Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spädnarv

Organismgrupp Kärlväxter Arenaria leptoclados
Spädnarv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Spädnarv är en sommar- eller vinterannuell, 3–30 cm hög nejlikväxt med trådfin, gaffelgrenad stjälk och gles och utdragen blomställning. De 3–5 mm långa, avlångt äggrunda bladen är 2–3,5 gånger så långa som breda. Blomskaften är ca 0,3 mm tjocka och i frukt 2–3 gånger så långa som fodret. Foderbladen är 1,8–3 mm långa och längre än de små vita kronbladen. Håren på blad och foder är omkring 0,1 mm långa. Kapseln är konisk, har smal bas, raka sidor och är omkring 2 gånger så lång som bred. Den har tunna väggar som kan pressas samman utan att spricka när kapseln är mogen. Fröna är 0,3–0,5 mm långa. Växten blommar i juni-augusti och förökar sig med frön. Spädnarv är en mångformig underart som ofta är svår att skilja från den likaså mångformiga sandnarven, då skiljekaraktärerna ofta är diffusa och överlappande. Sandnarv är oftast kraftigare, har 4–6 mm långa blad som är 1–2,5 gånger så långa som breda och blomskaften är ca 0, 5 mm tjocka och i frukt 1–2,5 gånger så långa som fodret. Foderbladen är 3–3,7 mm långa och hår på blad och foder är 0,1–0,2 mm långa. Kapseln är omvänt päronformig och omkring 1,5 gånger så lång som bred. Den har tjocka väggar som lätt spricker upp när den mogna kapseln pressas samman. Fröna är 0,4–0,7 mm långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för spädnarv Observationer i Sverige för spädnarv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Spädnarv är funnen i södra Skåne, i Blekinge och på Öland. Är idag endast känd från någon enstaka lokal i sydvästra Skåne samt från en lokal på Öland. Underarten kan vara förbisedd i Sverige då den kan vara svår att skilja från sandnarv Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia som är vanlig i större delen av Sverige. I Danmark är spädnarv spridd över en stor del av landet. Den anses som tämligen sällsynt men betraktas inte som hotad. I Norge är växten känd från något enstaka fynd medan den helt saknas i Finland. Spädnarv är utbredd i Europa norrut till Sydskandinavien, i Nordafrika och de västra delarna av Asien. Den anses vara en sydlig växt som är kulturspridd till de norra delarna av utbredningsområdet. Spädnarv finns även som införd i bl.a. Japan och de nordöstra delarna av USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iv,v)c(iv); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Spädnarv förekommer sällsynt i Skåne, nyligen upptäckt även på Öland. Växer på öppen, sandig mark med glest vegetationstäcke. Arten är konkurrenssvag och försvinner om växtplatserna växer igen och vegetationen sluts. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (10-250). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3500 (3000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-30) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B2ab(iv,v)c(iv); C2a(i); D).
Ekologi
Spädnarv växer på öppen, sandig mark med ett glest vegetationstäcke. I Skandinavien påträffas den på kraftigt kulturpåverkade ståndorter som markvägar, åkrar, trädgårdar och stengärden. Längre söderut i sitt utbredningsområde kan den även växa i mera ursprungliga biotoper som torra, kalkrika slänter, unga sanddyner och sandhedar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Arenaria (narvar), Art Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. - spädnarv Synonymer Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior (Mert. & W. D. J. Koch) Arcang., Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados (Rchb.) Nyman, Arenaria serpyllifolia var. leptoclados Rchb.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iv,v)c(iv); C2a(i); D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Spädnarv förekommer sällsynt i Skåne, nyligen upptäckt även på Öland. Växer på öppen, sandig mark med glest vegetationstäcke. Arten är konkurrenssvag och försvinner om växtplatserna växer igen och vegetationen sluts. Antalet reproduktiva individer skattas till 25 (10-250). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3500 (3000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-30) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (B2ab(iv,v)c(iv); C2a(i); D).
Spädnarv är en sommar- eller vinterannuell, 3–30 cm hög nejlikväxt med trådfin, gaffelgrenad stjälk och gles och utdragen blomställning. De 3–5 mm långa, avlångt äggrunda bladen är 2–3,5 gånger så långa som breda. Blomskaften är ca 0,3 mm tjocka och i frukt 2–3 gånger så långa som fodret. Foderbladen är 1,8–3 mm långa och längre än de små vita kronbladen. Håren på blad och foder är omkring 0,1 mm långa. Kapseln är konisk, har smal bas, raka sidor och är omkring 2 gånger så lång som bred. Den har tunna väggar som kan pressas samman utan att spricka när kapseln är mogen. Fröna är 0,3–0,5 mm långa. Växten blommar i juni-augusti och förökar sig med frön. Spädnarv är en mångformig underart som ofta är svår att skilja från den likaså mångformiga sandnarven, då skiljekaraktärerna ofta är diffusa och överlappande. Sandnarv är oftast kraftigare, har 4–6 mm långa blad som är 1–2,5 gånger så långa som breda och blomskaften är ca 0, 5 mm tjocka och i frukt 1–2,5 gånger så långa som fodret. Foderbladen är 3–3,7 mm långa och hår på blad och foder är 0,1–0,2 mm långa. Kapseln är omvänt päronformig och omkring 1,5 gånger så lång som bred. Den har tjocka väggar som lätt spricker upp när den mogna kapseln pressas samman. Fröna är 0,4–0,7 mm långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spädnarv

