Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  texasmossa

Organismgrupp Mossor Haplocladium microphyllum
Texasmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Texasmossa är en medelstor, ljusgrön eller gulgrön bladmossa, med krypande, oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade skott. På stammen sitter parafyllier, små bladlika utskott, mellan bladen. Stambladen är nästan upprätta till utstående, äggrunda eller brett äggrunda och smalnar av till en lång, smal spets. Bladnerven är enkel och slutar i eller strax nedom bladspetsen och cellerna i mitten av bladet är korta och försedda med en papill. Grenbladen är mindre och smalare än stambladen och är kortare tillspetsade. Sporkapseln, som är ganska vanlig, är krökt, mer eller mindre vågrät och sitter på ett långt skaft. Texasmossan liknar mest arter i släktet krypmossor, Amblystegium, men har papillösa celler och vanligen betydligt rikligare med parafyllier på stammen.
Utbredning
Länsvis förekomst för texasmossa Observationer i Sverige för texasmossa
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten är känd från en lokal i Södermanland, där den insamlades 1864. Lokalangivelsen är inexakt, men området där arten hittades (Skarpnäck) är idag taget i anspråk för bebyggelse och det torde inte vara möjligt att arten finns kvar. Den är inte känd från övriga nordiska länder. Utanför Europa är arten vitt spridd i tempererade och tropiska områden, och finns i Östeuropa, stora delar av norra och östra Asien, i Nord- och Sydamerika, samt enligt Hoe 1973, på Hawaii. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa och finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast känd från en lokal i Sverige där den påträffades endast under ett år 1864. Ej återfunnen trots eftersökningar. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1864.
Ekologi
På den svenska lokalen växte texasmossan över en trädrot. Att döma av uppgifterna i Crum & Anderson (1981) kan den emellertid växa i många miljöer, på torrt och skuggat murket trä, på marken, på sten och på trädbaser, ofta på störda, buskrika platser. Den tycks vara kalkgynnad, men ej kalkberoende och har ett ogräslikt uppträdande i många områden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Thuidiaceae, Släkte Haplocladium, Art Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. - texasmossa Synonymer Hypnum microphyllum Hedw., Bryohaplocladium microphyllum (Hedw.) R.Watan. & Z.Iwats., Bryohaplocladium microphyllum (Hedw.) Wat. & Iwats.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Sverige där den påträffades endast under ett år 1864. Ej återfunnen trots eftersökningar. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1864.
Texasmossa är en medelstor, ljusgrön eller gulgrön bladmossa, med krypande, oregelbundet förgrenade eller oregelbundet fjädergrenade skott. På stammen sitter parafyllier, små bladlika utskott, mellan bladen. Stambladen är nästan upprätta till utstående, äggrunda eller brett äggrunda och smalnar av till en lång, smal spets. Bladnerven är enkel och slutar i eller strax nedom bladspetsen och cellerna i mitten av bladet är korta och försedda med en papill. Grenbladen är mindre och smalare än stambladen och är kortare tillspetsade. Sporkapseln, som är ganska vanlig, är krökt, mer eller mindre vågrät och sitter på ett långt skaft. Texasmossan liknar mest arter i släktet krypmossor, Amblystegium, men har papillösa celler och vanligen betydligt rikligare med parafyllier på stammen.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för texasmossa

Länsvis förekomst och status för texasmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för texasmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från en lokal i Södermanland, där den insamlades 1864. Lokalangivelsen är inexakt, men området där arten hittades (Skarpnäck) är idag taget i anspråk för bebyggelse och det torde inte vara möjligt att arten finns kvar. Den är inte känd från övriga nordiska länder. Utanför Europa är arten vitt spridd i tempererade och tropiska områden, och finns i Östeuropa, stora delar av norra och östra Asien, i Nord- och Sydamerika, samt enligt Hoe 1973, på Hawaii. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa och finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Thuidiaceae  
 • Släkte
  Haplocladium  
 • Art
  Haplocladium microphyllum(Hedw.) Broth. - texasmossa
  Synonymer
  Hypnum microphyllum Hedw.
  Bryohaplocladium microphyllum (Hedw.) R.Watan. & Z.Iwats.
  Bryohaplocladium microphyllum (Hedw.) Wat. & Iwats.

På den svenska lokalen växte texasmossan över en trädrot. Att döma av uppgifterna i Crum & Anderson (1981) kan den emellertid växa i många miljöer, på torrt och skuggat murket trä, på marken, på sten och på trädbaser, ofta på störda, buskrika platser. Den tycks vara kalkgynnad, men ej kalkberoende och har ett ogräslikt uppträdande i många områden.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Eftersom inga fynd gjorts av arten efter 1864 och fyndområdet idag till stora delar är exploaterat, måste arten betraktas som utdöd i landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Ifall arten återfinns, måste lokalen skötas så att populationen återfår en livskraftig status.

Crum, H. & Anderson, L. E. 1981. Mosses of eastern North America, Vol. 1 & 2: Columbia University Press, New York.

Hoe, W. J. 1973. Additional new and noteworthy records for Hawaiian mosses, 2. Bryologist 76: 296-298.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1990. Uppdaterad 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Thuidiaceae  
 • Släkte
  Haplocladium  
 • Art
  Haplocladium microphyllum, (Hedw.) Broth. - texasmossa
  Synonymer
  Hypnum microphyllum Hedw.
  Bryohaplocladium microphyllum (Hedw.) R.Watan. & Z.Iwats.
  Bryohaplocladium microphyllum (Hedw.) Wat. & Iwats.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedenäs 1990. Uppdaterad 2010