Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörkfjällig olivspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius melanotus
Mörkfjällig olivspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörkfjällig olivspindling tillhör sektionen Leprocybe, en grupp spindelskivlingar som bildar fruktkroppar med torr, lite fibrig yta. Hatten är 2–8 cm bred, olivgul till ljust olivbrun. Ibland har den svagt hygrofana strimmor. I hattcentrum är den mörkt svartbrun, mot kanterna uppsprickande i fina svartbruna till olivbruna fjäll. Den är först rundad, sedan jämnt utbredd, någon gång med en låg puckel. Kanten är länge inrullad. Skivorna är medeltäta till täta, ljust olivaktigt ockragula till ockrabruna, lamelleggen är ljusare. Foten är 3–7 cm x 0,7–1,2 cm, jämntjock till spolformigt vidgad och tillspetsad i basen, något styv, grovt fibrig, vit, senare nedifrån gulnande, fläckvis något mörknande. Velum är brunsvart, i en tydlig ring och ofta i flockar nedanför denna. Köttet är olivgrått till vitgult och det fluorescerar i UV-ljus. Lukten är tydligt rättikartad eller som persilja. Smaken är milt rättikartad.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörkfjällig olivspindling Observationer i Sverige för mörkfjällig olivspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen på Öland och Gotland samt i Dalarna, sammanlagt 10 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Nordeuropa, mindre vanlig i Mellaneuropa: funnen i England, Frankrike, Polen, Schweiz, Slovakien, Tyskland och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med tall i kalkrik tallskog. Sällsynt även påträffad i ädellövskog på kalkrik torr mark och då sannolikt med ek eller bok. Total population i landet liten och bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. avverkningar av äldre kalktallskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (60-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c; C1+2a(i)).
Ekologi
Mörkfjällig olivspindling bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog. Även påträffad i ädellövskog på kalkrik, torr mark, då sannolikt med ek. Bildar även mykorrhiza med silvergran. Fynden på Öland är gjorda i betade ädellövskogar, medan de på Gotland har gjorts under tall. Den uppges även bilda mykorrhiza med ädelgran (Abies) i Centraleuropa. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius melanotus Kalchbr. - mörkfjällig olivspindling Synonymer mörkfjällig olivspindelskivling

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall i kalkrik tallskog. Sällsynt även påträffad i ädellövskog på kalkrik torr mark och då sannolikt med ek eller bok. Total population i landet liten och bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. avverkningar av äldre kalktallskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (60-200) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c; C1+2a(i)).
Mörkfjällig olivspindling tillhör sektionen Leprocybe, en grupp spindelskivlingar som bildar fruktkroppar med torr, lite fibrig yta. Hatten är 2–8 cm bred, olivgul till ljust olivbrun. Ibland har den svagt hygrofana strimmor. I hattcentrum är den mörkt svartbrun, mot kanterna uppsprickande i fina svartbruna till olivbruna fjäll. Den är först rundad, sedan jämnt utbredd, någon gång med en låg puckel. Kanten är länge inrullad. Skivorna är medeltäta till täta, ljust olivaktigt ockragula till ockrabruna, lamelleggen är ljusare. Foten är 3–7 cm x 0,7–1,2 cm, jämntjock till spolformigt vidgad och tillspetsad i basen, något styv, grovt fibrig, vit, senare nedifrån gulnande, fläckvis något mörknande. Velum är brunsvart, i en tydlig ring och ofta i flockar nedanför denna. Köttet är olivgrått till vitgult och det fluorescerar i UV-ljus. Lukten är tydligt rättikartad eller som persilja. Smaken är milt rättikartad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörkfjällig olivspindling

Länsvis förekomst och status för mörkfjällig olivspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörkfjällig olivspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen på Öland och Gotland samt i Dalarna, sammanlagt 10 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Nordeuropa, mindre vanlig i Mellaneuropa: funnen i England, Frankrike, Polen, Schweiz, Slovakien, Tyskland och Österrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius melanotusKalchbr. - mörkfjällig olivspindling
  Synonymer
  mörkfjällig olivspindelskivling

Mörkfjällig olivspindling bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog. Även påträffad i ädellövskog på kalkrik, torr mark, då sannolikt med ek. Bildar även mykorrhiza med silvergran. Fynden på Öland är gjorda i betade ädellövskogar, medan de på Gotland har gjorts under tall. Den uppges även bilda mykorrhiza med ädelgran (Abies) i Centraleuropa. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Även upphört bete med åtföljande igenväxning missgynnar arten. Körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Behåll ädellövskogen, gärna med inslag av tall, och håll den öppen med betesdjur. En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från avverkning. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller terrängfordon.

Brandrud. T. et al. 1989–1998. Cortinarius Flora Photographica. Härnösand. Blad D 56. Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 2000. Fungi in Switzerland. Luzern. Band 5, Bild 174.

Moser, M. 1983. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Kryptogamenflora,. Band II b/2, sid. 349.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius melanotus, Kalchbr. - mörkfjällig olivspindling
  Synonymer
  mörkfjällig olivspindelskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.