Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig fingerfliksmossa

Organismgrupp Mossor Kurzia sylvatica
Sydlig fingerfliksmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sydlig fingerfliksmossa är en liten bladlevermossa, som växer i rena gula, förhållandevis stora bestånd. De enskilda trådsmala skotten blir upp till 5 mm långa och trådsmala. De mycket små, glest sittande bladen har oftast fyra flikar, vilka bara är 1-2 celler breda. Kan likna andra fingerfliksmossor arter men bladflikar är smalare (2 celler som bredast) och bladcellernas kutikula är helt slät. För säker bestämning krävs fertila skott, som inte är ovanliga.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig fingerfliksmossa Observationer i Sverige för sydlig fingerfliksmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har hittats på tre lokaler i sydvästra Sverige. Den upptäcktes 1997 på en lokal i södra Halland. Någon tid därefter upptäcktes ytterligare en lokal i Halland och att materialet av den snarlika arten västlig fingefliksmossa K. trichoclados som man tidigare funnit på Sydkoster i Bohuslän var felbestämd och istället utgjordes av K. sylvatica. Lokalen i Bohuslän har tidigare undersökts men utan resultat. Mossan har en sydvästlig utbredning och är vanligare på kontinenten och förekommer där söderut till Spanien. Arten finns även i Danmark och Norge men saknas i Finland. I Nordamerika tycks arten vara vanligare än i Europa och är funnen i de flesta staterna från Florida till Alaska.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Sydlig fingerfliksmossa växer på murken ved i klibbalkärr. Arten är känslig för uttrorkning. Den är känd från tre lokaler i Sverige varav två (de i Halland) är aktuella men mycket små. På den tredje äldre lokalen (Sydkoster) har arten eftersökts vid ett tillfälle utan resultat, men arten är lätt att förbise. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 700 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-120) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Känd från två lokaler i Sverige varav den ena (Halland) är aktuell. På den äldre lokalen (Sydkoster) är ståndorten okänd. Mossan växer på hallandslokalen på murken ved på basen av en gammal klibbal helt nära ett källutflöde och inte långt från en fors. På kontinenten är den förutom murken ved även känd från basen av bergväggar på humustäckta sura klippor i raviner och andra miljöer med hög luftfuktighet. På lokalen i Halland växte även andra exklusiva arter som västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre och skuggmossa Dicranodontium denudatum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
Dött träd
Dött träd
· klibbal
· klibbal
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Lepidoziaceae, Släkte Kurzia (fingerfliksmossor), Art Kurzia sylvatica (Evans) Grolle - sydlig fingerfliksmossa Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Sydlig fingerfliksmossa växer på murken ved i klibbalkärr. Arten är känslig för uttrorkning. Den är känd från tre lokaler i Sverige varav två (de i Halland) är aktuella men mycket små. På den tredje äldre lokalen (Sydkoster) har arten eftersökts vid ett tillfälle utan resultat, men arten är lätt att förbise. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 2. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 700 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-120) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Sydlig fingerfliksmossa är en liten bladlevermossa, som växer i rena gula, förhållandevis stora bestånd. De enskilda trådsmala skotten blir upp till 5 mm långa och trådsmala. De mycket små, glest sittande bladen har oftast fyra flikar, vilka bara är 1-2 celler breda. Kan likna andra fingerfliksmossor arter men bladflikar är smalare (2 celler som bredast) och bladcellernas kutikula är helt slät. För säker bestämning krävs fertila skott, som inte är ovanliga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydlig fingerfliksmossa

Länsvis förekomst och status för sydlig fingerfliksmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig fingerfliksmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har hittats på tre lokaler i sydvästra Sverige. Den upptäcktes 1997 på en lokal i södra Halland. Någon tid därefter upptäcktes ytterligare en lokal i Halland och att materialet av den snarlika arten västlig fingefliksmossa K. trichoclados som man tidigare funnit på Sydkoster i Bohuslän var felbestämd och istället utgjordes av K. sylvatica. Lokalen i Bohuslän har tidigare undersökts men utan resultat. Mossan har en sydvästlig utbredning och är vanligare på kontinenten och förekommer där söderut till Spanien. Arten finns även i Danmark och Norge men saknas i Finland. I Nordamerika tycks arten vara vanligare än i Europa och är funnen i de flesta staterna från Florida till Alaska.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Lepidoziaceae  
 • Underfamilj
  Lepidozioideae  
 • Släkte
  Kurzia - fingerfliksmossor 
 • Art
  Kurzia sylvatica(Evans) Grolle - sydlig fingerfliksmossa

Känd från två lokaler i Sverige varav den ena (Halland) är aktuell. På den äldre lokalen (Sydkoster) är ståndorten okänd. Mossan växer på hallandslokalen på murken ved på basen av en gammal klibbal helt nära ett källutflöde och inte långt från en fors. På kontinenten är den förutom murken ved även känd från basen av bergväggar på humustäckta sura klippor i raviner och andra miljöer med hög luftfuktighet. På lokalen i Halland växte även andra exklusiva arter som västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre och skuggmossa Dicranodontium denudatum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Har betydelse)
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Skogsbruk och andra förändringar som innebär minskning av död ved eller torrare mikroklimat på lokalerna innebär allvarliga hot. Den enda aktuella lokalen ligger inom ett naturreservat.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Arten bör åter igen eftersökas på den bohusländska lokalen och om den återfinns bör dess fortbestånd på lokalen säkras genom adekvata åtgärder.
Utländska namn - GB: Wood Fingerwort.

Arnell, S. 1956. Illustrated moss flora of Fennoscandia 1. Hepaticae. Lund.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Jacobson, C. & Lönnell, N. 1997. Mossornas Vänners vårexkursion till Halland 1997. Myrinia 7(2): 72-74. Ludwig, G. m.fl. 1996. Rote Liste der Moose (Anthocerophyta et Bryophyta) Deutschlands. Schr.-R. f. Vegetationskde. 28: 189-306. BfN, Bonn-Bad Godesberg 1996.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2001, uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Lepidoziaceae  
 • Underfamilj
  Lepidozioideae  
 • Släkte
  Kurzia - fingerfliksmossor 
 • Art
  Kurzia sylvatica, (Evans) Grolle - sydlig fingerfliksmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2001, uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.