-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Strimsporigt stålskinn är en tunn, vidväxt, grå till gråblå skinnsvamp. I färskt tillstånd är den vattnig och geleartad men efter torkning blir den hård. Basidierna är sidoställda på hyferna. Den har små cystider med kulformad topp. Sporerna är brett elliptiska och har en längsgående striering som bara är synlig i Melzers lösning och i vissa andra monteringsmedier. Denna ornamentering är unik bland skinnsvamparna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strimsporigt stålskinn

Länsvis förekomst och status för strimsporigt stålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strimsporigt stålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna ädellövskogsart är känd från ett fåtal platser i Sverige. Den är hittad flera gånger på Kinnekulle i Västergötland samt en gång vardera i Skåne och på Gotland. Den är funnen en gång i Norge och några gånger i Danmark. Den förekommer sällsynt genom hela Europa och är även noterad i Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Réunion och Nya Zealand. Arten är rödlistad i Danmark och Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Xenasma  
 • Art
  Xenasma pulverulentum(Litsch.) Donk - strimsporigt stålskinn

Arten växer på multnande stammar och grenar av lövträd t.ex. alm, hassel, lind och lönn. Växtplatserna är lövskog, främst ädellövskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att ädellövskogen minskar genom avverkning, uppodling och omvandling till barrskog samt av minskande tillgång på död ved.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Fler områden med ädellövskog måste skyddas för att på sikt klara denna arts överlevnad. Bestånd som fått utvecklas fritt under längre tid och därför har gott om död ved är särskilt skyddsvärda eftersom de har goda utsikter att härbärgera arten.

Hjortstam, K., Larsson, K.-H. & Ryvarden, L. 1988. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 8. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Xenasma  
 • Art
  Xenasma pulverulentum, (Litsch.) Donk - strimsporigt stålskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.