Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vedstjärna

Organismgrupp Lavar Elixia flexella
Vedstjärna Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bålen är insänkt eller dåligt utvecklad, men syns som vitaktiga små korn eller fläckar. Apothecierna sitter tätt, men blir aldrig sammanhängande. De är små, ca 0,4–0,8 mm breda, svarta, glänsande, kantigt runda till ovala eller nästan tretjärnigt formade. Apothecierna är skårformiga och skivan något bredare och insänkt i förhållande till kanten. De blanksvarta apothecierna kontrasteras skarpt mot bålen och underlaget vilket gör att arten lätt uppmärksammas. Sporerna är encelliga, färglösa och 4–8 × 2–4 µm. Formen på apothecierna påminner något om en liten klotterlav Opegrapha men någon art i detta släkte i den miljö vedstjärna växer finns inte.
Utbredning
Länsvis förekomst för vedstjärna Observationer i Sverige för vedstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är de flesta fynden inom den boreala regionen, men det finns fynd från södra Sverige med undantag av Västkusten. Antalet aktuella växtplatser är sannolikt färre än tjugo. Från 1900-talet finns bara ett fåtal fynd. Anledningen till att arten tidigare är påträffad få gånger kan bero på att den förbisetts. Samtidigt är arten mycket lätt att känna igen. Arten förekommer i de boreala och boreonemorala regionerna i Europa, men även i Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4b
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Växer på gammal slät barrträdsved. Arten förekommer främst på hård, solbelyst gammal tallved i lägen på stubben som är fria från sippervatten. Ibland kan arten också hittas på gamla granstubbar vilka kan vara starkt brunrötade men ha en slät yttre vedyta. Om lämpligt substrat finns kan den förekomma i allt från kontinuitetsskog och i ungskog. Arten förekommer från Småland till Lule Lappmark. Substratet nyskapas endast i ringa omfattning. Tallved som utgör lämpligt substrat har ofta skapats genom upprepade bränder. Artens ekologi har tydligare klargjorts sedan 2010 varför arten flyttar från DD till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (200-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3000 (100-5000). Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4b).
Ekologi
Vedstjärna förekommer på torr ved, som kan vara både hård eller lucker. Man finner arten på stubbar av gran och tall, oftast sittande högt upp på undersidan av lutande meterhöga stubbar, där regnvattnet vanligen inte rinner av. Med stor sannolikhet är arten konkurrenssvag eftersom arten växer där det i stort sett saknas mossor och andra lavar. Många av fynden gäller stubbar som har gått av på grund av rötsvampeangrepp. Biotopen kan vara luckig gammal granskog av högörtstyp eller sumpgranskog med hög och jämn fuktighet. Växtplatsen är oftast belägen i en liten öppning i skogen och sannolikt är arten missgynnad av alltför kraftig beskuggning. En avvikande växtplats är ett fynd på en nordexponerad vägg av en omålad timmerbyggnad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Umbilicariales, Familj Elixiaceae, Släkte Elixia, Art Elixia flexella (Ach.) Lumbsch - vedstjärna Synonymer Lithographa flexella (Ach.) Zahlbr., Xylographa flexella (Ach.) Fr. (1849), Lecidea flexella (Ach.) Hedl., Leptographa flexella (Ach.) M.Choisy, Hazslinszkya inarense Vain., Ptychographa flexella (Ach.) Coppins

