Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  asplekania

Organismgrupp Lavar Lecania fuscella
Asplekania Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Asplekania är en skorplav med en ofta otydlig, gråaktig, kornig till sprickig bål. Apothecierna är gulbruna, rödbruna till brunsvarta, ibland med blå ton, ofta lätt pruinösa, 0,5–0,8 mm breda, länge plana med tunn men tydlig bålkant med alger. Sporerna är 4-celliga, 8–16 per sporsäck, raka till lätt böjda och 12–23 × 4–6 µm. Arten kan lätt förväxlas med Lecania naegelii, men denna art saknar alger i apotheciekanten och har åtta sporer i sporsäckarna. Även stor bönlekania L. koerberiana liknar asplekania men denna art har mindre sporer som är kraftigare böjda och sporsäckar med åtta sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för asplekania Observationer i Sverige för asplekania
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Asplekania är känd från Skåne till Värmland och Uppland samt dessutom i Gästrikland, Hälsingland och Ångermanland. Totalt är ett sextiotal lokaler kända med en tyngdpunkt i Uppland och Södermanland. Arten har dock ofta felbestämts och flera av dessa uppgifter kan röra andra arter, framförallt Lecania naegelii. Medan de äldre fynden är relativt många är de modernare betydligt färre, det finns bara ett aktuellt fynd (Visby 2003). Den aktuella statusen är därför oklar men mycket pekar på en kraftig nedgång. Laven finns även i Norge, Finland, Danmark (rödlistad) och vidare ned i Europa. Den är dock ofta ovanlig och på Brittiska öarna finns t.ex. inga sentida fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Drygt 50 gamla lokaler på framförallt asp. Aktuella lokaler finns bara i Uppland (1) och på Gotland (5) och till mer än 80% växer den numera på alm. Orsaken till tillbakagången är oklar. Almsjukan är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (24-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (25-80) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 70 (50-80) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-80) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Lecania fuscella växer huvudsakligen på slät bark av asp, men är påträffad på en rad andra lövträd, bl.a. ask. När arten inte växer på asp är det ofta på bark som berikats av näringsrikt damm eller dylikt, i alléer, på kyrkogårdar och i liknande miljöer. Om aspmiljöerna vet man inte så mycket, men fynd finns från bäckraviner. Det är dock sannolikt att arten också förekommer på aspar i skogbryn, på åkerholmar eller igenväxande betesmarker etc.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Vattendrag
Vattendrag
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· lundalm
· lundalm
Levande träd
Levande träd
· almar
· almar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Lecania (lekanior), Art Lecania fuscella (Schaer.) A.Massal. - asplekania Synonymer Lecania syringea (Ach.) Th.Fr., Parmelia pallida var. fuscella Schaer., asp-lecania, asplecania

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Drygt 50 gamla lokaler på framförallt asp. Aktuella lokaler finns bara i Uppland (1) och på Gotland (5) och till mer än 80% växer den numera på alm. Orsaken till tillbakagången är oklar. Almsjukan är ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (24-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (25-80) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 70 (50-80) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 (40-80) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc).
Asplekania är en skorplav med en ofta otydlig, gråaktig, kornig till sprickig bål. Apothecierna är gulbruna, rödbruna till brunsvarta, ibland med blå ton, ofta lätt pruinösa, 0,5–0,8 mm breda, länge plana med tunn men tydlig bålkant med alger. Sporerna är 4-celliga, 8–16 per sporsäck, raka till lätt böjda och 12–23 × 4–6 µm. Arten kan lätt förväxlas med Lecania naegelii, men denna art saknar alger i apotheciekanten och har åtta sporer i sporsäckarna. Även stor bönlekania L. koerberiana liknar asplekania men denna art har mindre sporer som är kraftigare böjda och sporsäckar med åtta sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för asplekania

Länsvis förekomst och status för asplekania baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för asplekania

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Asplekania är känd från Skåne till Värmland och Uppland samt dessutom i Gästrikland, Hälsingland och Ångermanland. Totalt är ett sextiotal lokaler kända med en tyngdpunkt i Uppland och Södermanland. Arten har dock ofta felbestämts och flera av dessa uppgifter kan röra andra arter, framförallt Lecania naegelii. Medan de äldre fynden är relativt många är de modernare betydligt färre, det finns bara ett aktuellt fynd (Visby 2003). Den aktuella statusen är därför oklar men mycket pekar på en kraftig nedgång. Laven finns även i Norge, Finland, Danmark (rödlistad) och vidare ned i Europa. Den är dock ofta ovanlig och på Brittiska öarna finns t.ex. inga sentida fynd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Lecania - lekanior 
 • Art
  Lecania fuscella(Schaer.) A.Massal. - asplekania
  Synonymer
  Lecania syringea (Ach.) Th.Fr.
  Parmelia pallida var. fuscella Schaer.
  asp-lecania
  asplecania

Lecania fuscella växer huvudsakligen på slät bark av asp, men är påträffad på en rad andra lövträd, bl.a. ask. När arten inte växer på asp är det ofta på bark som berikats av näringsrikt damm eller dylikt, i alléer, på kyrkogårdar och i liknande miljöer. Om aspmiljöerna vet man inte så mycket, men fynd finns från bäckraviner. Det är dock sannolikt att arten också förekommer på aspar i skogbryn, på åkerholmar eller igenväxande betesmarker etc.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog, Vattendrag, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· lundalm - Ulmus minor (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Det är oklart varför arten minskat, men en anledning kan vara att arten kräver relativt basiska förhållanden och därför drabbats av luftföroreningar. En annan tänkbar orsak kan vara att artens växtplatser ofta vuxit igen och blivit för mörka för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Det herbariematerial som inte redan kontrollbestämts bör gås igenom, artens status dokumenteras och ekologin undersökas bättre. Vidare bör anledningen till artens nedgång studeras och de lokaler arten finns på skyddas.
Kallades i rödlistan 2000 för asplecania.

Degelius, G. 1939. Die Flechten von Norra Skaftön. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flechtenflora und Flechtenvegetation im äusseren Teil der Schwedischen Westküste. Uppsala Universitets Årsskrift 11: 1–206.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Lecania - lekanior 
 • Art
  Lecania fuscella, (Schaer.) A.Massal. - asplekania
  Synonymer
  Lecania syringea (Ach.) Th.Fr.
  Parmelia pallida var. fuscella Schaer.
  asp-lecania
  asplecania
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.