Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  östkustarv

Organismgrupp Kärlväxter Cerastium subtetrandrum
Östkustarv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Östkustarv är en ettårig, ljusgrön, körtelhårig ört med äggrunda-avlånga blad och upp till 10 cm lång, ofta från basen grenad stjälk. Blommorna sitter i ett ganska glest, toppställt knippe. Blomställningens stödblad saknar hinnkant och är därför helt gröna. De vita kronbladen är kluvna i spetsen och kortare än de 7–9 mm långa, spetsiga foderbladen. Blommorna är 4- eller 5-taliga. Framför allt de nedre blommorna brukar vara 4-taliga. Dessa blommor har även 4 ståndare och får en kapsel med 8 tänder. Arten är vinteranuell och blommar i maj-juni. Östkustarv och den snarlika arten västkustarv C. diffusum har tidigare ofta behandlats som två underarter av samma art men behandlas nu som skilda arter. Västkustarv är mörkare grön än östkustarven, har 4–7 mm långa foderblad och brukar även vara blombärande nedanför stjälkens mitt. Östkustarv kan även lätt sammanblandas med flera andra ettåriga arvar. Raggarv C. brachypetalum och knipparv C. glomeratum har båda foderblad med hår ända ut i spetsen och kronblad som är cilierade nedtill. Vårarv C. semidecandrum, klibbarv C. glutinosum och alvararv C. pumilum har alla stödblad med hinnkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för östkustarv Observationer i Sverige för östkustarv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Östkustarv är känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. I Skåne förekommer den sällsynt längs kusten mellan Malmö och Falsterbo samt på en lokal i den östra delen av landskapet. Från Blekinge (senast 1935) och Småland (senast 1949) förefaller den numera vara försvunnen. På Öland har östkustarv tidigare betraktats som vanlig, är idag känd från ca 35 aktuella lokaler. På Gotland har den noterats från drygt 70 kvadratkilomerrutor under de senaste decenniernas inventeringsarbete. I Danmark är östkustarv en mycket ovanlig art. Den växer på Amager och Saltholm, men har tidigare varit känd även från Köpenhamn och Helsingör. I Finland har den endast påträffats som tillfälligt inkommen. Östkustarv är en europeisk art men dess utbredning utom Norden är dåligt känd. Den finns åtminstone längs den polska östersjökusten och på flera inlandslokaler söderut mot Balkanhalvön.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer på Öland och Gotland samt i Skåne. Östkustarv växer oftast nära havet. Den förekommer på betesmarker, t ex havsstrandängar där den gärna växer på torra myrtuvor, hällmarker, samt ibland på sandiga marker av mera ruderat karaktär. Östkustarv är en liten konkurrenssvag art som är gynnad av hävd. Därför är igenväxning till följd av upphört eller för svagt bete det allvarligaste hotet mot den. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1000-30000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 29964 km² och förekomstarean (AOO) till 500 (300-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Östkustarv växer oftast nära havet. Den förekommer på betesmarker, t ex havsstrandängar där den gärna växer på torra myrtuvor, hällmarker, samt ibland på sandiga marker av mera ruderat karaktär. På Öland växer den i naturbetesmarker på något fuktig mark med viss störning såsom kreatursstigar. Den kan också uppträda i kulturskapade miljöer såsom stenbrott. Antalet exemplar på en lokal kan variera mycket kraftigt. Gynnsamma år kan den vara individrik, andra år förekommer den mycket sparsamt vilket kan göra den lätt att förbise.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Cerastium (arvar), Art Cerastium subtetrandrum (Lange) Murb. - östkustarv Synonymer Cerastium diffusum ssp. subtetrandrum (Lange) P. D. Sell & Whitehead, Cerastium pumilum f. subtetrandrum Lange, Ostkustarv

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer på Öland och Gotland samt i Skåne. Östkustarv växer oftast nära havet. Den förekommer på betesmarker, t ex havsstrandängar där den gärna växer på torra myrtuvor, hällmarker, samt ibland på sandiga marker av mera ruderat karaktär. Östkustarv är en liten konkurrenssvag art som är gynnad av hävd. Därför är igenväxning till följd av upphört eller för svagt bete det allvarligaste hotet mot den. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1000-30000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 29964 km² och förekomstarean (AOO) till 500 (300-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii,iv,v)).
Östkustarv är en ettårig, ljusgrön, körtelhårig ört med äggrunda-avlånga blad och upp till 10 cm lång, ofta från basen grenad stjälk. Blommorna sitter i ett ganska glest, toppställt knippe. Blomställningens stödblad saknar hinnkant och är därför helt gröna. De vita kronbladen är kluvna i spetsen och kortare än de 7–9 mm långa, spetsiga foderbladen. Blommorna är 4- eller 5-taliga. Framför allt de nedre blommorna brukar vara 4-taliga. Dessa blommor har även 4 ståndare och får en kapsel med 8 tänder. Arten är vinteranuell och blommar i maj-juni. Östkustarv och den snarlika arten västkustarv C. diffusum har tidigare ofta behandlats som två underarter av samma art men behandlas nu som skilda arter. Västkustarv är mörkare grön än östkustarven, har 4–7 mm långa foderblad och brukar även vara blombärande nedanför stjälkens mitt. Östkustarv kan även lätt sammanblandas med flera andra ettåriga arvar. Raggarv C. brachypetalum och knipparv C. glomeratum har båda foderblad med hår ända ut i spetsen och kronblad som är cilierade nedtill. Vårarv C. semidecandrum, klibbarv C. glutinosum och alvararv C. pumilum har alla stödblad med hinnkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för östkustarv

Länsvis förekomst och status för östkustarv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för östkustarv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Östkustarv är känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. I Skåne förekommer den sällsynt längs kusten mellan Malmö och Falsterbo samt på en lokal i den östra delen av landskapet. Från Blekinge (senast 1935) och Småland (senast 1949) förefaller den numera vara försvunnen. På Öland har östkustarv tidigare betraktats som vanlig, är idag känd från ca 35 aktuella lokaler. På Gotland har den noterats från drygt 70 kvadratkilomerrutor under de senaste decenniernas inventeringsarbete. I Danmark är östkustarv en mycket ovanlig art. Den växer på Amager och Saltholm, men har tidigare varit känd även från Köpenhamn och Helsingör. I Finland har den endast påträffats som tillfälligt inkommen. Östkustarv är en europeisk art men dess utbredning utom Norden är dåligt känd. Den finns åtminstone längs den polska östersjökusten och på flera inlandslokaler söderut mot Balkanhalvön.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Cerastium - arvar 
 • Art
  Cerastium subtetrandrum(Lange) Murb. - östkustarv
  Synonymer
  Cerastium diffusum ssp. subtetrandrum (Lange) P. D. Sell & Whitehead
  Cerastium pumilum f. subtetrandrum Lange
  Ostkustarv

Östkustarv växer oftast nära havet. Den förekommer på betesmarker, t ex havsstrandängar där den gärna växer på torra myrtuvor, hällmarker, samt ibland på sandiga marker av mera ruderat karaktär. På Öland växer den i naturbetesmarker på något fuktig mark med viss störning såsom kreatursstigar. Den kan också uppträda i kulturskapade miljöer såsom stenbrott. Antalet exemplar på en lokal kan variera mycket kraftigt. Gynnsamma år kan den vara individrik, andra år förekommer den mycket sparsamt vilket kan göra den lätt att förbise.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Östkustarv är en liten konkurrenssvag art som är gynnad av hävd. Därför är igenväxning till följd av upphört eller för svagt bete det allvarligaste hotet mot den. Konstgödning som gynnar kraftigare och mera högvuxen vegetation samt ändrar livsmiljön för arten är ett annat mycket stort hot. Flera förekomster vid Malmö är hotade eller redan spolierade av bebyggelse, utfyllnad och annan urbanisering.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokaler som hyser östkustarv får inte tillåtas att växa igen. Betesmarker med östkustarv måste även i framtiden hållas välhävdade genom ett relativt högt betestryck, vid behov kombinerat med röjning av buskar. Dessa betesmarker får inte konstgödslas. Även de torra ruderatmarker där arten växer bör hållas öppna och fria från konkurrerande vegetation. Här kan en viss fortsatt markstörning gynna arten och dess frögroning. Ogräsmedel bör inte användas på sådana lokaler. Arten bör övervakas av floraväktarna.
Utländska namn – DK: Øresunds-Hønsetarm, FI: Harvahedehärkki.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2 uppl. Utgiven av Å. Lundqvist. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Cerastium - arvar 
 • Art
  Cerastium subtetrandrum, (Lange) Murb. - östkustarv
  Synonymer
  Cerastium diffusum ssp. subtetrandrum (Lange) P. D. Sell & Whitehead
  Cerastium pumilum f. subtetrandrum Lange
  Ostkustarv
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.