Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  liten rostorangelav

Organismgrupp Lavar Caloplaca subathallina
Liten rostorangelav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liten rostorangelav är en skorplav med en svagt utvecklad, ofta otydlig och gråaktig bål. Apothecierna är roströda, 0,3–0,6 mm breda, glest sittande med tunn skivfärgad kant. Sporerna är 10–14 × 5,5–7 µm med ett 3–5 µm brett septum. Arten kan förväxlas med rostlav Caloplaca ferruginea, men denna har upp till 1 mm breda apothecier och sporerna är större och har ett bredare septum samt med Caloplaca tromsoënsis som har längre sporer.
Utbredning
Observationer i Sverige för liten rostorangelav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Aktuell status för denna art är mycket oklar. Gamla litteraturuppgifter finns från Öland, Gotland, Småland, Bohuslän och Östergötland, men belägg i de stora herbarierna finns bara från tre lokaler på Gotland och i Östergötland. Färre än fem aktuella fynd i södra och mellersta Sverige. Arten är inte känd från de andra Skandinaviska länderna, men är sannolikt identisk med den art som går under namnet C. hungarica i bergstrakter i de centrala och södra delarna av Europa. Även här är dock arten sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Växer på grenar och ved. Artens ekologi har misstolkats och den har visat sig vara vanligare än man tidigare trott. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (4000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1200 (400-1500). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Caloplaca subathallina växer på både ved och bark. De svenska herbariebeläggen är från ved och en, men litteraturen uppger tall, vide etc. Det enda aktuella fyndet gjordes på enbark. I Alperna växer arten på tunna till tjocka grenar av ris, buskar och träd av varierande slag, samt på ved, i halvöppna till öppna miljöer. Eftersom arten knappt setts i Sverige i modern tid är dock ekologin i vårt land ännu något oklar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· triviallövträd
· triviallövträd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Teloschistales, Familj Teloschistaceae, Släkte Caloplaca, Art Caloplaca subathallina H.Magn. - liten rostorangelav Synonymer Caloplaca depauperata H.Magn. non (Müll.Arg.) Zahlbr., Caloplaca athallina H.Magn. nom. nud. non Darb.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer på grenar och ved. Artens ekologi har misstolkats och den har visat sig vara vanligare än man tidigare trott. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (4000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1200 (400-1500). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Liten rostorangelav är en skorplav med en svagt utvecklad, ofta otydlig och gråaktig bål. Apothecierna är roströda, 0,3–0,6 mm breda, glest sittande med tunn skivfärgad kant. Sporerna är 10–14 × 5,5–7 µm med ett 3–5 µm brett septum. Arten kan förväxlas med rostlav Caloplaca ferruginea, men denna har upp till 1 mm breda apothecier och sporerna är större och har ett bredare septum samt med Caloplaca tromsoënsis som har längre sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för liten rostorangelav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Aktuell status för denna art är mycket oklar. Gamla litteraturuppgifter finns från Öland, Gotland, Småland, Bohuslän och Östergötland, men belägg i de stora herbarierna finns bara från tre lokaler på Gotland och i Östergötland. Färre än fem aktuella fynd i södra och mellersta Sverige. Arten är inte känd från de andra Skandinaviska länderna, men är sannolikt identisk med den art som går under namnet C. hungarica i bergstrakter i de centrala och södra delarna av Europa. Även här är dock arten sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Caloplaca  
 • Art
  Caloplaca subathallinaH.Magn. - liten rostorangelav
  Synonymer
  Caloplaca depauperata H.Magn. non (Müll.Arg.) Zahlbr.
  Caloplaca athallina H.Magn. nom. nud. non Darb.

Caloplaca subathallina växer på både ved och bark. De svenska herbariebeläggen är från ved och en, men litteraturen uppger tall, vide etc. Det enda aktuella fyndet gjordes på enbark. I Alperna växer arten på tunna till tjocka grenar av ris, buskar och träd av varierande slag, samt på ved, i halvöppna till öppna miljöer. Eftersom arten knappt setts i Sverige i modern tid är dock ekologin i vårt land ännu något oklar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· triviallövträd - Trivial deciduous forest trees - red list assemblage (Viktig)
Eftersom status och ekologi är så oklara är det svårt att definiera hoten mot arten. Det är dock tänkbart att arten genom sitt relativt utsatta läge på grenar och kvistar är känslig för luftföroreningar.
Artens status, utbredning och ekologi bör dokumenteras.

Magnusson, A. H. 1944. Studies in the ferruginea-group of the genus Caloplaca. Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets Samhälles Handlingar 6B, 3, 1: 29–30.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Caloplaca  
 • Art
  Caloplaca subathallina, H.Magn. - liten rostorangelav
  Synonymer
  Caloplaca depauperata H.Magn. non (Müll.Arg.) Zahlbr.
  Caloplaca athallina H.Magn. nom. nud. non Darb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.