Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  växtklotterlav

Organismgrupp Lavar Alyxoria culmigena
Växtklotterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växtklotterlav är en skorplav med tunn bål och trentepohlioid alg. Apothecierna är långsträckta, upphöjda, sällan grenade, 1-2 × 0,3-0,5 mm och har ibland en grön pruina. Sporerna är färglösa och 3-septerade. Hymeniet är I+ rött. Arten är i fält mycket lik och kan förväxlas med klotterlav Alyxoria varia vilken har 3-6-septerade sporer. Då klotterlav är vanlig och mikroskopering krävs för att skilja arterna åt är det lätt att förbise växtklotterlav i fält. A. ochrocheila har också 3-septerade sporer men apothecierna har ofta en orange-färgad pruina och hymeniet är I+ blått i övre delen och I+ rött i nedre delen. Det nu korrekta namnet för arten är Alyxoria culmigena. Tidigare användes namnen Opegrapha culmigena och Opegrapha herbarum för arten.
Utbredning
Länsvis förekomst för växtklotterlav Observationer i Sverige för växtklotterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Växtklotterlav är påträffad i Skåne, Öland, Gotland, Bohuslän och Västergötland (Nordin m.fl. 2011) samt från Östergötland (Artportalen 2016) men bara från ett fåtal lokaler i varje landskap. Växtklotterlav är rapporterad från Danmark och Finland men saknas i Norge. Den är rödlistad i Danmark (Starkt hotad EN, Wind & Pihl 2010). Totalutbredningen omfattar Europa, Afrika, Nord- och Centralamerika, Asien och Australien (Smith m.fl. 2009).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Växer på öppet stående äldre ädellövträd, till mer än 80% på ask men någon gång på ek. Trots att den eftersökts av ett flertal personer har inget fynd gjorts efter 2010 varför mörkertalet skrivts ned. Detta i kombination med att askskottsjukan är ett hot har resulterat i att arten ändras från NT till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (200-2500). Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (40-80) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-70) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Ekologi
Arten växer på öppet stående äldre ädellövträd, främst på ask men någon gång på ek. Arten förekommer ofta i hagmarker, lövängar och parker. I och med att arten ofta uppmärksammas först under mikroskopet och att få aktuella lokaler är kända gör att detaljerad kunskap om artens ekologi saknas.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ask
· ask
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Lecanographaceae, Släkte Alyxoria, Art Alyxoria culmigena (Libert) Ertz - växtklotterlav Synonymer Opegrapha varia v. herbarum (Mont.), Opegrapha turneri Leight., Opegrapha herbarum Mont., Opegrapha culmigena Libert

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A3bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på öppet stående äldre ädellövträd, till mer än 80% på ask men någon gång på ek. Trots att den eftersökts av ett flertal personer har inget fynd gjorts efter 2010 varför mörkertalet skrivts ned. Detta i kombination med att askskottsjukan är ett hot har resulterat i att arten ändras från NT till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (200-2500). Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-30) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 50 (40-80) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-70) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A3bc).
Växtklotterlav är en skorplav med tunn bål och trentepohlioid alg. Apothecierna är långsträckta, upphöjda, sällan grenade, 1-2 × 0,3-0,5 mm och har ibland en grön pruina. Sporerna är färglösa och 3-septerade. Hymeniet är I+ rött. Arten är i fält mycket lik och kan förväxlas med klotterlav Alyxoria varia vilken har 3-6-septerade sporer. Då klotterlav är vanlig och mikroskopering krävs för att skilja arterna åt är det lätt att förbise växtklotterlav i fält. A. ochrocheila har också 3-septerade sporer men apothecierna har ofta en orange-färgad pruina och hymeniet är I+ blått i övre delen och I+ rött i nedre delen. Det nu korrekta namnet för arten är Alyxoria culmigena. Tidigare användes namnen Opegrapha culmigena och Opegrapha herbarum för arten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för växtklotterlav

Länsvis förekomst och status för växtklotterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för växtklotterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Växtklotterlav är påträffad i Skåne, Öland, Gotland, Bohuslän och Västergötland (Nordin m.fl. 2011) samt från Östergötland (Artportalen 2016) men bara från ett fåtal lokaler i varje landskap. Växtklotterlav är rapporterad från Danmark och Finland men saknas i Norge. Den är rödlistad i Danmark (Starkt hotad EN, Wind & Pihl 2010). Totalutbredningen omfattar Europa, Afrika, Nord- och Centralamerika, Asien och Australien (Smith m.fl. 2009).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Alyxoria  
 • Art
  Alyxoria culmigena(Libert) Ertz - växtklotterlav
  Synonymer
  Opegrapha varia v. herbarum (Mont.)
  Opegrapha turneri Leight.
  Opegrapha herbarum Mont.
  Opegrapha culmigena Libert

Arten växer på öppet stående äldre ädellövträd, främst på ask men någon gång på ek. Arten förekommer ofta i hagmarker, lövängar och parker. I och med att arten ofta uppmärksammas först under mikroskopet och att få aktuella lokaler är kända gör att detaljerad kunskap om artens ekologi saknas.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Arten förekommer till mer än 80 % på ask varför askskottsjuka är det största hotet. Igenväxning av halvöppna trädbärande miljöer utgör också ett hot. Arten växer oftast på gamla grovbarkiga träd varför avverkning av gamla ädellövträd utgör ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Aktuella förekomster bör skyddas, speciellt förekomster som inte växer på ask. Det är angeläget att få fram lämpliga åtgärder som bevarar och utvecklar populationer av ask eller andra trädslag med likartad barkstruktur. Igenväxning av halvöppna miljöer och mosaikartade landskap där arten förekommer bör undvikas genom upprätthållet bete eller annan hävd.
Utländska namn - DK: Grønpudret bogstavlav.

Artportalen. 2016. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. [http://www.artportalen.se]. [uttag 2016-11-10]

Nordin, A., Moberg, R., Tønsberg, T., Vitikainen, O., Dalsätt, Å., Myrdal, M., Snitting, D & Ekman, S. 2011. Santesson’s Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi. Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. [http://www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/]. [uttag 2016-11-10]

Smith, C.W., Aptroot, A., Coppins, B.J., Fletcher, A., Gilbert, O.L., James, P.W. & Wolseley, P.A. (red.) 2009. The lichens of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Lecanographaceae  
 • Släkte
  Alyxoria  
 • Art
  Alyxoria culmigena, (Libert) Ertz - växtklotterlav
  Synonymer
  Opegrapha varia v. herbarum (Mont.)
  Opegrapha turneri Leight.
  Opegrapha herbarum Mont.
  Opegrapha culmigena Libert
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor