Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  staketflamlav

Organismgrupp Lavar Ramboldia insidiosa
Staketflamlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Staketflamlav är en skorplav med vitgrå till grönaktigt brun bål vilken ibland är otydlig. Apothecier 0,2-0,5(-0,7) mm i diameter, mattsvarta, ofta talrika, platta med tunn kant till välvda och kantlösa. Sporerna osepterade, färglösa och 8-12 × 4-6 µm. Staketflamlav börjar som parasit på gärdsgårdskantlav Lecanora varia eller sällsynt på stadskantlav L. conizaeoides och ”Lecanora subfusca” och då kan man hitta apothecier på värdlavens apothecier. Senare kan staketflamlav förekomma som friväxande. Det finns ett flertal lavar med små svarta apothecier på ved men att staketflamlav börjar växa parasitiskt på framförallt gärdsgårdskantlav Lecanora varia är unikt och gör den ofta lätt att artbestämma i fält.
Utbredning
Länsvis förekomst för staketflamlav Observationer i Sverige för staketflamlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Skåne till Uppland samt i Hälsingland (Nordin m.fl. 2011) samt från Dalarna och Jämtland (Artportalen 2016). Arten är känd från ett 30-tal lokaler, men det är oklart hur många som är aktuella. En minskning av populationen pågår och förväntas fortgå vad gäller antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Staketflamlav är rapporterad från Danmark och Finland men inte från Norge. Den är rödlistad i Finland (Sårbar VU, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar Europa, Makaronesien och Nordamerika (Smith m.fl. 2009).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Arten är känd från Skåne till Uppland och Hälsingland. Arten är knuten till exponerad, obehandlad hård ved, främst trägärdesgårdar och lador, där den är parasit gärdsgårdskantlav Lecanora varia och stadskantlav L. conizaeoides eller förekommer som autonoma lavbålar. Känd från ett 30-tal lokaler, men det är oklart hur många som är aktuella. Mängden lämplig ved har minskat och nyskapas endast i begränsad omfattning i jordbrukslandskapet. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten är knuten till torr, hård, gammal, obehandlad och exponerad ved i jordbrukslandskapet, främst på trägärdesgårdar, staket och lador.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit, Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramboldiaceae, Släkte Ramboldia, Art Ramboldia insidiosa (Th.Fr.) Hafellner - staketflamlav Synonymer Lecidea insidiosa Th.Fr., Lecidea insidiosa

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten är känd från Skåne till Uppland och Hälsingland. Arten är knuten till exponerad, obehandlad hård ved, främst trägärdesgårdar och lador, där den är parasit gärdsgårdskantlav Lecanora varia och stadskantlav L. conizaeoides eller förekommer som autonoma lavbålar. Känd från ett 30-tal lokaler, men det är oklart hur många som är aktuella. Mängden lämplig ved har minskat och nyskapas endast i begränsad omfattning i jordbrukslandskapet. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-800). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (80-3200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Staketflamlav är en skorplav med vitgrå till grönaktigt brun bål vilken ibland är otydlig. Apothecier 0,2-0,5(-0,7) mm i diameter, mattsvarta, ofta talrika, platta med tunn kant till välvda och kantlösa. Sporerna osepterade, färglösa och 8-12 × 4-6 µm. Staketflamlav börjar som parasit på gärdsgårdskantlav Lecanora varia eller sällsynt på stadskantlav L. conizaeoides och ”Lecanora subfusca” och då kan man hitta apothecier på värdlavens apothecier. Senare kan staketflamlav förekomma som friväxande. Det finns ett flertal lavar med små svarta apothecier på ved men att staketflamlav börjar växa parasitiskt på framförallt gärdsgårdskantlav Lecanora varia är unikt och gör den ofta lätt att artbestämma i fält.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för staketflamlav

Länsvis förekomst och status för staketflamlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för staketflamlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Skåne till Uppland samt i Hälsingland (Nordin m.fl. 2011) samt från Dalarna och Jämtland (Artportalen 2016). Arten är känd från ett 30-tal lokaler, men det är oklart hur många som är aktuella. En minskning av populationen pågår och förväntas fortgå vad gäller antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Staketflamlav är rapporterad från Danmark och Finland men inte från Norge. Den är rödlistad i Finland (Sårbar VU, Jääskeläinen m.fl. 2010). Världsutbredningen omfattar Europa, Makaronesien och Nordamerika (Smith m.fl. 2009).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramboldiaceae  
 • Släkte
  Ramboldia  
 • Art
  Ramboldia insidiosa(Th.Fr.) Hafellner - staketflamlav
  Synonymer
  Lecidea insidiosa Th.Fr.
  Lecidea insidiosa

Arten är knuten till torr, hård, gammal, obehandlad och exponerad ved i jordbrukslandskapet, främst på trägärdesgårdar, staket och lador.

Ekologisk grupp: Parasit, Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Ved av lämplig kvalitet nyskapas i mycket begränsad omfattning. Impregnering och målning av obehandlat virke är negativt för arten.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Växtplatser med staketflamlav bör skyddas. Ved som hyser arten får inte målas. Nya växtplatser måste skapas genom att obehandlat virke placeras ut i närheten till kända förekomster. Flyttning av bålar till nya växtplatser skulle kunna övervägas. Ett samarbete med kulturmiljövården är i vissa fall lämpligt.
Utländska namn - FI: Hurmejäkälä.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se] [uttag 2016-10-08].

Jääskeläinen, K., Pykälä, J. Rämä, H., Vitikainen, O., Haikonen, V., Högnabba, F., Lommi S. & Puolasmaa, A. 2010. Lichens. I: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (red.). The 2010 Red List of Finnish Species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki, sid. 278-310.

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-10-08]

Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (red.) 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramboldiaceae  
 • Släkte
  Ramboldia  
 • Art
  Ramboldia insidiosa, (Th.Fr.) Hafellner - staketflamlav
  Synonymer
  Lecidea insidiosa Th.Fr.
  Lecidea insidiosa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor