Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  storsporig päronlav

Organismgrupp Lavar Mycoporum antecellens
Storsporig päronlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Storsporig päronlav är en skorplav med en tunn, vit, grönvit till blekbrun bål, som troligen inte är licheniserad. Perithecierna är svarta, 0,2–0,4 × 0,2–0,3 mm, runda till svagt elliposoida. Pseudoparafyserna är bestående och perithecieväggen K+ mörkgrön. Sporerna är 2(–4)-celliga, 27–40 × 8–13 µm och blir ofta brunaktiga. De stora sporerna är utmärkande för arten och gör den tämligen lättbestämd.
Utbredning
Länsvis förekomst för storsporig päronlav Observationer i Sverige för storsporig päronlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen bara i Halland, en gång 1945 i Årnared, Abilds socken, och en gång 1992 söder om Hålorna i Enslövs socken. På den senare lokalen finns arten fortfarande kvar, men är troligen sparsam. På den gamla lokalen i Årnared har just denna art inte eftersökts men dock andra rödlistade arter. I Skandinavien förekommer arten sällsynt även i Norge och Finland. Dessutom är den spridd i stora delar av Europa och i Nordamerika, men statusen är oklar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är känd från en aktuell och en gammal lokal på bok i gammal bokskog i Halland. Eftersökt i en mängd bokskogar de senaste 20 åren men ej hittad på ytterligare lokaler varför arten ändras från EN till CR. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (1-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (4-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Mycoporum antecellens växer främst på slät bark och i Halland är den påträffad på bark av bok. På den nyfunna lokalen söder om Hålorna finns rikligt med rödlistade lavar och bokskogen har lång skoglig kontinuitet. På den äldre lokalen fanns tidigare andra rödlistade arter men dessa är nu försvunna, även om äldre bokskog fortfarande finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dothideomycetes, Ordning Pleosporales, Familj Mycoporaceae, Släkte Mycoporum, Art Mycoporum antecellens (Nyl.) R.C.Harris - storsporig päronlav Synonymer Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arnold

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är känd från en aktuell och en gammal lokal på bok i gammal bokskog i Halland. Eftersökt i en mängd bokskogar de senaste 20 åren men ej hittad på ytterligare lokaler varför arten ändras från EN till CR. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (1-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (1-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (4-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Storsporig päronlav är en skorplav med en tunn, vit, grönvit till blekbrun bål, som troligen inte är licheniserad. Perithecierna är svarta, 0,2–0,4 × 0,2–0,3 mm, runda till svagt elliposoida. Pseudoparafyserna är bestående och perithecieväggen K+ mörkgrön. Sporerna är 2(–4)-celliga, 27–40 × 8–13 µm och blir ofta brunaktiga. De stora sporerna är utmärkande för arten och gör den tämligen lättbestämd.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för storsporig päronlav

Länsvis förekomst och status för storsporig päronlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för storsporig päronlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen bara i Halland, en gång 1945 i Årnared, Abilds socken, och en gång 1992 söder om Hålorna i Enslövs socken. På den senare lokalen finns arten fortfarande kvar, men är troligen sparsam. På den gamla lokalen i Årnared har just denna art inte eftersökts men dock andra rödlistade arter. I Skandinavien förekommer arten sällsynt även i Norge och Finland. Dessutom är den spridd i stora delar av Europa och i Nordamerika, men statusen är oklar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Mycoporaceae  
 • Släkte
  Mycoporum  
 • Art
  Mycoporum antecellens(Nyl.) R.C.Harris - storsporig päronlav
  Synonymer
  Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arnold

Mycoporum antecellens växer främst på slät bark och i Halland är den påträffad på bark av bok. På den nyfunna lokalen söder om Hålorna finns rikligt med rödlistade lavar och bokskogen har lång skoglig kontinuitet. På den äldre lokalen fanns tidigare andra rödlistade arter men dessa är nu försvunna, även om äldre bokskog fortfarande finns kvar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Då den enda kända förekomsten bara utgörs av ett träd på en lokal är risken stor att laven försvinner p.g.a. slumpfaktorer. Lokalen saknar dessutom skydd.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på lokalen i Årnared och dess status på lokalen söder om Hålorna bör noggrannare undersökas. Lokalen söder om Hålorna bör skyddas.

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. 1997. Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Mycoporaceae  
 • Släkte
  Mycoporum  
 • Art
  Mycoporum antecellens, (Nyl.) R.C.Harris - storsporig päronlav
  Synonymer
  Arthopyrenia antecellens (Nyl.) Arnold
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.