Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  elastisk spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius camptoros
Elastisk spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna spindelskivling känns igen på den egenartat elastiska hatten. Den är 4–7 cm bred, först rundad till klockformad, senare utbrett välvd med bred puckel, ofta lite oregelbunden. Kanten kan ibland vara radiärt fårad och den är ofta hygrofan i de yttre olivbruna delarna. Hatthuden är fettartat klibbig, ljust till mörkt gråbrun. I centrum är den ofta mera gul- eller rödbrun. På hattmitten är den något silverglimrande eller rimfrostig av ett mycket tunt velum. Köttet i hatten är vitaktigt och elastiskt, i foten som ungt gråviolett till lilablått. Skivorna är täta, ljust gråvioletta, lilablå mot lamelleggen. Foten är glansig, ljust till mättat lilablå, gråvit till ockragul som äldre. Den är 4–7 cm hög och 0,8–1,5 cm bred. Vid basen har den en kantad bulb som är upp till 3 cm bred. Velum är först lilablått, mera sällan vitt, i en zon på bulbkanten. Lukten är tydligt jordartad, i fotbasen är lukten något honungsartad.
Utbredning
Länsvis förekomst för elastisk spindling Observationer i Sverige för elastisk spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är rapporterad från Öland, Gotland och Västergötland, sammanlagt 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 500-600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den förekommer sällsynt i Mellaneuropa och i södra delarna av Norden. Svampen är rödlistad i Norge och i Tyskland (CR). Den är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med främst hassel och lind, i Sverige troligen enbart med hassel. Värmeberoende art som växer i luckig ädellövskog, hässlen och löväng på kalkrik mark. Är känd från ett fåtal landskap i södra Sverige och utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Är tidigare delvis sammanblandad med andra liknande arter (C. acrifolius och C. viridocoeruleus) varför kunskapsunderlaget är något bristfälligt. Samtliga dessa är extremt ovanliga och mycket krävande arter. Total population i landet är mycket liten och bedöms ha minskat kraftigtoch fortsätta attt minska p.g.a. avverkning och försämrad hävd i ädellövbärande fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (72-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; B2ab(iii); C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok, ek, hassel och lind, i ädellövskog, löväng och barrskog på kalkrik mark. I Sverige bildar den troligen mykorrhiza endast med ek. Den uppges dock också växa under bok och lind, och är i Mellaneuropa även funnen under ädelgran, Abies. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius camptoros Brandrud & Melot - elastisk spindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med främst hassel och lind, i Sverige troligen enbart med hassel. Värmeberoende art som växer i luckig ädellövskog, hässlen och löväng på kalkrik mark. Är känd från ett fåtal landskap i södra Sverige och utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Är tidigare delvis sammanblandad med andra liknande arter (C. acrifolius och C. viridocoeruleus) varför kunskapsunderlaget är något bristfälligt. Samtliga dessa är extremt ovanliga och mycket krävande arter. Total population i landet är mycket liten och bedöms ha minskat kraftigtoch fortsätta attt minska p.g.a. avverkning och försämrad hävd i ädellövbärande fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (72-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; B2ab(iii); C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Denna spindelskivling känns igen på den egenartat elastiska hatten. Den är 4–7 cm bred, först rundad till klockformad, senare utbrett välvd med bred puckel, ofta lite oregelbunden. Kanten kan ibland vara radiärt fårad och den är ofta hygrofan i de yttre olivbruna delarna. Hatthuden är fettartat klibbig, ljust till mörkt gråbrun. I centrum är den ofta mera gul- eller rödbrun. På hattmitten är den något silverglimrande eller rimfrostig av ett mycket tunt velum. Köttet i hatten är vitaktigt och elastiskt, i foten som ungt gråviolett till lilablått. Skivorna är täta, ljust gråvioletta, lilablå mot lamelleggen. Foten är glansig, ljust till mättat lilablå, gråvit till ockragul som äldre. Den är 4–7 cm hög och 0,8–1,5 cm bred. Vid basen har den en kantad bulb som är upp till 3 cm bred. Velum är först lilablått, mera sällan vitt, i en zon på bulbkanten. Lukten är tydligt jordartad, i fotbasen är lukten något honungsartad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för elastisk spindling

Länsvis förekomst och status för elastisk spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för elastisk spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är rapporterad från Öland, Gotland och Västergötland, sammanlagt 7 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 500-600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den förekommer sällsynt i Mellaneuropa och i södra delarna av Norden. Svampen är rödlistad i Norge och i Tyskland (CR). Den är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius camptorosBrandrud & Melot - elastisk spindling

Bildar mykorrhiza med bok, ek, hassel och lind, i ädellövskog, löväng och barrskog på kalkrik mark. I Sverige bildar den troligen mykorrhiza endast med ek. Den uppges dock också växa under bok och lind, och är i Mellaneuropa även funnen under ädelgran, Abies. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas liksom många andra sydliga och krävande ädelspindlingar av den uppenbart begränsade populationsstorleken samt av att dess miljö i form av varma, ljusöppna ädellöv- och/eller hasselrika marker är hotad. Det främsta hotet mot arten är avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från trakthyggesbruk. På lokaler där arten förekommer undviks plantering av gran, och spontant igenväxande granar huggs bort. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Arten gynnas sannolikt av naturvårdsinriktade skogliga åtgärder i syfte att upprätthålla en viss luckighet. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen skyddsdikning, markberedning eller liknande. Körning med tunga fordon undviks överhuvudtaget.
Utländska namn – NO: Birislörsopp.

Brandrud. T. et al. 1989–1998. Cortinarius Flora Photographica. Härnösand. Blad C 24.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius camptoros, Brandrud & Melot - elastisk spindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.