Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  åkerkulla

Organismgrupp Kärlväxter Anthemis arvensis
Åkerkulla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Åkerkulla är en oftast ettårig ört med från basen grenade 15–40 cm höga stjälkar. Den liknar baldersbrå men bladflikarna är bredare (inte trådsmala). De är parflikade med helbräddade, spetsiga flikar. Blomkorgarna sitter i grenspetsarna och är omkring 3 cm breda med gula diskblommor och vita kantblommor. Blomfästet har lansettlika fjäll. Antalet korgar kan variera från någon enda på ett utsvultet individ till flera hundra på välgödda exemplar. Blomningstiden är normalt från juni till september. Frukterna utgörs av kägelformiga nötter, som länge sitter kvar på det välvda blomfästet.
Utbredning
Länsvis förekomst för åkerkulla Observationer i Sverige för åkerkulla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Åkerkulla finns i södra Sverige upp till Uppland. I Dalarna och i Norrland har den mest varit tillfällig. Från Skåne till Västergötland och Östergötland är den fortfarande ganska vanlig men har minskat kraftigt och är under flera av de landskapsinventeringar som utförts under 1990-talet är den funnen i ungefär en tredjedel av inventeringsrutorna. Den är numera sällsynt i Svealand och i Dalarna har den liksom i Gästrikland nyligen försvunnit. Åkerkulla finns i hela Europa utom de nordligaste delarna samt i Nordafrika och västra Asien. Den är införd i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Åkerkulla förekommer från Skåne upp till Värmland, Närke och Uppland. Växer som ogräs i åkrar och vallar, även kring gårdar och på skräpmark. Har minskat kraftigt på åkermark de senaste 30-50 åren främst beroende på intensivare odling och effektivare ogräsbekämpning. Finns kvar i områden med extensivare jordbruk. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Ekologi
Åkerkulla är i första hand ett åkerogräs. Eftersom den oftast är höstgroende finns den mest i höstsäd och i förstaårsvallar. Den verkar kunna föredra kalkfattiga och även näringsfattiga jordar, men finns även på kalkrika marker, och hör mest hemma i det extensivt brukade jordbrukslandskapet. Den finns dessutom på åkerkanter, vägrenar, jordhögar och på annan störd jordbruksmark. Den förekommer även på ruderatmark utanför jordbrukslandskapet. På Öland är den även funnen i alvarmiljö långt från sina naturliga miljöer i åkrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Anthemis (kullor), Art Anthemis arvensis L. - åkerkulla Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Åkerkulla förekommer från Skåne upp till Värmland, Närke och Uppland. Växer som ogräs i åkrar och vallar, även kring gårdar och på skräpmark. Har minskat kraftigt på åkermark de senaste 30-50 åren främst beroende på intensivare odling och effektivare ogräsbekämpning. Finns kvar i områden med extensivare jordbruk. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 15 (10-25) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Åkerkulla är en oftast ettårig ört med från basen grenade 15–40 cm höga stjälkar. Den liknar baldersbrå men bladflikarna är bredare (inte trådsmala). De är parflikade med helbräddade, spetsiga flikar. Blomkorgarna sitter i grenspetsarna och är omkring 3 cm breda med gula diskblommor och vita kantblommor. Blomfästet har lansettlika fjäll. Antalet korgar kan variera från någon enda på ett utsvultet individ till flera hundra på välgödda exemplar. Blomningstiden är normalt från juni till september. Frukterna utgörs av kägelformiga nötter, som länge sitter kvar på det välvda blomfästet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för åkerkulla

Länsvis förekomst och status för åkerkulla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för åkerkulla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Åkerkulla finns i södra Sverige upp till Uppland. I Dalarna och i Norrland har den mest varit tillfällig. Från Skåne till Västergötland och Östergötland är den fortfarande ganska vanlig men har minskat kraftigt och är under flera av de landskapsinventeringar som utförts under 1990-talet är den funnen i ungefär en tredjedel av inventeringsrutorna. Den är numera sällsynt i Svealand och i Dalarna har den liksom i Gästrikland nyligen försvunnit. Åkerkulla finns i hela Europa utom de nordligaste delarna samt i Nordafrika och västra Asien. Den är införd i Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Anthemis - kullor 
 • Art
  Anthemis arvensisL. - åkerkulla

Åkerkulla är i första hand ett åkerogräs. Eftersom den oftast är höstgroende finns den mest i höstsäd och i förstaårsvallar. Den verkar kunna föredra kalkfattiga och även näringsfattiga jordar, men finns även på kalkrika marker, och hör mest hemma i det extensivt brukade jordbrukslandskapet. Den finns dessutom på åkerkanter, vägrenar, jordhögar och på annan störd jordbruksmark. Den förekommer även på ruderatmark utanför jordbrukslandskapet. På Öland är den även funnen i alvarmiljö långt från sina naturliga miljöer i åkrar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Åkerkulla är ett exempel på en vanlig art som under de senaste årtiondena haft en kraftig minskning. Minskningen beror till stor del på att det i jordbrukets marginalbygder inte längre odlas någon höstsäd och på att spannmålsodlingen i slättbygderna blivit mer intensiv med allt effektivare gödsling, kalkning och ogräsbekämpning. Rensningen av vallfrö är också mer noggrann. Den gynnades tidigare av att många lantbrukare använde eget klöverfrö. Någon nyspridning av frö förekommer knappast numera och långspridningen av frön är nog inte särskilt effektiv. På övriga lokaler som åkerkanter och renar är konkurrens från kvävegynnade arter ett stort hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
I Götalands skogsbygder finns fortfarande många lokaler och på åkerkanter, vid hällar och åkerholmar samt på störda fläckar i gamla vallar kan åkerkulla hålla sig kvar länge. Det förutsätts dock att det småskaliga jordbruket i dessa bygder får fortleva.
Åkerkulla i Sverige utgörs av underarten A. arvensis ssp. arvensis. I södra Europa finns ytterligare några underarter. Utländska namn – DK: Ager-Gåseurt, NO: Kvit gåseblom, FI: Peltosauramo, GB: Corn Chamomile.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Fæegri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of Distribution of Norwegian Plants III. The southeastern element. Bergen.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Lagerberg, T. 1947. Vilda växter i Norden II, 2:a uppl.

Pedersen, A. 1961. Kurvblomsternes udbredelse i Danmark (ekskl. Hieracium og Taraxacum). Bot. Tidsskr. 57: 83–289.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Tutin, T. G. et al. 1976. Flora Europaea Volume 4. Cambridge.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bertilsson 2001. © ArtDatabanken 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Anthemis - kullor 
 • Art
  Anthemis arvensis, L. - åkerkulla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bertilsson 2001. © ArtDatabanken 2006.