Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grantaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Bankera violascens
Grantaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grantaggsvampen är en marklevande art, vars fruktkroppar kommer fram under hösten. Hatten är violettgrå eller gulaktig till purpurbrunaktig med ljusare kant, 5–17 cm bred. Ovansidan av hatten är torr, först filtluden och senare kal med uppspruckna glesa fjäll, utan inväxta förnarester (till skillnad från många andra taggsvampar), ibland är flera hattar sammanvuxna. Taggarna är 6–7 mm långa, först vita, sedan gråaktiga, nedlöpande. Sporpulvret är vitt. Fruktköttet är ej zonerat i tvärsnitt, det är ganska mjukt, vitaktigt till lilagrått i hatten och purpuraktigt i foten. Foten är ofta förgrenad och avsmalnande mot basen, något filtartad och har samma färg som hatten, eller är något mörkare brun, vanligen med en svagt violett färgton. Svampen har en säregen kryddlik lukt som påminner om fänkål eller curry.
Utbredning
Länsvis förekomst för grantaggsvamp Observationer i Sverige för grantaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Grantaggsvampen finns spridd i stora delar av Sverige, men ej på Öland i Blekinge eller i Skåne. Den har en något östlig och kontinental utbredning och finns inom granens naturliga utbredningsområde. Känd från omkring 90 aktuella lokaler i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 3 000. Svampen förekommer även i västra Norge som har ett fuktigt klimat. Där förekommer den även samman med tall. Den finns på flera platser på Själland och Jylland i Danmark. Svampen är ovanlig i hela Europa, den är rödlistad i Tyskland, Polen och Danmark. I det forna Östtyskland anges arten från kalkfattiga marker och mera sällan från kalkrika. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran och möjligen sällsynt med tall. Växer på kalkrik, ofta fuktig mark, bland mossa i framförallt äldre granskog, helst ängsgranskog. I norra Sverige förekommer den främst på mager tallhed med inslag av gran. Enstaka gånger påträffad i granplanteringar och skog på tidigare åkermark. En uppmärksammad, igenkänd och eftersökt svamp. Som regel finns bara enstaka till ett fåtal mycel per lokal. Mycel kan vara mycket långlivade och arten förefaller ha svårt att återetablera sig efter en kalavverkning. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. slutavverkning och minskande arealer av örtrik äldre granskog utanför skyddande områden. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (200-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran och troligen även med tall. Den påträffas främst i mossiga och örtrika äldre granskogar på kalkrik mark i något fuktiga lägen, och i norr även i mager tallskog med lång kontinuitet. I Danmark är den också funnen under ädelgran (Abies). På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Bankera, Art Bankera violascens (Alb. & Schwein. : Fr.) Pouzar - grantaggsvamp Synonymer Bankera cinerea (Bull.: Fr.) Rauschert

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och möjligen sällsynt med tall. Växer på kalkrik, ofta fuktig mark, bland mossa i framförallt äldre granskog, helst ängsgranskog. I norra Sverige förekommer den främst på mager tallhed med inslag av gran. Enstaka gånger påträffad i granplanteringar och skog på tidigare åkermark. En uppmärksammad, igenkänd och eftersökt svamp. Som regel finns bara enstaka till ett fåtal mycel per lokal. Mycel kan vara mycket långlivade och arten förefaller ha svårt att återetablera sig efter en kalavverkning. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. slutavverkning och minskande arealer av örtrik äldre granskog utanför skyddande områden. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (200-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Grantaggsvampen är en marklevande art, vars fruktkroppar kommer fram under hösten. Hatten är violettgrå eller gulaktig till purpurbrunaktig med ljusare kant, 5–17 cm bred. Ovansidan av hatten är torr, först filtluden och senare kal med uppspruckna glesa fjäll, utan inväxta förnarester (till skillnad från många andra taggsvampar), ibland är flera hattar sammanvuxna. Taggarna är 6–7 mm långa, först vita, sedan gråaktiga, nedlöpande. Sporpulvret är vitt. Fruktköttet är ej zonerat i tvärsnitt, det är ganska mjukt, vitaktigt till lilagrått i hatten och purpuraktigt i foten. Foten är ofta förgrenad och avsmalnande mot basen, något filtartad och har samma färg som hatten, eller är något mörkare brun, vanligen med en svagt violett färgton. Svampen har en säregen kryddlik lukt som påminner om fänkål eller curry.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grantaggsvamp

Länsvis förekomst och status för grantaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grantaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Grantaggsvampen finns spridd i stora delar av Sverige, men ej på Öland i Blekinge eller i Skåne. Den har en något östlig och kontinental utbredning och finns inom granens naturliga utbredningsområde. Känd från omkring 90 aktuella lokaler i landet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 3 000. Svampen förekommer även i västra Norge som har ett fuktigt klimat. Där förekommer den även samman med tall. Den finns på flera platser på Själland och Jylland i Danmark. Svampen är ovanlig i hela Europa, den är rödlistad i Tyskland, Polen och Danmark. I det forna Östtyskland anges arten från kalkfattiga marker och mera sällan från kalkrika. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Bankera  
 • Art
  Bankera violascens(Alb. & Schwein. : Fr.) Pouzar - grantaggsvamp
  Synonymer
  Bankera cinerea (Bull.: Fr.) Rauschert

Bildar mykorrhiza med gran och troligen även med tall. Den påträffas främst i mossiga och örtrika äldre granskogar på kalkrik mark i något fuktiga lägen, och i norr även i mager tallskog med lång kontinuitet. I Danmark är den också funnen under ädelgran (Abies). På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning och minskande arealer av örtrik äldre granskog utanför skyddande områden. Minskningen kommer sannolikt att fortgå framöver. Som regel är svampindividers markmycel långlivade, flera decennier och mer, varför det är angeläget att skydda kända växtplatser genom att säkerställa en framtida kontinuitet i trädskiktet. Körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel. Grantaggsvampen missgynnas generellt av trakthyggesbruket och har troligtvis minskat åtminstone i södra och mellersta Sverige.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
En långsiktig tillgång till värdträd bör säkras genom att man undviker att avverka kända växtplatser. Sker ändå avverkning bör träd sparas i direkt anslutning till svampens förekomst. Svampars markmycel är som regel känsligt för kraftiga markstörningar, varför man bör undvika att markbereda eller köra med skogsfordon på växtplatsen.
Utländska namn – DK: Violettbrun Duftpigsvamp, NO: Søtpiggsopp, FI: Lakritsiorakkaat.

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen.

Strid, Å. 1983. Svenska taggsvampar. lV. Släktet Auriscalpium, Bankera, Phellodon, Sistotrema och Hydnum. Jordstjärnan 4(2): 10–14.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Bankera  
 • Art
  Bankera violascens, (Alb. & Schwein. : Fr.) Pouzar - grantaggsvamp
  Synonymer
  Bankera cinerea (Bull.: Fr.) Rauschert
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.