Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stor silverbryum

Organismgrupp Mossor Bryum funckii
Stor silverbryum Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Artens skott växer enstaka eller i vitgröna tuvor. Skotten har bladen ansamlade i skottspetsen. Skotten är ca 1 cm höga. I skottspetsen sitter bladen mycket tätt vilket ger ett knopplikt utseende. Bladen är brett ovala eller nästan runda, kraftigt kupade och något kölade som torra. Bladbasen är röd och avvikande från resten av bladet. Nerven är kraftig, brun upptill och rödaktig nedtill och utlöpande. Bladspetsen är kort, styv, vass, uddlik och nästan slät. Bladkanten är plan. Kantlisten är otydlig och består när den är tydligast av något förlängda celler. Bladcellerna är rombiska till hexagonala, 16–20 µm breda och tunnväggiga. Arten är skildkönad men kapslar troligen relativt vanliga. Kapseln är ofta horisontellt utstående (vilket är ovanligt i släktet), smalt oval och brun och skaftet är rött. Den yttre tandkransen är gul till gulbrun och tänderna har många, breda lameller. Den inre tandkransen är gul med tänder med runda öppningar och långa cilier med kraftiga utskott. Sporerna är små, 16–18 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Stor silverbryum skulle kunna förväxlas med silvermossa Bryum argenteum p.g.a. den vitaktiga färgen, men den senare har spensligare bladspets, smalare och kortare nerv och mer långsmala bladceller. Arten kan även påminna om praktbryum B. elegans, men den senare har ofta mer utdragna skott med grön eller rödaktig färg och bladbas med något tillbakaböjd bladkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för stor silverbryum Observationer i Sverige för stor silverbryum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt i kalkrika områden i södra Sverige. Den förekommer sällsynt i Danmark och Norge. Världsutbredningen omfattar norra och centrala delarna av Europa, Nord- och Centralasien.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
En relativt välkänd Bryum-art som uteslutande växer på kalkrik jord i skalgrusbankar, kalkbrott med mera. Känd från ytterst få aktuella lokaler. Arten minskar på grund av igenväxning på lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (60-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Stor silverbryum växer på bar jord och jordtäckta klippor i exponerat läge. Substratet är lerig jord som är fuktig eller blöt åtminstone under vinter och vår, men som torkar upp under sommaren. Den förekommer på kalkrik, basisk jord i naturligt eroderande jordsluttningar, på skalgrus i betesmarker, men även i människoskapade miljöer som kalkbrott. Den växer tillsammans med bl.a. kalklansmossa Didymodon fallax, klockmossor Encalypta spp. och spetsig rullmossa Pseudocrossidium hornschuchianum.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Bryaceae, Släkte Bryum (bryummossor), Art Bryum funckii Schwägr. - stor silverbryum Synonymer Bryum funkii

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation En relativt välkänd Bryum-art som uteslutande växer på kalkrik jord i skalgrusbankar, kalkbrott med mera. Känd från ytterst få aktuella lokaler. Arten minskar på grund av igenväxning på lokalerna. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (60-2500). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Artens skott växer enstaka eller i vitgröna tuvor. Skotten har bladen ansamlade i skottspetsen. Skotten är ca 1 cm höga. I skottspetsen sitter bladen mycket tätt vilket ger ett knopplikt utseende. Bladen är brett ovala eller nästan runda, kraftigt kupade och något kölade som torra. Bladbasen är röd och avvikande från resten av bladet. Nerven är kraftig, brun upptill och rödaktig nedtill och utlöpande. Bladspetsen är kort, styv, vass, uddlik och nästan slät. Bladkanten är plan. Kantlisten är otydlig och består när den är tydligast av något förlängda celler. Bladcellerna är rombiska till hexagonala, 16–20 µm breda och tunnväggiga. Arten är skildkönad men kapslar troligen relativt vanliga. Kapseln är ofta horisontellt utstående (vilket är ovanligt i släktet), smalt oval och brun och skaftet är rött. Den yttre tandkransen är gul till gulbrun och tänderna har många, breda lameller. Den inre tandkransen är gul med tänder med runda öppningar och långa cilier med kraftiga utskott. Sporerna är små, 16–18 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Stor silverbryum skulle kunna förväxlas med silvermossa Bryum argenteum p.g.a. den vitaktiga färgen, men den senare har spensligare bladspets, smalare och kortare nerv och mer långsmala bladceller. Arten kan även påminna om praktbryum B. elegans, men den senare har ofta mer utdragna skott med grön eller rödaktig färg och bladbas med något tillbakaböjd bladkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stor silverbryum

