Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  polarflikmossa

Organismgrupp Mossor Lophozia polaris
Polarflikmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Polarflikmossa är en liten krypande bladlevermossa vars relativt ogrenade skott blir upp till 3 cm långa. Den har som de flesta andra av släktets arter tvåflikade blad som är snett infästade på stammen. Den liknar närmast mörk flikmossa L. sudetica, men skiljer sig genom sin ljusare, nästan genomskinligt blekgröna färg och större bladceller och groddkorn. De rikligt förekommande klarröda groddkornen avviker dessutom starkt från färgen på resten av skottet. Sporkapslar är mycket ovanliga, så polarflikmossan sprider sig därför troligen mest med de stora (25-40 µm) kantiga groddkornen.
Utbredning
Länsvis förekomst för polarflikmossa Observationer i Sverige för polarflikmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har hittills hittats på ett 15-tal lokaler i Ångermanland, Norrbotten, Åsele, Pite, Lule och Torne lappmarker. I övriga Norden är den funnen i Norge (Finnmark) och Finland (Enontekiön Lappi). Enligt Damsholt (2002) har polarflikmossan troligen en holarktisk världsutbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Växer främst i sumpskogar i Norrland av speciell och sällsynt karaktär. Vi uppskattar att arten finns kvar på högst 100 lokaler. På varje lokal är arten ytterst sparsam. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (60-2200). Antalet lokalområden i landet skattas till 7. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (12-440) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Enligt Söderström (1993) växer polarflikmossan i rikare sumpskogar med arter som sumpspärrmossa Campylium protensum och gyllenmossa Tomentypnum nitens. Den förekommer oftast i små fläckar eller med enstaka skott bland andra mossor, gärna på kanten mot blötare partier i zonen som regelbundet översvämmas. Dessutom har arten hittats i relativt kalkrika klippskrevor och snölegor i fjällen (Damsholt 2002). I och med att förekomsterna är små och störning från översvämning betydande, så är risken stor att arten försvinner från en lokal förhållandevis stor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Lophozia (flikmossor), Art Lophozia polaris (R.M.Schust.) R.M.Schust. & Damsh. - polarflikmossa Synonymer Lophozia polaris (Schust.) Schust. & Damsh., Lophoziopsis polaris (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet, Lophozia alpestris subsp. polaris R.M.Schust.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer främst i sumpskogar i Norrland av speciell och sällsynt karaktär. Vi uppskattar att arten finns kvar på högst 100 lokaler. På varje lokal är arten ytterst sparsam. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (60-2200). Antalet lokalområden i landet skattas till 7. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (12-440) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Polarflikmossa är en liten krypande bladlevermossa vars relativt ogrenade skott blir upp till 3 cm långa. Den har som de flesta andra av släktets arter tvåflikade blad som är snett infästade på stammen. Den liknar närmast mörk flikmossa L. sudetica, men skiljer sig genom sin ljusare, nästan genomskinligt blekgröna färg och större bladceller och groddkorn. De rikligt förekommande klarröda groddkornen avviker dessutom starkt från färgen på resten av skottet. Sporkapslar är mycket ovanliga, så polarflikmossan sprider sig därför troligen mest med de stora (25-40 µm) kantiga groddkornen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för polarflikmossa

Länsvis förekomst och status för polarflikmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för polarflikmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har hittills hittats på ett 15-tal lokaler i Ångermanland, Norrbotten, Åsele, Pite, Lule och Torne lappmarker. I övriga Norden är den funnen i Norge (Finnmark) och Finland (Enontekiön Lappi). Enligt Damsholt (2002) har polarflikmossan troligen en holarktisk världsutbredning.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia polaris(R.M.Schust.) R.M.Schust. & Damsh. - polarflikmossa
  Synonymer
  Lophozia polaris (Schust.) Schust. & Damsh.
  Lophoziopsis polaris (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet
  Lophozia alpestris subsp. polaris R.M.Schust.

Enligt Söderström (1993) växer polarflikmossan i rikare sumpskogar med arter som sumpspärrmossa Campylium protensum och gyllenmossa Tomentypnum nitens. Den förekommer oftast i små fläckar eller med enstaka skott bland andra mossor, gärna på kanten mot blötare partier i zonen som regelbundet översvämmas. Dessutom har arten hittats i relativt kalkrika klippskrevor och snölegor i fjällen (Damsholt 2002). I och med att förekomsterna är små och störning från översvämning betydande, så är risken stor att arten försvinner från en lokal förhållandevis stor.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Vattendrag, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Skogsbruk och dikning på och intill lokalerna innebär allvarliga hot mot arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Flera av lokalerna ligger inom skyddade områden, men ytterligare några lokaler bör skyddas. Arten behöver eftersökas ytterligare, bl.a. för att klargöra hur långt söderut den verkligen förekommer i landet.
Polarflikmossa upptäcktes så sent som 1992 i Sverige, därför kan den vara något förbisedd.

Damsholt, K. 2002: Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordisk Bryologisk Förening, Lund.

Schuster, R. M. 1988. The Hepaticae of South Greenland. Beih. Nova Hedwigia 92: 1-255.

Söderström, L. 1993. Polarflikmossa, Lophozia polaris, funnen i Sverige. Myrinia 3(1): 32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2002. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia polaris, (R.M.Schust.) R.M.Schust. & Damsh. - polarflikmossa
  Synonymer
  Lophozia polaris (Schust.) Schust. & Damsh.
  Lophoziopsis polaris (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet
  Lophozia alpestris subsp. polaris R.M.Schust.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2002. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.