Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dalmatinerfläck

Organismgrupp Lavar Arthonia arthonioides
Dalmatinerfläck Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dalmatinerfläck har en kritvit bål med Trentepohlia-alger. Apothecierna är 0,2–0,6 mm breda, svarta utan pruina, rundade till avlånga, något utflutna och faller lätt av bålen. Sporerna är (2–)3–4(–5)-celliga, ofärgade, relativt tjockväggiga, (8–)11–17 × (2–)4–5 µm med tydligt förstorad ändcell. Arten liknar främst sönderfallslavar Bactrospora vilken den ofta förekommer tillsammans med men dessa har mer välvda apothecier och nålformade sporer, 50–80 × 1,5–4 µm. Den liknar också andra arter inom släktet fläcklavar Arthonia och kan vara svår att skilja utan mikroskopering.
Utbredning
Länsvis förekomst för dalmatinerfläck Observationer i Sverige för dalmatinerfläck
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på ett 10-tal lokaler i Östergötland, Småland, Södermanland, Västmanland, Uppland och möjligen även i Dalarna. Flera av lokalerna är från 1800-talet men aktuella lokaler finns från Östergötland, Småland, Västmanland och Uppland. Den är funnen i Norge men inte i Danmark eller Finland. I övriga Europa är arten funnen i Väst- och Centraleuropa samt Baltikum. Utanför Europa förekommer arten i Kanada och Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Känd från ett 15-tal lokaler. Växer på mycket gamla ekar i områden med mycket hög och jämn luftfuktighet. Lämpliga ekar nyskapas i mycket begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (30-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 23576 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (60-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten har beskrivits som suboceanisk och växer i skuggiga lägen med hög och jämn luftfuktighet. Den växer på gamla ekar och lindar i ädellövskogar, ibland blandskogar och ofta tillsammans med andra rödlistade arter som stor sönderfallslav Bactrospora dryina och ekpricklav Arthonia byssacea. Fyndet i Dalarna är från gran i en gammal granskog med hög luftfuktighet. Arten verkar vara vanligast på sten i Norge och längre söderut i Europa men växer i östra Europa på träd i lövlundar eller naturskogsartade bestånd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniaceae, Släkte Arthonia (fläcklavar), Art Arthonia arthonioides (Ach.) A.L.Sm. - dalmatinerfläck Synonymer Arthonia aspersa Leight.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Känd från ett 15-tal lokaler. Växer på mycket gamla ekar i områden med mycket hög och jämn luftfuktighet. Lämpliga ekar nyskapas i mycket begränsad omfattning. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (30-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 23576 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (60-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Dalmatinerfläck har en kritvit bål med Trentepohlia-alger. Apothecierna är 0,2–0,6 mm breda, svarta utan pruina, rundade till avlånga, något utflutna och faller lätt av bålen. Sporerna är (2–)3–4(–5)-celliga, ofärgade, relativt tjockväggiga, (8–)11–17 × (2–)4–5 µm med tydligt förstorad ändcell. Arten liknar främst sönderfallslavar Bactrospora vilken den ofta förekommer tillsammans med men dessa har mer välvda apothecier och nålformade sporer, 50–80 × 1,5–4 µm. Den liknar också andra arter inom släktet fläcklavar Arthonia och kan vara svår att skilja utan mikroskopering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dalmatinerfläck

Länsvis förekomst och status för dalmatinerfläck baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dalmatinerfläck

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på ett 10-tal lokaler i Östergötland, Småland, Södermanland, Västmanland, Uppland och möjligen även i Dalarna. Flera av lokalerna är från 1800-talet men aktuella lokaler finns från Östergötland, Småland, Västmanland och Uppland. Den är funnen i Norge men inte i Danmark eller Finland. I övriga Europa är arten funnen i Väst- och Centraleuropa samt Baltikum. Utanför Europa förekommer arten i Kanada och Ryssland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia arthonioides(Ach.) A.L.Sm. - dalmatinerfläck
  Synonymer
  Arthonia aspersa Leight.

Arten har beskrivits som suboceanisk och växer i skuggiga lägen med hög och jämn luftfuktighet. Den växer på gamla ekar och lindar i ädellövskogar, ibland blandskogar och ofta tillsammans med andra rödlistade arter som stor sönderfallslav Bactrospora dryina och ekpricklav Arthonia byssacea. Fyndet i Dalarna är från gran i en gammal granskog med hög luftfuktighet. Arten verkar vara vanligast på sten i Norge och längre söderut i Europa men växer i östra Europa på träd i lövlundar eller naturskogsartade bestånd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Då dalmatinerfläck bara förekommer på enstaka träd på varje lokal är arten känslig för slumpmässiga händelser som t.ex. att träd dör p.g.a. stormfällning eller andra orsaker. Kraftig igenväxning av marker med gamla grova ekar som leder till att värdträden dör är möjligen också ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga kända lokaler är skyddade, åtminstone som nyckelbiotop.

Diederich, P. 1991. Les forêts luxembourgeoises à longue continuité historique. Bull. Soc. Nat. Luxemb. 92: 31–39.

Jørgensen, P. M. 1996. The oceanic element in the Scandinavian lichen flora revisited. Symb. Bot. Ups. 31(3): 297–317.

Sundin, R. 1998. Arthonia arthonioides reported from Sweden. Graphis Scripta 9: 1–3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren och Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia arthonioides, (Ach.) A.L.Sm. - dalmatinerfläck
  Synonymer
  Arthonia aspersa Leight.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren och Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.