Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grenskålskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Acanthophysium fennicum
Grenskålskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grenskålskinn är en skinnsvamp som bildar små, grå till grårosa, oregelbundet rundade fruktkroppar med tydligt ljusare, upphöjd kant. Unga exemplar skulle kunna tas för en skålsvamp. I mikroskop känns arten lätt igen på söljelösa hyfer, mängder av acanthophyser och stora, släta sporer vars väggar färgas violetta med Melzers lösning. Acanthophyser är sterila celler med en mängd utskott i toppen, ungefär som en flaskborste. Samma typ av organ finns hos de flesta arterna i släktet Aleurodiscus. Arten har också gloeocystider. Inga förväxlingsarter förekommer i Norden.
Utbredning
Länsvis förekomst för grenskålskinn Observationer i Sverige för grenskålskinn
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Grenskålskinn är funnen två gånger i Sverige, dels i Umeå 1904, och dels i Övertorneå 1959. Arten har eftersökts och måste tillsvidare betraktas som utgången. Inga kända fynd sedan 1959. Fyndet från 1959 dock säkert. Arten beskrevs i Finland 1939, men är numera klassificerad som försvunnen (RE) även i Finland. Några fåtaliga fynd föreligger också från Ryssland (Sibirien), USA och Canada. Arten har en speciell ekologi och kan mycket väl vara förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Nedbrytare på döda och döende, kvarsittande grenar och kvistar på levande granar i granskog. Arten har eftersökts och måste betraktas som utgången från Sverige. Inga kända fynd sedan Övertorneå 1959. Ej känd från Norge. Klassad DD i Finland (2010). Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1959.
Ekologi
Grenskålsvamp är vednedbrytare på på döda och döende, kvarsittande grenar och kvistar på levande granar i granskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Stereaceae, Släkte Acanthophysium, Art Acanthophysium fennicum (Laurila) Parmasto - grenskålskinn Synonymer Aleurodiscus fennicus Laurila, Acanthophysellum fennicum (Laurila) Bernicchia & Gorjón, gren-skålskinn

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Nedbrytare på döda och döende, kvarsittande grenar och kvistar på levande granar i granskog. Arten har eftersökts och måste betraktas som utgången från Sverige. Inga kända fynd sedan Övertorneå 1959. Ej känd från Norge. Klassad DD i Finland (2010). Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1959.
Grenskålskinn är en skinnsvamp som bildar små, grå till grårosa, oregelbundet rundade fruktkroppar med tydligt ljusare, upphöjd kant. Unga exemplar skulle kunna tas för en skålsvamp. I mikroskop känns arten lätt igen på söljelösa hyfer, mängder av acanthophyser och stora, släta sporer vars väggar färgas violetta med Melzers lösning. Acanthophyser är sterila celler med en mängd utskott i toppen, ungefär som en flaskborste. Samma typ av organ finns hos de flesta arterna i släktet Aleurodiscus. Arten har också gloeocystider. Inga förväxlingsarter förekommer i Norden.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för grenskålskinn

Länsvis förekomst och status för grenskålskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grenskålskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grenskålskinn är funnen två gånger i Sverige, dels i Umeå 1904, och dels i Övertorneå 1959. Arten har eftersökts och måste tillsvidare betraktas som utgången. Inga kända fynd sedan 1959. Fyndet från 1959 dock säkert. Arten beskrevs i Finland 1939, men är numera klassificerad som försvunnen (RE) även i Finland. Några fåtaliga fynd föreligger också från Ryssland (Sibirien), USA och Canada. Arten har en speciell ekologi och kan mycket väl vara förbisedd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Stereaceae  
 • Släkte
  Acanthophysium  
 • Art
  Acanthophysium fennicum(Laurila) Parmasto - grenskålskinn
  Synonymer
  Aleurodiscus fennicus Laurila
  Acanthophysellum fennicum (Laurila) Bernicchia & Gorjón
  gren-skålskinn

Grenskålsvamp är vednedbrytare på på döda och döende, kvarsittande grenar och kvistar på levande granar i granskog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
De fåtaliga fynden medger inte någon beskrivning av en eventuell hotbild.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i lämpliga områden i Norrland.
Utländska namn – FI: vahaorvakka.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973. The Corticiaceae of North Europe vol 2. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Stereaceae  
 • Släkte
  Acanthophysium  
 • Art
  Acanthophysium fennicum, (Laurila) Parmasto - grenskålskinn
  Synonymer
  Aleurodiscus fennicus Laurila
  Acanthophysellum fennicum (Laurila) Bernicchia & Gorjón
  gren-skålskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2001.