Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stiftbroktagel

Organismgrupp Lavar Bryoria smithii
Stiftbroktagel Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Stiftbroktagel är en något upprätt, rikligt förgrenad busklav där basen och huvudgrenarna är matt svarta och grentopparna är glänsande och mörkbruna till gråbruna. Grenarna är upp till 8 cm långa med talrika stiftlika utskott. Pseudocypheller är vanliga och kan utvecklas till små soral som har talrikt med isidieliknande utväxter. Apothecier saknas. Märgen reagerar Pd–. Arten är lik två andra rödlistade tagellavar, broktagel Bryoria bicolor och långt broktagel Bryoria tenuis. Dessa tre arter är de enda tagelarterna i Sverige som har matt svarta bas- och huvudgrenar vilka kontrasterar mot de glänsande och mörkbruna till gråbruna grentopparna. Broktagel och långt broktagel skiljer sig från stiftbroktagel på att de saknar soral med isidieliknande utväxter och att deras märg reagerar Pd+ orange.
Utbredning
Länsvis förekomst för stiftbroktagel Observationer i Sverige för stiftbroktagel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på en lokal i Halland där den hittades 1937 och ett 10-tal i Stockholms skärgård (Södermanland och Uppland). Det finns också obekräftade uppgifter från Gästrikland. Den har eftersökts i Halland utan att återfinnas och vid en inventering av praktiskt taget samtliga lokaler i Stockholms skärgård i början av 1990-talet återfanns den inte på någon lokal. Nuvarande information indikerar därför att arten är försvunnen från Sverige. Senast sedd 1958. I övriga Norden är den känd från Norge och den är funnen på några aktuella lokaler i södra Finland och finska skärgården. Den är rödlistad både i Norge och Finland. Den är sällsynt i Storbritannien och Centraleuropa. Totalutbredningen omfattar Hawaii samt Asiens och Europas bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Växer på mossiga, ofta nordexponerade silikatklippor och block skuggade av träd i skärgårdar eller vid sjöar. Tidigare ansedd försvunnen men sedan 2005 hittad i små populationer på två lokaler. Orsaken till minskningen är oklar men möjligen är det tidigare svavelnedfallet en bidragande orsak. För närvarande är möjligen kvävenedfallet ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 4 (2-10). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (30-75) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer främst på mossiga, ofta nordexponerade silikatklippor och block skuggade av träd i ytterskärgården eller vid sjöar. Mycket sällsynt har den hittats på enbuskar i Stockholms ytterskärgård. I övriga Europa har den också hittats på träd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Hav
Hav
Sjöar
Sjöar
Barrskog
Barrskog
Buskmark
Buskmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· en
· en
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Bryoria (tagellavar), Art Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo & D.Hawksw. - stiftbroktagel Synonymer Alectoria smithii Du Rietz

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Växer på mossiga, ofta nordexponerade silikatklippor och block skuggade av träd i skärgårdar eller vid sjöar. Tidigare ansedd försvunnen men sedan 2005 hittad i små populationer på två lokaler. Orsaken till minskningen är oklar men möjligen är det tidigare svavelnedfallet en bidragande orsak. För närvarande är möjligen kvävenedfallet ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 4 (2-10). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 km² och förekomstarean (AOO) till 16 (8-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 50 (30-75) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-25) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Stiftbroktagel är en något upprätt, rikligt förgrenad busklav där basen och huvudgrenarna är matt svarta och grentopparna är glänsande och mörkbruna till gråbruna. Grenarna är upp till 8 cm långa med talrika stiftlika utskott. Pseudocypheller är vanliga och kan utvecklas till små soral som har talrikt med isidieliknande utväxter. Apothecier saknas. Märgen reagerar Pd–. Arten är lik två andra rödlistade tagellavar, broktagel Bryoria bicolor och långt broktagel Bryoria tenuis. Dessa tre arter är de enda tagelarterna i Sverige som har matt svarta bas- och huvudgrenar vilka kontrasterar mot de glänsande och mörkbruna till gråbruna grentopparna. Broktagel och långt broktagel skiljer sig från stiftbroktagel på att de saknar soral med isidieliknande utväxter och att deras märg reagerar Pd+ orange.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stiftbroktagel

Länsvis förekomst och status för stiftbroktagel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stiftbroktagel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på en lokal i Halland där den hittades 1937 och ett 10-tal i Stockholms skärgård (Södermanland och Uppland). Det finns också obekräftade uppgifter från Gästrikland. Den har eftersökts i Halland utan att återfinnas och vid en inventering av praktiskt taget samtliga lokaler i Stockholms skärgård i början av 1990-talet återfanns den inte på någon lokal. Nuvarande information indikerar därför att arten är försvunnen från Sverige. Senast sedd 1958. I övriga Norden är den känd från Norge och den är funnen på några aktuella lokaler i södra Finland och finska skärgården. Den är rödlistad både i Norge och Finland. Den är sällsynt i Storbritannien och Centraleuropa. Totalutbredningen omfattar Hawaii samt Asiens och Europas bergstrakter.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Bryoria - tagellavar 
 • Art
  Bryoria smithii(Du Rietz) Brodo & D.Hawksw. - stiftbroktagel
  Synonymer
  Alectoria smithii Du Rietz

Arten växer främst på mossiga, ofta nordexponerade silikatklippor och block skuggade av träd i ytterskärgården eller vid sjöar. Mycket sällsynt har den hittats på enbuskar i Stockholms ytterskärgård. I övriga Europa har den också hittats på träd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Hav, Sjöar, Barrskog, Buskmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Då lokalerna i Stockholms skärgård i stort är oförändrade är orsaken till försvinnandet oklar men möjligen är det tidigare svavelnedfallet en bidragande orsak. Området kring blocket stiftbroktagel växte på i Halland har planterats med gran vilket eventuellt kan vara en förklaring till försvinnandet här.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Om arten skulle återfinnas måste lokalen skyddas. Även om den skulle vara försvunnen från Sverige finns förekomster i finska skärgården och det är inte otänkbart att arten skulle kunna återetablera sig i Sverige. Återinplantering på en gammal lokal bör också övervägas.
Utländska namn – NO: Piggtrollskjegg, FI: Piikkiluppo.

Brodo, I. M. & Hawksworth, D. L. 1977. Alectoria and allied genera in North America. Opera Bot. 42.

Kuusinen, M., Puolasmaa, A. & Ahlholm, I. 1993. Distribution and ecology of five threatened lichen species on shaded rock faces in Finland. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 69: 21–31.

Tønsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. & Timdal, E. 1996. The threatened macrolichens of Norway - 1995. Sommerfeltia 23: 1–258.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Bryoria - tagellavar 
 • Art
  Bryoria smithii, (Du Rietz) Brodo & D.Hawksw. - stiftbroktagel
  Synonymer
  Alectoria smithii Du Rietz
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.