Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bokarv

Organismgrupp Kärlväxter Stellaria neglecta
Bokarv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bokarv är en 1-årig, höstgroende ört med 20–80 cm långa stjälkar. Bladen är mörkgröna, nästan kala och något utdraget spetsiga. Blommorna sitter i relativt glesa knippen med påfallande långa och slanka blomskaft. Foderbladen är 4–6,5 mm långa och de vita kronbladen är ungefär lika långa som fodret. Ståndarna är oftast 10 med purpurröda knappar. Fröna är 1,3–1,7 mm långa, mörkbruna och har kraftiga, kägelformade papiller, särskilt längs kanten. Bokarv kan lätt förväxlas med våtarv S. media, framför allt med storvuxna exemplar av den senare. Våtarv är ljusare grön och har foderblad som är 3–5 mm långa och kronblad som är kortare än fodret. Antalet ståndare uppgår sällan till mer än 5 och fröna är 0,8–1,4 mm långa med låga rundade papiller. Bokarv blommar i maj-juni och har endast en generation per år. Våtarv kan däremot blomma året om vid gynnsam väderlek.
Utbredning
Länsvis förekomst för bokarv Observationer i Sverige för bokarv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Bokarv är känd från Skåne, Blekinge, Öland och Småland. I Skåne finns 136 lokaler, de flesta i den södra delen av landskapet. I Blekinge växer den på drygt 10 lokaler längs kusten österut till Ramdala, på Öland har den tre aktuella lokaler och i Småland finns ett par aktuella lokaler (Huskvarna – Gränna). I Danmark finns bokarv här och där på Själland och södra Fyn men är i övrigt sällsynt eller saknas. Dess totalutbredning omfattar en stor del av Europa, med nordgräns i Storbritannien och i Sydskandinavien, samt de västra och centrala delarna av Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Skåne men även i Blekinge, Småland, Östergötland, Bohuslän och på Öland. Bokarv växer på fuktig, näringsrik, skuggad mark. Lokalerna utgörs oftast av mullrik ädellövskog, kanter av skogsvägar, lövbryn och dungar, gärna i eller i anslutning till betade marker. Arten finns mest på mark där konkurrensen från andra växter är svag. Ingrepp som förändrar fuktighetsgrad och ljusinsläpp på bokarvens lokaler missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (120-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 620 (600-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iv)).
Ekologi
Bokarv växer på fuktig, näringsrik, skuggad mark. Lokalerna utgörs oftast av mullrik ädellövskog (främst bokskog), kanter av skogsvägar, lövbryn och dungar, gärna i eller i anslutning till betade marker. Arten finns mest på mark där konkurrensen från andra växter är svag. I betade dungar och bryn kan bokarv ibland bilda massbestånd och dominera helt på våren (ofta tillsammans med skuggveronika Veronica hederifolia ssp. lucorum). Här gynnas den utan tvekan av att annan vegetation hålls tillbaka av betesdjurens tramp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Stellaria (stjärnblommor), Art Stellaria neglecta Weihe - bokarv Synonymer Stellaria gracilipes Raunk., Stellaria vernalis Raunk., Stellaria media ssp. neglecta (Weihe) Gremli

