Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  småfruktigt blågryn

Organismgrupp Lavar Gregorella humida
Småfruktigt blågryn Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Småfruktigt blågryn har en skorpformig, gråblå till mörkgrå till brungrå bål som är finkornig till lätt korallaktig men ofta otydlig. Bålen har cyanobakterier (Nostoc). Apothecierna är upp till 0,7 mm breda, spridda, rödbruna och redan från början välvda till halvklotformade och kantlösa. Sporerna är ofärgade, 1–2-celliga och 13–19 × 7–10 µm. Den är lik den likaså rödlistade blågryn Moelleropsis nebulosa men denna har en tydlig grå till blågrå bål och apothecier med en kornig kant. Den otydliga bålen med Nostoc-alger gör arten svår att förväxla med någon annan art än möjligen blågryn.
Utbredning
Länsvis förekomst för småfruktigt blågryn Observationer i Sverige för småfruktigt blågryn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från ett fåtal lokaler i södra och mellersta Sverige och sågs senast 1978. Arten är funnen även i Finland och Danmark och den är rödlistad i båda länderna. I övrigt omfattar utbredningen Storbritannien, Tyskland och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Känd från ett fåtal lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer på bar sandig jord i öppna lägen (dikesskärningar, vägskärningar, grustäkter) med hög luftfuktighet. Bar jord i rätta miljöer har i stor utsträckning vuxit igen. Har en liknande ekologi som den likaså rödlistade blågryn Moelleropsis nebulosa. Under 2014 hittades den på sju lokaler i Jönköpings kommun. Utöver detta finns två kända lokaler i Linköpings kommun men mörkertalet är sannolikt högt. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (36-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 175 (9-450). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 km² och förekomstarean (AOO) till 20 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Småfruktigt blågryn växer på lerjord i öppna lägen och arten tål inte igenväxning eller konkurrens från örter eller gräs. Artens ekologi är dock sannolikt inte fullständigt känd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Baeomycetales, Familj Arctomiaceae, Släkte Gregorella, Art Gregorella humida (Kullh.) Lumbsch - småfruktigt blågryn Synonymer Lecidea humida (Kullh.) Th.Fr., Leprocollema europaeum H.Magn., Biatora humida Kullh., Moelleropsis humida (Kullh.) Coppins & P.M. Jørg.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från ett fåtal lokaler i södra och mellersta Sverige. Växer på bar sandig jord i öppna lägen (dikesskärningar, vägskärningar, grustäkter) med hög luftfuktighet. Bar jord i rätta miljöer har i stor utsträckning vuxit igen. Har en liknande ekologi som den likaså rödlistade blågryn Moelleropsis nebulosa. Under 2014 hittades den på sju lokaler i Jönköpings kommun. Utöver detta finns två kända lokaler i Linköpings kommun men mörkertalet är sannolikt högt. Antalet reproduktiva individer skattas till 700 (36-1900). Antalet lokalområden i landet skattas till 175 (9-450). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 km² och förekomstarean (AOO) till 20 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Småfruktigt blågryn har en skorpformig, gråblå till mörkgrå till brungrå bål som är finkornig till lätt korallaktig men ofta otydlig. Bålen har cyanobakterier (Nostoc). Apothecierna är upp till 0,7 mm breda, spridda, rödbruna och redan från början välvda till halvklotformade och kantlösa. Sporerna är ofärgade, 1–2-celliga och 13–19 × 7–10 µm. Den är lik den likaså rödlistade blågryn Moelleropsis nebulosa men denna har en tydlig grå till blågrå bål och apothecier med en kornig kant. Den otydliga bålen med Nostoc-alger gör arten svår att förväxla med någon annan art än möjligen blågryn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för småfruktigt blågryn

Länsvis förekomst och status för småfruktigt blågryn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för småfruktigt blågryn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från ett fåtal lokaler i södra och mellersta Sverige och sågs senast 1978. Arten är funnen även i Finland och Danmark och den är rödlistad i båda länderna. I övrigt omfattar utbredningen Storbritannien, Tyskland och Österrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Baeomycetales  
 • Familj
  Arctomiaceae  
 • Släkte
  Gregorella  
 • Art
  Gregorella humida(Kullh.) Lumbsch - småfruktigt blågryn
  Synonymer
  Lecidea humida (Kullh.) Th.Fr.
  Leprocollema europaeum H.Magn.
  Biatora humida Kullh.
  Moelleropsis humida (Kullh.) Coppins & P.M. Jørg.

Småfruktigt blågryn växer på lerjord i öppna lägen och arten tål inte igenväxning eller konkurrens från örter eller gräs. Artens ekologi är dock sannolikt inte fullständigt känd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Igenväxning är sannolikt ett allvarligt hot mot arten liksom möjligen även luftföroreningar och spridning och gödsel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten måste ytterligare eftersökas och eventuella fyndplatser hindras från att växa igen och eventuellt bör marken störas regelbundet. Spridning av gödsel bör undvikas i omedelbar närhet av eventuella fyndplatser.
Utländska namn - FI: Nuhrujäkälä.

Jørgensen, P. M. 1978. The lichen family Pannariaceae in Europe. Opera Bot. 45: 1–123.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Baeomycetales  
 • Familj
  Arctomiaceae  
 • Släkte
  Gregorella  
 • Art
  Gregorella humida, (Kullh.) Lumbsch - småfruktigt blågryn
  Synonymer
  Lecidea humida (Kullh.) Th.Fr.
  Leprocollema europaeum H.Magn.
  Biatora humida Kullh.
  Moelleropsis humida (Kullh.) Coppins & P.M. Jørg.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.