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4b
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Växer på gammal slät barrträdsved. Arten förekommer främst på hård, solbelyst gammal tallved i lägen på stubben som är fria från sippervatten. Ibland kan arten också hittas på gamla granstubbar vilka kan vara starkt brunrötade men ha en slät yttre vedyta. Om lämpligt substrat finns kan den förekomma i allt från kontinuitetsskog och i ungskog. Arten förekommer från Småland till Lule Lappmark. Substratet nyskapas endast i ringa omfattning. Tallved som utgör lämpligt substrat har ofta skapats genom upprepade bränder. Artens ekologi har tydligare klargjorts sedan 2010 varför arten flyttar från DD till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (200-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3000 (100-5000). Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4b).
Bålen är insänkt eller dåligt utvecklad, men syns som vitaktiga små korn eller fläckar. Apothecierna sitter tätt, men blir aldrig sammanhängande. De är små, ca 0,4–0,8 mm breda, svarta, glänsande, kantigt runda till ovala eller nästan tretjärnigt formade. Apothecierna är skårformiga och skivan något bredare och insänkt i förhållande till kanten. De blanksvarta apothecierna kontrasteras skarpt mot bålen och underlaget vilket gör att arten lätt uppmärksammas. Sporerna är encelliga, färglösa och 4–8 × 2–4 µm. Formen på apothecierna påminner något om en liten klotterlav Opegrapha men någon art i detta släkte i den miljö vedstjärna växer finns inte.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vedstjärna

Länsvis förekomst och status för vedstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vedstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är de flesta fynden inom den boreala regionen, men det finns fynd från södra Sverige med undantag av Västkusten. Antalet aktuella växtplatser är sannolikt färre än tjugo. Från 1900-talet finns bara ett fåtal fynd. Anledningen till att arten tidigare är påträffad få gånger kan bero på att den förbisetts. Samtidigt är arten mycket lätt att känna igen. Arten förekommer i de boreala och boreonemorala regionerna i Europa, men även i Alperna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Umbilicariomycetidae  
 • Ordning
  Umbilicariales  
 • Familj
  Elixiaceae  
 • Släkte
  Elixia  
 • Art
  Elixia flexella(Ach.) Lumbsch - vedstjärna
  Synonymer
  Lithographa flexella (Ach.) Zahlbr.
  Xylographa flexella (Ach.) Fr. (1849)
  Lecidea flexella (Ach.) Hedl.
  Leptographa flexella (Ach.) M.Choisy
  Hazslinszkya inarense Vain.
  Ptychographa flexella (Ach.) Coppins

Vedstjärna förekommer på torr ved, som kan vara både hård eller lucker. Man finner arten på stubbar av gran och tall, oftast sittande högt upp på undersidan av lutande meterhöga stubbar, där regnvattnet vanligen inte rinner av. Med stor sannolikhet är arten konkurrenssvag eftersom arten växer där det i stort sett saknas mossor och andra lavar. Många av fynden gäller stubbar som har gått av på grund av rötsvampeangrepp. Biotopen kan vara luckig gammal granskog av högörtstyp eller sumpgranskog med hög och jämn fuktighet. Växtplatsen är oftast belägen i en liten öppning i skogen och sannolikt är arten missgynnad av alltför kraftig beskuggning. En avvikande växtplats är ett fynd på en nordexponerad vägg av en omålad timmerbyggnad.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkningar av gamla barrskogar är ett allvarligt hot mot arten. Lämpliga substrat och miljöer nyskapas i mycket begränsad omfattning och ännu finns inga fynd i kulturskapade skogar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
De kända växtplatserna är inom större sammanhängande skogar med höga naturvärden. Alla kända växtplatserna skyddas. Kännedomen om arten status måste bli bättre och den måste eftersökas vid inventeringar.

Intressanta fynd av lavar och lavparasiter i Sverige. Lavbulletinen 2004: 27-30.

Wirth, V. 1995. Die Flechten Baden-Württembergs 1 & 2. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Umbilicariomycetidae  
 • Ordning
  Umbilicariales  
 • Familj
  Elixiaceae  
 • Släkte
  Elixia  
 • Art
  Elixia flexella, (Ach.) Lumbsch - vedstjärna
  Synonymer
  Lithographa flexella (Ach.) Zahlbr.
  Xylographa flexella (Ach.) Fr. (1849)
  Lecidea flexella (Ach.) Hedl.
  Leptographa flexella (Ach.) M.Choisy
  Hazslinszkya inarense Vain.
  Ptychographa flexella (Ach.) Coppins
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.