Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Sowerbyella rhenana
Praktskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Praktskålen har tätt gyttrade apothecier, som är cirka 1–3 (–4) cm breda, vart och ett med en fot som är 1–3 cm lång, jämn eller gropig till fårad, vitluden. Hymeniet är gult – orangegult och består av cylindriska asci som öppnar sig med lock, och har trådsmala parafyser, som upptill är något utvidgade och böjda och innehåller små orangefärgade korn. Sporerna är ellipsoida, hyalina och nätmönstrade.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktskål Observationer i Sverige för praktskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Praktskålen är en kosmopolitisk art. I Sverige är den enbart funnen på två lokaler i Nättraby socken i Blekinge. Fynden gjordes 1981 och 1987, och det är ovisst om arten finns kvar på lokalerna. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 20 (2005). I övriga delar av Norden är arten bara känd från en lokal i Telemark i Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på marken i bokdominerad ängslövskog. Troligen kalkgynnad och värmekrävande. Iögonfallande art. Inte med säkerhet observerad sedan 1981 i Sverige. Utan framgång eftersökt på tidigare kända lokaler. Eventuellt försvunnen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Praktskål är en marklevande nedbrytare i lövskog. Av de två svenska lokalerna är den ena en ängslövskog med bok, avenbok, ek och hassel, medan den andra är en mer hedartad bokskog med ekinslag och med kruståtel dominerande i markskiktet. Utanför Sverige har den främst anträffats i bokskog eller lövblandskog med bok, men även tall- och granskogar på kalk kan hysa arten. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av praktskål bara på ett fåtal – fem platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pyronemataceae, Släkte Sowerbyella (rotskålar), Art Sowerbyella rhenana (Fuckel) J.Moravec - praktskål Synonymer Aleuria rhenana Fuckel

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på marken i bokdominerad ängslövskog. Troligen kalkgynnad och värmekrävande. Iögonfallande art. Inte med säkerhet observerad sedan 1981 i Sverige. Utan framgång eftersökt på tidigare kända lokaler. Eventuellt försvunnen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Praktskålen har tätt gyttrade apothecier, som är cirka 1–3 (–4) cm breda, vart och ett med en fot som är 1–3 cm lång, jämn eller gropig till fårad, vitluden. Hymeniet är gult – orangegult och består av cylindriska asci som öppnar sig med lock, och har trådsmala parafyser, som upptill är något utvidgade och böjda och innehåller små orangefärgade korn. Sporerna är ellipsoida, hyalina och nätmönstrade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för praktskål

Länsvis förekomst och status för praktskål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Praktskålen är en kosmopolitisk art. I Sverige är den enbart funnen på två lokaler i Nättraby socken i Blekinge. Fynden gjordes 1981 och 1987, och det är ovisst om arten finns kvar på lokalerna. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 20 (2005). I övriga delar av Norden är arten bara känd från en lokal i Telemark i Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Sowerbyella - rotskålar 
 • Art
  Sowerbyella rhenana(Fuckel) J.Moravec - praktskål
  Synonymer
  Aleuria rhenana Fuckel

Praktskål är en marklevande nedbrytare i lövskog. Av de två svenska lokalerna är den ena en ängslövskog med bok, avenbok, ek och hassel, medan den andra är en mer hedartad bokskog med ekinslag och med kruståtel dominerande i markskiktet. Utanför Sverige har den främst anträffats i bokskog eller lövblandskog med bok, men även tall- och granskogar på kalk kan hysa arten. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar av praktskål bara på ett fåtal – fem platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att dess få växtplatser lätt kan förstöras genom slutavverkning eller någon form av exploatering.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de tidigare lokalerna och på liknande lokaler i bokskogar i södra Sverige. På ängslövskogslokalen växte även den rödlistade balsamvaxskivlingen, Hygrophorus poëtarum. De kända lokalerna bör ges ett juridiskt skydd.
Rödlistad 2005 under namnet Aleuria rhenana.

Andersson, O. 1992. Praktskål, Aleuria rhenana, ny för Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 86: 1–5.

Hansen L. & Knudsen H. (Eds). 2000. Nordic Macromycetes 1: 91. Nordsvamp: Copenhagen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Sowerbyella - rotskålar 
 • Art
  Sowerbyella rhenana, (Fuckel) J.Moravec - praktskål
  Synonymer
  Aleuria rhenana Fuckel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson 2001.