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne men även i Blekinge, Småland, Östergötland, Bohuslän och på Öland. Bokarv växer på fuktig, näringsrik, skuggad mark. Lokalerna utgörs oftast av mullrik ädellövskog, kanter av skogsvägar, lövbryn och dungar, gärna i eller i anslutning till betade marker. Arten finns mest på mark där konkurrensen från andra växter är svag. Ingrepp som förändrar fuktighetsgrad och ljusinsläpp på bokarvens lokaler missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (120-180). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 620 (600-700) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iv)).
Bokarv är en 1-årig, höstgroende ört med 20–80 cm långa stjälkar. Bladen är mörkgröna, nästan kala och något utdraget spetsiga. Blommorna sitter i relativt glesa knippen med påfallande långa och slanka blomskaft. Foderbladen är 4–6,5 mm långa och de vita kronbladen är ungefär lika långa som fodret. Ståndarna är oftast 10 med purpurröda knappar. Fröna är 1,3–1,7 mm långa, mörkbruna och har kraftiga, kägelformade papiller, särskilt längs kanten. Bokarv kan lätt förväxlas med våtarv S. media, framför allt med storvuxna exemplar av den senare. Våtarv är ljusare grön och har foderblad som är 3–5 mm långa och kronblad som är kortare än fodret. Antalet ståndare uppgår sällan till mer än 5 och fröna är 0,8–1,4 mm långa med låga rundade papiller. Bokarv blommar i maj-juni och har endast en generation per år. Våtarv kan däremot blomma året om vid gynnsam väderlek.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bokarv

Länsvis förekomst och status för bokarv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bokarv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bokarv är känd från Skåne, Blekinge, Öland och Småland. I Skåne finns 136 lokaler, de flesta i den södra delen av landskapet. I Blekinge växer den på drygt 10 lokaler längs kusten österut till Ramdala, på Öland har den tre aktuella lokaler och i Småland finns ett par aktuella lokaler (Huskvarna – Gränna). I Danmark finns bokarv här och där på Själland och södra Fyn men är i övrigt sällsynt eller saknas. Dess totalutbredning omfattar en stor del av Europa, med nordgräns i Storbritannien och i Sydskandinavien, samt de västra och centrala delarna av Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Stellaria - stjärnblommor 
 • Art
  Stellaria neglectaWeihe - bokarv
  Synonymer
  Stellaria gracilipes Raunk.
  Stellaria vernalis Raunk.
  Stellaria media ssp. neglecta (Weihe) Gremli

Bokarv växer på fuktig, näringsrik, skuggad mark. Lokalerna utgörs oftast av mullrik ädellövskog (främst bokskog), kanter av skogsvägar, lövbryn och dungar, gärna i eller i anslutning till betade marker. Arten finns mest på mark där konkurrensen från andra växter är svag. I betade dungar och bryn kan bokarv ibland bilda massbestånd och dominera helt på våren (ofta tillsammans med skuggveronika Veronica hederifolia ssp. lucorum). Här gynnas den utan tvekan av att annan vegetation hålls tillbaka av betesdjurens tramp.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Ingrepp som förändrar fuktighetsgrad och ljusinsläpp på bokarvens lokaler missgynnar utan tvekan arten. Sådana ingrepp kan vara skogsavverkning, gallring i busk- och trädskik samt dikning. På de lokaler som hålls konkurrensfria genom betesdjurens tramp kan upphörd hävd vara ett konkret hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Dikning samt avverkning och kraftig gallring bör undvikas på och i anslutning till bokarvens lokaler. På klövtrampade lokaler bör hävden bibehållas. Bokarven kan vara förbisedd, riktade eftersökningar av den bör göras i kända områden. Arten bör övervakas av floraväktarna.
Utländska namn – NO: Bøkearve, DK: Skov-fuglegræs , GB: Greater Chickweed.

Fröberg, L. 2006. Blekinges flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Olsson, K.-A. 2006. Nya hotade kärlväxter i Skåne. Bot. Not. 139 (3): 22–33.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark, Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Peterson, D. 1936. Stellaria-Studien. Zur Zytologie, Genetic, Ökologie und Systematik det Gattung Stellaria, inbesondere der media-gruppe. Lund.

Rich, T. C. G. & Jermy, A. C. 1998. Plant Crib 1998. London.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2 uppl. Utgiven av Åke Lundqvist. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Stellaria - stjärnblommor 
 • Art
  Stellaria neglecta, Weihe - bokarv
  Synonymer
  Stellaria gracilipes Raunk.
  Stellaria vernalis Raunk.
  Stellaria media ssp. neglecta (Weihe) Gremli
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2000. Rev. Margareta Edqvist 2006. © ArtDatabanken, SLU 2007.