Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spädlosta

Organismgrupp Kärlväxter Bromus pseudosecalinus
Spädlosta Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Spädlosta är ett relativt småvuxet (upp till 60 cm), ettårigt gräs. Arten liknar mycket den närstående ängslostan Bromus racemosus, men skiljer sig genom kortare ytteragnar och mera violett färg i såväl strå som vippa, samt genom att frukterna vid mognaden tränger ut mellan agnarna (liksom hos råglosta Bromus secalinus). Spädlostan har samma karakteristiska styva hårighet på de nedre bladslidorna som ängslosta och brinklosta Bromus commutatus, vilket skiljer ut dem alla från den vanliga luddlostan.
Utbredning
Länsvis förekomst för spädlosta Observationer i Sverige för spädlosta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Spädlosta är i Sverige i nutiden blott känd från två närbelägna bestånd i en hästbetad naturbetesmark på Tjörn, där upptäcktes den 1995. Två äldre fynd från Skåne har dokumenterats genom herbarieark samlade på 1920-talet. För övrigt är arten känd från de brittiska öarna och Danmark (endast fem äldre fynd, senaste från 1972). Förekomsterna på Tjörn är de enda kända i någorlunda naturlig miljö; övriga lokaler är kraftigt kulturpåverkade (vägkanter och liknande).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Spädlosta upptäcktes 1996 i en beteshage på södra Tjörn i Bohuslän. Det är enda kända lokalen i Norden. Växer i mer eller mindre öppen jord med gles vegetation, konkurrenskänslig. Åtgärdsprogram finns för att gynna arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (25-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)).
Ekologi
Spädlostans ekologi är mycket dåligt känd, men på Tjörn förekommer den på torr – frisk, kalkrik (skalgrus), sluttande mark i en beteshage där hästarnas tramp åstadkommer blottor i marken i vilka den ettåriga artens frön kan gro.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Bromus (lostor), Art Bromus pseudosecalinus P. M. Sm. - spädlosta Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Spädlosta upptäcktes 1996 i en beteshage på södra Tjörn i Bohuslän. Det är enda kända lokalen i Norden. Växer i mer eller mindre öppen jord med gles vegetation, konkurrenskänslig. Åtgärdsprogram finns för att gynna arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (25-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)).

Åtgärdsprogram Avslutat
Spädlosta är ett relativt småvuxet (upp till 60 cm), ettårigt gräs. Arten liknar mycket den närstående ängslostan Bromus racemosus, men skiljer sig genom kortare ytteragnar och mera violett färg i såväl strå som vippa, samt genom att frukterna vid mognaden tränger ut mellan agnarna (liksom hos råglosta Bromus secalinus). Spädlostan har samma karakteristiska styva hårighet på de nedre bladslidorna som ängslosta och brinklosta Bromus commutatus, vilket skiljer ut dem alla från den vanliga luddlostan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spädlosta

Länsvis förekomst och status för spädlosta baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spädlosta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Spädlosta är i Sverige i nutiden blott känd från två närbelägna bestånd i en hästbetad naturbetesmark på Tjörn, där upptäcktes den 1995. Två äldre fynd från Skåne har dokumenterats genom herbarieark samlade på 1920-talet. För övrigt är arten känd från de brittiska öarna och Danmark (endast fem äldre fynd, senaste från 1972). Förekomsterna på Tjörn är de enda kända i någorlunda naturlig miljö; övriga lokaler är kraftigt kulturpåverkade (vägkanter och liknande).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Bromus - lostor 
 • Art
  Bromus pseudosecalinusP. M. Sm. - spädlosta

Spädlostans ekologi är mycket dåligt känd, men på Tjörn förekommer den på torr – frisk, kalkrik (skalgrus), sluttande mark i en beteshage där hästarnas tramp åstadkommer blottor i marken i vilka den ettåriga artens frön kan gro.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Spädlostan har under de senaste åren minskat kraftigt på Tjörn möjligen i samband med variationer i betestrycket. En överenskommelse har nu fattas med markägaren om fortsatt bete, och det finns viss utsikt att arten skall kunna återhämta sig. Spädlostan tycks vara konkurrenssvag och beroende av extensivt bete och hotas därmed vid för svagt bete. Även för kraftigt bete verkar missgynna arten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Det framtida betet på Tjörn-lokalen måste säkerställas. Markägaren har under 2005-2006 gjort en lyckad insådd i närheten av den ursprungliga fyndplatsen. Ett åtgärdsprogram för spädlosta har upprättats och ger förslag på lämpliga åtgärder. Lokalen bör övervakas årligen av floraväktare. Liknande miljöer på Västkusten bör genomsökas för att om möjligt finna flera lokaler för arten.

Åtgärdsprogram Avslutat
Utländska namn – GB: Smith´s Brome.

Aronsson, M. 2000. Kärlväxter: Gott kunskapsläge tack vare floraprojekten. Svensk Bot. Tidskr. 94: 165–168.

Astholm, F. 2005. Åtgärdsprogram för bevande av spädlosta (Bromus pseudocalinus). Naturvårdsverket. Rapport 5471.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns Flora.

Hansen, A. 1988. Floristiske meddelelser. URT 12: 124–127.

Holmström, G. 1996: Ett svenskt fynd av spädlosta, Bromus pseudosecalinus. Svensk Bot. Tidskr. 90: 49–51.

Stace, C. 1997. New Flora of the British Isles. 2:nd ed. Cambridge.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Bromus - lostor 
 • Art
  Bromus pseudosecalinus, P. M. Sm. - spädlosta
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.