Länsvis förekomst och status för spädnarv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spädnarv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Spädnarv är funnen i södra Skåne, i Blekinge och på Öland. Är idag endast känd från någon enstaka lokal i sydvästra Skåne samt från en lokal på Öland. Underarten kan vara förbisedd i Sverige då den kan vara svår att skilja från sandnarv Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia som är vanlig i större delen av Sverige. I Danmark är spädnarv spridd över en stor del av landet. Den anses som tämligen sällsynt men betraktas inte som hotad. I Norge är växten känd från något enstaka fynd medan den helt saknas i Finland. Spädnarv är utbredd i Europa norrut till Sydskandinavien, i Nordafrika och de västra delarna av Asien. Den anses vara en sydlig växt som är kulturspridd till de norra delarna av utbredningsområdet. Spädnarv finns även som införd i bl.a. Japan och de nordöstra delarna av USA.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Arenaria - narvar 
 • Art
  Arenaria leptoclados(Rchb.) Guss. - spädnarv
  Synonymer
  Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior (Mert. & W. D. J. Koch) Arcang.
  Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados (Rchb.) Nyman
  Arenaria serpyllifolia var. leptoclados Rchb.

Spädnarv växer på öppen, sandig mark med ett glest vegetationstäcke. I Skandinavien påträffas den på kraftigt kulturpåverkade ståndorter som markvägar, åkrar, trädgårdar och stengärden. Längre söderut i sitt utbredningsområde kan den även växa i mera ursprungliga biotoper som torra, kalkrika slänter, unga sanddyner och sandhedar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Spädnarv är en konkurrenssvag växt som försvinner om växtplatserna växer igen och vegetationen sluts. Från åkermark har spädnarv troligen försvunnit genom ändrade brukningsformer. Det moderna jordbrukets tätvuxna grödor, intensiva ogräsbekämpning och höga gödselgivor minskar livsutrymmet för små och konkurrenssvaga växter. Denna utveckling bör även ha påverkat spädnarv på ett negativt sätt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
Spädnarv är en liten och oansenlig växt som dessutom är svår att skilja från den vanliga sandnarven. Det är därför angeläget att äldre lokaler för spädnarv blir systematiskt inventerade och att den blir eftersökt på lämpliga lokaler i områden där den tidigare varit spridd. Från en sentida lokal på Falsterbohalvön tycks spädnarv nu vara försvunnen till följd av igenväxning. På den platsen där arten blivit funnen under de senaste decennierna måste aktiva åtgärder sättas in för att förhindra igenväxning. Lokaler för spädnarv bör hållas under årlig uppsikt av Floraväktarna i Skåne.
Spädnarv finns insådd från Falsterbolokalen till några trädgårdar i Landskronatrakten. Utländska namn – NO: Spedarve, DK: Spæd Markarve, GB: Lesser Thyme-leaved Sandwort.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Mattiasson, G. 1993. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1992. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993 (1): 24–68.

Olsson, K.-A. & Tyler, T. 2001. Skånes rödlistade kärlväxter i ett historiskt perspektiv. Bot. Not. 134 (2): 1-21.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Petersson, J. 1998. Hotade växter på Gotland. Del1: Försvunna och akut hotade arter. Rindi 18: 4-43.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Margareta Edqvist & Kjell-Arne Olsson 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Arenaria - narvar 
 • Art
  Arenaria leptoclados, (Rchb.) Guss. - spädnarv
  Synonymer
  Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior (Mert. & W. D. J. Koch) Arcang.
  Arenaria serpyllifolia ssp. leptoclados (Rchb.) Nyman
  Arenaria serpyllifolia var. leptoclados Rchb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. Rev. Margareta Edqvist & Kjell-Arne Olsson 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2006.