Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödskaftad svartspik

Organismgrupp Lavar Chaenothecopsis haematopus
Rödskaftad svartspik Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödskaftad svartspik är en olicheniserad svamp. Apothecierna är knappnålslika, upp till 3,2 mm långa, med rött (åtminstone upptill) till gråbrunt till sällsynt ljusgrått, ofta böjt skaft. Huvudet är halvklotformat, svart och upp till 0,4 mm brett. Huvudet reagerar K+ grönt. Sporerna är encelliga, blekbruna, ellipsoida, släta och 3,5–6 × 2–3,5 µm. I fält påminner arten om algsvartspik Chaenothecopsis viridireagens men denna har mer kortskaftade apothecier (0,6–1,4 mm höga). Arten har sporer som utseendemässigt liknar dem hos den också rödlistade vitskaftad svartspik Chaenothecopsis viridialba men de är större, 7–10 × 3–4 µm. För säker bestämning krävs mikroskopering.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödskaftad svartspik Observationer i Sverige för rödskaftad svartspik
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödskaftad svartspik är känd från två lokaler i Jämtland, två i Ångermanland samt en lokal vardera i Dalarna, Hälsingland, Västerbotten och Lycksele Lappmark. Arten beskrevs först 1987 men den har eftersökts intensivt och är sällsynt. Den är i övrigt känd från Finland, Ryssland, Sydamerika, Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Trots att arten är intensivt eftersökt är den endast hittad på fyra lokaler i boreala skogar. Växer huvudsakligen på ved av gran och björk i gamla granskogar med hög och jämn luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (8-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (4-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 500 (20-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten är saprofyt på ved av björk, sälg och gran i gamla granskogar med hög luftfuktighet. En gång har den hittats på en död ullticka Phellinus ferrugineofuscus på undersidan av en lutande, stående död granstam och vid ett tillfälle på en mycket grov och gammal sälglåga i en ungskog alldeles i närheten av en sumpskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· glasbjörk
· glasbjörk
· gran
· gran
· sälg
· sälg
· vårtbjörk
· vårtbjörk
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· ullticka
· ullticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Eurotiomycetes, Ordning Mycocaliciales, Familj Mycocaliciaceae, Släkte Chaenothecopsis (svartspikar), Art Chaenothecopsis haematopus Tibell - rödskaftad svartspik Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Trots att arten är intensivt eftersökt är den endast hittad på fyra lokaler i boreala skogar. Växer huvudsakligen på ved av gran och björk i gamla granskogar med hög och jämn luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (8-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (4-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 500 (20-2000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Rödskaftad svartspik är en olicheniserad svamp. Apothecierna är knappnålslika, upp till 3,2 mm långa, med rött (åtminstone upptill) till gråbrunt till sällsynt ljusgrått, ofta böjt skaft. Huvudet är halvklotformat, svart och upp till 0,4 mm brett. Huvudet reagerar K+ grönt. Sporerna är encelliga, blekbruna, ellipsoida, släta och 3,5–6 × 2–3,5 µm. I fält påminner arten om algsvartspik Chaenothecopsis viridireagens men denna har mer kortskaftade apothecier (0,6–1,4 mm höga). Arten har sporer som utseendemässigt liknar dem hos den också rödlistade vitskaftad svartspik Chaenothecopsis viridialba men de är större, 7–10 × 3–4 µm. För säker bestämning krävs mikroskopering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödskaftad svartspik

Länsvis förekomst och status för rödskaftad svartspik baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödskaftad svartspik

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rödskaftad svartspik är känd från två lokaler i Jämtland, två i Ångermanland samt en lokal vardera i Dalarna, Hälsingland, Västerbotten och Lycksele Lappmark. Arten beskrevs först 1987 men den har eftersökts intensivt och är sällsynt. Den är i övrigt känd från Finland, Ryssland, Sydamerika, Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Mycocaliciaceae  
 • Släkte
  Chaenothecopsis - svartspikar 
 • Art
  Chaenothecopsis haematopusTibell - rödskaftad svartspik

Arten är saprofyt på ved av björk, sälg och gran i gamla granskogar med hög luftfuktighet. En gång har den hittats på en död ullticka Phellinus ferrugineofuscus på undersidan av en lutande, stående död granstam och vid ett tillfälle på en mycket grov och gammal sälglåga i en ungskog alldeles i närheten av en sumpskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· glasbjörk - Betula pubescens (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· vårtbjörk - Betula pendula (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· ullticka - Phellinus ferrugineofuscus (Har betydelse)
Avverkning av lokalerna liksom åtgärder som kan påverka markvatten och luftfuktighet i närheten av lokalerna utgör hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Alla skogsskötselåtgärder på eller i närheten av växtplatserna bör undvikas. Arten bör ytterligare eftersökas.

Tibell, L. 1987. Australasian Caliciales. Symb. Bot. Ups. 27(1): 1–279.

Tibell, L. 1999. Calicioid lichens and fungi. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän 5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. Rev. G. Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Eurotiomycetes  
 • Underklass
  Mycocaliciomycetidae  
 • Ordning
  Mycocaliciales  
 • Familj
  Mycocaliciaceae  
 • Släkte
  Chaenothecopsis - svartspikar 
 • Art
  Chaenothecopsis haematopus, Tibell - rödskaftad svartspik
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. Rev. G. Thor 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.