Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blekingebjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus hylanderi
Blekingebjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blekingebjörnbär är ett krypbjörnbär som kännetecknas av att årsskottsbladens uddblad är bredast ungefär vid mitten och att välutvecklade blomställningar har flera enkla, något björklövslika blad. Blommorna är rent vita med kala fruktämnen. Skaftade glandler förekommer på både årsskott och blomställningar. Gyllenbjörnbär Rubus aureolus, som blekingebjörnbär först räknades som en underart till, har svagt rosa blommor med håriga fruktämnen, uddblad med bredare bas och oftast färre skaftade glandler.
Utbredning
Länsvis förekomst för blekingebjörnbär Observationer i Sverige för blekingebjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Blekingebjörnbär är traktvis ganska vanligt i Blekinge. I Skåne finns ett par kända lokaler, nära Blekingegränsen och i Småland finns två kända lokaler i Vissefjärda socken, även de ganska nära landskapsgränsen. Blekingebjörnbär har tidigare ansetts vara endemiskt för sydöstra Sverige, men har nyligen även rapporterats från Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett krypbjörnbär som förekommer i Blekinge samt på några få lokaler i Småland och Skåne. Arten har en hög andel av (troligen hela) sin population inom Sveriges gränser och är därmed en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1500-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 45 (40-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2688-3500) km² och förekomstarean (AOO) till 180 (160-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Blekingebjörnbär växer på solöppna platser, t.ex. i bryn och i betesmarker. Arten förekommer också vid vägkanter och i gamla grustäkter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus hylanderi Martensen & A. Pedersen - blekingebjörnbär Synonymer Rubus aureolus ssp. albiflorus H. Hyl.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett krypbjörnbär som förekommer i Blekinge samt på några få lokaler i Småland och Skåne. Arten har en hög andel av (troligen hela) sin population inom Sveriges gränser och är därmed en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (1500-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 45 (40-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (2688-3500) km² och förekomstarean (AOO) till 180 (160-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Blekingebjörnbär är ett krypbjörnbär som kännetecknas av att årsskottsbladens uddblad är bredast ungefär vid mitten och att välutvecklade blomställningar har flera enkla, något björklövslika blad. Blommorna är rent vita med kala fruktämnen. Skaftade glandler förekommer på både årsskott och blomställningar. Gyllenbjörnbär Rubus aureolus, som blekingebjörnbär först räknades som en underart till, har svagt rosa blommor med håriga fruktämnen, uddblad med bredare bas och oftast färre skaftade glandler.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blekingebjörnbär

Länsvis förekomst och status för blekingebjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blekingebjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Blekingebjörnbär är traktvis ganska vanligt i Blekinge. I Skåne finns ett par kända lokaler, nära Blekingegränsen och i Småland finns två kända lokaler i Vissefjärda socken, även de ganska nära landskapsgränsen. Blekingebjörnbär har tidigare ansetts vara endemiskt för sydöstra Sverige, men har nyligen även rapporterats från Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus hylanderiMartensen & A. Pedersen - blekingebjörnbär
  Synonymer
  Rubus aureolus ssp. albiflorus H. Hyl.

Blekingebjörnbär växer på solöppna platser, t.ex. i bryn och i betesmarker. Arten förekommer också vid vägkanter och i gamla grustäkter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
De främsta hoten är direkt förstörelse av växtplatserna och intensiv bortröjning. På en del lokaler kan även igenväxning vara ett problem.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Igenväxning är ett uppenbart hot mot blekingebjörnbär.

Burén, T. 2008. Blekingebjörnbär finns i Småland! Parnassia 21 (2): 11-12.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta - nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Martensen, H. O. 2005. Neue Rubus-Arten in Schleswig-Holstein - in memoriam Anfred Pedersen. Kieler Notizen Pflanzenkd. Schleswig-Holstein Hamb. 33: 81-83.

Pedersen, A. & Martensen, H. O. 1993. Rubus hylanderi, ett nytt björnbär av sektionen Corylifolii. Svensk Bot. Tidskr. 87: 211–219.

Tyler, T. m.fl. (red.) 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Margareta Edqvist 2006. Rev. Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus hylanderi, Martensen & A. Pedersen - blekingebjörnbär
  Synonymer
  Rubus aureolus ssp. albiflorus H. Hyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Margareta Edqvist 2006. Rev. Tomas Burén 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010-12-08.