Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blekdraba

Organismgrupp Kärlväxter Draba oxycarpa
Blekdraba Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blekdraba är en flerårig, 4–12 cm hög korsblommig växt med gula blommor. Den oftast bladlösa stjälken och blomskaften är håriga av både stjärnhår och vanliga raka hår. Rosettbladen är 1,5–2,5 cm långa och har vanliga hår i kanten och stjärnhår på bladöversidan. Samtliga dessa karaktärer har den gemensamt med gulldraba Draba alpina. Skiljekaraktärerna mellan blek och gulldraba finns i karaktärerna hos blommor och skidor. Hos blekdraban är kronbladen nästan lika breda som långa vilket ofta får blommarna att vara ”utslagna” trattlika medan kronbladen hos gulldraban är högst hälften så breda som långa vilket ger ett mer strutlikt utseende hos blommorna. Blekdrabans kronblad bleknar ofta snabbt men det gäller inte generellt. Skidorna hos gulldraba är kala, medan de hos blekdraba är försedda med fina hår efter sömmen mellan halvorna. Blekdrabans skidor är även något bredare i förhållande till längden jämfört med gulldrabans och blekdrabans blom/fruktställning är även något mer utspärrad jämfört med gulldraba.
Utbredning
Länsvis förekomst för blekdraba Observationer i Sverige för blekdraba
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från cirka 30 lokaler från Härjedalen till Torne lappmark, Härjedalen (2), Pite lappmark (1), Lule lappmark (cirka 15), Torne lappmark (cirka 10). Normalt förekommer det få individ på lokalerna. Det finns ingen systematisk återinventering gjord för arten varför eventuella trender och aktuell status är okänd. I övriga Norden är den känd från 70-tal lokaler i Norge (merparten kring Dovre), spridd på Island och Svalbard. Därutöver är den bara känd från Novaja Semlja.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Spridd i större delen av fjällkedjan från Härjedalen till Torne lappmark , men mycket sällsynt i söder, några rikliga lokaler merparten dock rätt individfattiga. Växer på kalkrik, gles gräsmark vid flytjordvallar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 34 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (24816-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 136 (120-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Blekdraba växer främst på fuktig gräsmark, flytjordsvallar, fuktiga klippor samt vid kanten av snölegemark. Den är kalkkrävande och förekommer främst i låg- och mellanalpin region.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Draba (drabor), Art Draba oxycarpa Sommerf. - blekdraba Synonymer Draba gredinii E. Ekman

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Spridd i större delen av fjällkedjan från Härjedalen till Torne lappmark , men mycket sällsynt i söder, några rikliga lokaler merparten dock rätt individfattiga. Växer på kalkrik, gles gräsmark vid flytjordvallar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 34 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (24816-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 136 (120-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Blekdraba är en flerårig, 4–12 cm hög korsblommig växt med gula blommor. Den oftast bladlösa stjälken och blomskaften är håriga av både stjärnhår och vanliga raka hår. Rosettbladen är 1,5–2,5 cm långa och har vanliga hår i kanten och stjärnhår på bladöversidan. Samtliga dessa karaktärer har den gemensamt med gulldraba Draba alpina. Skiljekaraktärerna mellan blek och gulldraba finns i karaktärerna hos blommor och skidor. Hos blekdraban är kronbladen nästan lika breda som långa vilket ofta får blommarna att vara ”utslagna” trattlika medan kronbladen hos gulldraban är högst hälften så breda som långa vilket ger ett mer strutlikt utseende hos blommorna. Blekdrabans kronblad bleknar ofta snabbt men det gäller inte generellt. Skidorna hos gulldraba är kala, medan de hos blekdraba är försedda med fina hår efter sömmen mellan halvorna. Blekdrabans skidor är även något bredare i förhållande till längden jämfört med gulldrabans och blekdrabans blom/fruktställning är även något mer utspärrad jämfört med gulldraba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blekdraba

Länsvis förekomst och status för blekdraba baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blekdraba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från cirka 30 lokaler från Härjedalen till Torne lappmark, Härjedalen (2), Pite lappmark (1), Lule lappmark (cirka 15), Torne lappmark (cirka 10). Normalt förekommer det få individ på lokalerna. Det finns ingen systematisk återinventering gjord för arten varför eventuella trender och aktuell status är okänd. I övriga Norden är den känd från 70-tal lokaler i Norge (merparten kring Dovre), spridd på Island och Svalbard. Därutöver är den bara känd från Novaja Semlja.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Draba - drabor 
 • Art
  Draba oxycarpaSommerf. - blekdraba
  Synonymer
  Draba gredinii E. Ekman

Blekdraba växer främst på fuktig gräsmark, flytjordsvallar, fuktiga klippor samt vid kanten av snölegemark. Den är kalkkrävande och förekommer främst i låg- och mellanalpin region.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Blekdrabans populationer är ofta små och risken är stor att slumphändelser kan förstöra lokaler. Andra saker som kan påverka arten negativt är turism. På de lokaler som ligger på välbesökta platser kan slitaget bli för stort. Renbetet kan lokalt bli problem, främst för hårt betestryck. Eventuella kommande klimatförändringar kan förändra de ekologiska förutsättningarna för arten.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Artens aktuella status måste snarast fastställas. De lokaler som inte besökts senaste 10 åren måste återbesökas. Samtliga lokaler bör sedan övervakas regelbundet. Få lokaler ligger idag inom skyddade områden, detta bör avhjälpas i framtiden.
Blekdraba har uppmärksammats som svensk art först de senaste 10 åren. Tidigare betraktades alla håriga gula drabor som gulldraba Draba alpina. Detta förbiseende har främst berott på att de svenska populationerna saknar eller har mycket svagt utvecklad blekning av kronbladen, en karaktär som är karakteristisk inom det område i Sydnorge som den beskrevs från. Utländska namn – DK: Bleg Draba, NO: Bleikrublom.

Aronsson, M. 2000. Inte bara lappfela – fem års botanikkurs i Abisko. Svensk Bot. Tidskr. 94: 119–130.

Brochmann, C. 1992. Pollen and seed morphology of Nordic Draba (Brasicaceae): phylogenetic and ecological implications. Nord. J. Bot. 12: 657–673.

Brochmann, C., Borben, L. & Stedje, B. 1993. Crossing relationship and cromosome numbers of Nordic populations of Draba (Brasicaceae), with emphasis on the D. alpina complex. Nord. J. Bot. 13: 121–147.

Brochmann, C. & Elven, R. 1992. Ecological and genetic consequenses of polyploidy in arctic Draba (Brasicaceae). Evolutionary trends in plants 6: 111–124.

Danielsson, B. 2000. Härjedalens flora – tillägg och rättelser. Svensk Bot. Tidskr. 94: 293–297.

Gjærevoll, O. 1990. Maps of Distribution of Norwegian Vascular Plants. II. Alpine Plants. Trondheim.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. © ArtDatabanken 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Draba - drabor 
 • Art
  Draba oxycarpa, Sommerf. - blekdraba
  Synonymer
  Draba gredinii E. Ekman
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2001. © ArtDatabanken 2007.