Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mångsporig krimmerlav

Organismgrupp Lavar Rinodina polyspora
Mångsporig krimmerlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mångsporig krimmerlav har en vit till gråaktig och tunn bål. Apothecierna är 0,2–0,5 mm breda, brunsvarta till svarta, platta med en tunn kant till välvda och kantlösa. Sporerna är bruna, ensepterade och 12–18 × 5–8 µm. I varje sporsäck finns 10–16 sporer. Arten är den enda i sitt släkte i Sverige som har mer än 8 sporer i varje sporsäck. Utan mikroskopering kan dock arten vara svår att skilja från andra krimmerlavar Rinodina-arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för mångsporig krimmerlav Observationer i Sverige för mångsporig krimmerlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har tidigare hittats i Närke, Södermanland och Uppland men det finns bara ett modernt fynd (1990) från Laxarve änge nära Boge kyrka på Gotland. Det finns ett rikt herbariematerial från 1800-talets slut från Mellansverige men arten har inte återfunnits här. I övriga Skandinavien är den endast funnen i Finland. Totalutbredningen omfattar endast Nordeuropa och Centraleuropa. Tidigare uppgifter från andra delar av världen har visat sig felaktiga. De flesta fynden är dock från andra halvan av 1800-talet och utanför Sverige gjordes det senaste fyndet 1962 i Schweiz.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Växer på lövträd. Ett av de två aktuella fynden i hela Europa på en ask i ett änge på Gotland (1991). Den är därefter inte eftersökt. Hotad i hela utbredningsområdet som omfattar större delen av Europa. Ett rikligt herbariematerial från 1800-talet finns och orsaken till tillbakagången i hela Europa är gåtfull och okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (2-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (4-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Tidigare fanns arten på slät bark av främst asp och rönn men det finns också fynd från ask. Närmare information om ekologin saknas dock. Fyndet från Gotland gjordes på en ask i ett änge.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· rönn
· rönn
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Rinodina (krimmerlavar), Art Rinodina polyspora Th.Fr. - mångsporig krimmerlav Synonymer Lecidea polysporella Nyl., Buellia polysporella (Nyl.) Arnold

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Växer på lövträd. Ett av de två aktuella fynden i hela Europa på en ask i ett änge på Gotland (1991). Den är därefter inte eftersökt. Hotad i hela utbredningsområdet som omfattar större delen av Europa. Ett rikligt herbariematerial från 1800-talet finns och orsaken till tillbakagången i hela Europa är gåtfull och okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 30 (2-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (1-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 120 (4-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Mångsporig krimmerlav har en vit till gråaktig och tunn bål. Apothecierna är 0,2–0,5 mm breda, brunsvarta till svarta, platta med en tunn kant till välvda och kantlösa. Sporerna är bruna, ensepterade och 12–18 × 5–8 µm. I varje sporsäck finns 10–16 sporer. Arten är den enda i sitt släkte i Sverige som har mer än 8 sporer i varje sporsäck. Utan mikroskopering kan dock arten vara svår att skilja från andra krimmerlavar Rinodina-arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mångsporig krimmerlav

Länsvis förekomst och status för mångsporig krimmerlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mångsporig krimmerlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Arten har tidigare hittats i Närke, Södermanland och Uppland men det finns bara ett modernt fynd (1990) från Laxarve änge nära Boge kyrka på Gotland. Det finns ett rikt herbariematerial från 1800-talets slut från Mellansverige men arten har inte återfunnits här. I övriga Skandinavien är den endast funnen i Finland. Totalutbredningen omfattar endast Nordeuropa och Centraleuropa. Tidigare uppgifter från andra delar av världen har visat sig felaktiga. De flesta fynden är dock från andra halvan av 1800-talet och utanför Sverige gjordes det senaste fyndet 1962 i Schweiz.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina polysporaTh.Fr. - mångsporig krimmerlav
  Synonymer
  Lecidea polysporella Nyl.
  Buellia polysporella (Nyl.) Arnold

Tidigare fanns arten på slät bark av främst asp och rönn men det finns också fynd från ask. Närmare information om ekologin saknas dock. Fyndet från Gotland gjordes på en ask i ett änge.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
Orsakerna till den uppenbarligen snabba minskningen i hela utbredningsområdet är gåtfull och okänd men kan möjligen förklaras med luftföroreningar.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
Lokalen på Gotland måste skyddas och artens status följas kontinuerligt. Eftersom fyndet på Gotland är det enda inom artens hela utbredningsområde sedan 1962 har Sverige ett internationellt ansvar för att skydda arten.
Utländska namn – FI: Etelännappijäkälä.

Giralt, M. & Mayrhofer, H. 1994. Four corticolous species of the genus Rinodina (lichenized Ascomycetes, Physciaceae) with polyspored asci. Herzogia 10: 29–37.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Rinodina - krimmerlavar 
 • Art
  Rinodina polyspora, Th.Fr. - mångsporig krimmerlav
  Synonymer
  Lecidea polysporella Nyl.
  Buellia polysporella (Nyl.) Arnold
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.