Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  falsk allékrimmerlav

Organismgrupp Lavar Rinodina pityrea
Falsk allékrimmerlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Falsk allékrimmerlav har en grå till mörkgrå till blåsvart till svart, tunn, sprickig till kornig till skorvig bål ofta har små rundade avknoppningar (blastidier). En tydlig förbål saknas. Apothecierna är 0,4–0,7 mm breda, svarta, ofta fåtaliga och spridda. Disken är platt till välvd och apotheciekanten bålfärgad eller något ljusare och slät till vårtig. Sporerna är bruna, ensepterade, med hålrum som fyller ut praktiskt taget varje sporhalva (av Tunicata-typ), 14–23 × 7–12 µm samt med en kraftig ornamentering. Arten är morfologiskt mycket lik den också rödlistade allékrimmerlav Rinodina colobina och dessa två arter går inte att skilja utan mikroskopering. Båda arterna har ett grått epihymenium som är K+ violett. Allékrimmerlav skiljer sig genom att ha sporer som först är av Pachysporaria-typ men sedan ändras till Physcia-typ och slutligen till Mischoblastia-typ med slät yta. Apothecier är ofta fåtaliga eller kan sannolikt helt saknas och båda arterna är då mycket lik den allmänna Caloplaca chlorina och det är tveksamt om falsk allékrimmerlav då går att artbestämma.
Utbredning
Länsvis förekomst för falsk allékrimmerlav Observationer i Sverige för falsk allékrimmerlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd från Skåne till Uppland på färre än 10 lokaler men på de flesta är den senast sedd för mer än 70 år sedan. Arten urskiljdes från allékrimmerlav Rinodina colobina och beskrevs först 1995 men det finns omkring tre aktuella lokaler. De flesta av de gamla lokalerna är inte återbesökta varför utbredningen inte är fullständigt känd. Den är inte känd från övriga Skandinavien. I övrigt är arten vitt spridd i Europa men många av fynden är från 1800-talet eller början av 1900-talet. Antalet fynd är betydligt färre än av allékrimmerlav Rinodina colobina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2bc+3bc+4b
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Det finns sju aktuella lokaler från Skåne till Uppland. Omkring 50% av populationen växer på dammimpregnerade almar och askar medan 50% växer på bok och lönn. R. pityrea är mycket lik den likså rödlistade R. colobina. Om den saknar apothecier är den lik den allmänna Caloplaca chlorina. Alléer och hamlade träd har minskat med 50% de senaste 50 åren vilket är ett hot. Avverkning av alléer och hamlade träd, almsjuka och askkskottssjuka är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (28-840). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (7-210). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 416 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (28-840) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (30-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4b).
Ekologi
Arten växer på mer eller mindre slät bark av ädellövträd (ask, alm, lönn mm) i öppna till halvöppna lägen vid grusvägar (t.ex. alléer) och alltså är dammimpregnerade. I Mellaneuropa är den även funnen på betongmurar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· skogslönn
· skogslönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Rinodina (krimmerlavar), Art Rinodina pityrea Ropin & H.Mayrhofer - falsk allékrimmerlav Synonymer Rinodina colobina p.p.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2bc+3bc+4b
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Det finns sju aktuella lokaler från Skåne till Uppland. Omkring 50% av populationen växer på dammimpregnerade almar och askar medan 50% växer på bok och lönn. R. pityrea är mycket lik den likså rödlistade R. colobina. Om den saknar apothecier är den lik den allmänna Caloplaca chlorina. Alléer och hamlade träd har minskat med 50% de senaste 50 åren vilket är ett hot. Avverkning av alléer och hamlade träd, almsjuka och askkskottssjuka är hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (28-840). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (7-210). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 416 km² och förekomstarean (AOO) till 400 (28-840) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 50 (30-70) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2bc+3bc+4b).
Falsk allékrimmerlav har en grå till mörkgrå till blåsvart till svart, tunn, sprickig till kornig till skorvig bål ofta har små rundade avknoppningar (blastidier). En tydlig förbål saknas. Apothecierna är 0,4–0,7 mm breda, svarta, ofta fåtaliga och spridda. Disken är platt till välvd och apotheciekanten bålfärgad eller något ljusare och slät till vårtig. Sporerna är bruna, ensepterade, med hålrum som fyller ut praktiskt taget varje sporhalva (av Tunicata-typ), 14–23 × 7–12 µm samt med en kraftig ornamentering. Arten är morfologiskt mycket lik den också rödlistade allékrimmerlav Rinodina colobina och dessa två arter går inte att skilja utan mikroskopering. Båda arterna har ett grått epihymenium som är K+ violett. Allékrimmerlav skiljer sig genom att ha sporer som först är av Pachysporaria-typ men sedan ändras till Physcia-typ och slutligen till Mischoblastia-typ med slät yta. Apothecier är ofta fåtaliga eller kan sannolikt helt saknas och båda arterna är då mycket lik den allmänna Caloplaca chlorina och det är tveksamt om falsk allékrimmerlav då går att artbestämma.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för falsk allékrimmerlav

Länsvis förekomst och status för falsk allékrimmerlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för falsk allékrimmerlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd från Skåne till Uppland på färre än 10 lokaler men på de flesta är den senast sedd för mer än 70 år sedan. Arten urskiljdes från allékrimmerlav Rinodina colobina och beskrevs först 1995 men det finns omkring tre aktuella lokaler. De flesta av de gamla lokalerna är inte återbesökta varför utbredningen inte är fullständigt känd. Den är inte känd från övriga Skandinavien. I övrigt är arten vitt spridd i Europa men många av fynden är från 1800-talet eller början av 1900-talet. Antalet fynd är betydligt färre än av allékrimmerlav Rinodina colobina.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina pityreaRopin & H.Mayrhofer - falsk allékrimmerlav
  Synonymer
  Rinodina colobina p.p.

Arten växer på mer eller mindre slät bark av ädellövträd (ask, alm, lönn mm) i öppna till halvöppna lägen vid grusvägar (t.ex. alléer) och alltså är dammimpregnerade. I Mellaneuropa är den även funnen på betongmurar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Arten hotas av avverkning av gamla träd i näringsrika miljöer och en genom ökad asfaltering av grusvägar minskad näringstillförsel till alléträd.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Spara gamla träd i näringsrika miljöer och undanta en del vägar från asfaltering. Aktuell status bör klargöras.

Ropin, K. & Mayrhofer, H. 1995. Uber corticole Arten der Gattung Rinodina (Physciaceae) mit grauem Epihymenium. Bibl. Lichenol. 58: 361–382.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina pityrea, Ropin & H.Mayrhofer - falsk allékrimmerlav
  Synonymer
  Rinodina colobina p.p.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.