Länsvis förekomst och status för stor silverbryum baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stor silverbryum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt i kalkrika områden i södra Sverige. Den förekommer sällsynt i Danmark och Norge. Världsutbredningen omfattar norra och centrala delarna av Europa, Nord- och Centralasien.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum funckiiSchwägr. - stor silverbryum
  Synonymer
  Bryum funkii

Stor silverbryum växer på bar jord och jordtäckta klippor i exponerat läge. Substratet är lerig jord som är fuktig eller blöt åtminstone under vinter och vår, men som torkar upp under sommaren. Den förekommer på kalkrik, basisk jord i naturligt eroderande jordsluttningar, på skalgrus i betesmarker, men även i människoskapade miljöer som kalkbrott. Den växer tillsammans med bl.a. kalklansmossa Didymodon fallax, klockmossor Encalypta spp. och spetsig rullmossa Pseudocrossidium hornschuchianum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Exploatering av gamla kalkbrott och skalgrusbankar utgör de mest aktuella hoten liksom igenväxning eller felaktig restaurering av övergivna kalkbrott, skal- och grustag.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Kalkbrott, skalgrusbankar, kalkrika grustag och strandbrinkar där arten förekommer bör ej exploateras och övergivna täkter måste restaureras med hänsyn tagen till arten. Artens biologi och ståndortskrav måste ytterligare studeras så att åtgärder kan föreslås som kan stärka populationen.
Utländska namn - NO: Knoppvrangmose, FI: Hiirensammalet, DK: Løgformet Bryum.

Etymologi: funckii = efter Heinrich Christian Funck (1771-1839), tysk apotekare.
Uttal: [Brýum funckii]

KEY FACTS Funck’s Bryum. Shoots bud-like (leaves gathered in very dense comal tuft), c. 1 cm high, single or forming whitish-green tufts. Leaves strongly concave, broadly ovate to suborbicular, apiculate, slightly keeled when dry. Leaf-base red, contrasting with rest of leaf. Costa stout, red below, brownish above, excurrent in a short, stiff point. Apiculus sharp-pointed, almost smooth. Dioicous, but capsules probably relatively common. Capsule brown, narrowly ovoid, unlike most Bryum species usually horizontal. Seta red. Exostome teeth yellow to yellowish-brown, with numerous, broad lamellae. Endostome teeth yellow with circular perforations, cilia long and distinctly appendiculate. Spores small (16-18 mm). Specialised vegetative propagation unknown. - Grows on bare, calcareous, clayey soil and soil-covered cliffs in exposed situations. The substrate remains moist to wet at least throughout winter and spring, but dries up during summer. Found in naturally eroded slopes and on shellgravel-deposits in pastures, but also in man-made habitats like limestone quarries.

Crundwell, A.C. & Nyholm, E. 1964. The European species of the Bryum erythrocarpum complex. Trans. Brit. Bryol. Soc. 4: 597-637.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Weibull, H. 2008. Bryum funckii stor silverbryum s. 386-387. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Bryaceae  
 • Släkte
  Bryum - bryummossor 
 • Art
  Bryum funckii, Schwägr. - stor silverbryum
  Synonymer
  Bryum funkii
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 2008. Redigerat av Tomas Hallingbäck 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.