Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius multiformium

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius multiformium
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hatten är vackert ockragul till morgonrodnads-röd, 4–8 cm bred, ofta med velumrester i kanten. Svampen har en länge inrullad hattkant. Velum är ljust. Lamellerna är påfallande ljusa, och fint tandade. Foten är vit till gulaktig, 5–6 cm hög och 1–1,5 cm tjock, med 2,5–3 cm bred basalknöl, dock utan skarp kant. Sporerna är 8,8–12 x 6,5 µm, tydligt citronformade. Köttet har en starkt chokladbrun reaktion med AgNO3. Smaken är mild.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius multiformium Observationer i Sverige för Cortinarius multiformium
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på cirka 20 lokaler i Sverige: i Bohuslän en lokal, på Gotland två lokaler, i Västergötland tre lokaler och på Öland femton lokaler (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 400 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 20 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Den är rödlistad i Norge, Tyskland (akut hotad), Frankrike, Italien och Tjeckien. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med främst hassel, eventuellt även med ek. Växer i varma lägen i ädellövskog, hässlen och hagar på kalkrik mark. Arten är enbart känd från Öl, Gtl, Vg och en lokal i Boh. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska främst p.g.a. slutavverkning och ändrad markanvändning i hässlen och gles ädellövskog som lett till igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (320-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (80). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (16-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ädellövträd och hassel. Växer i ädellövskog, hässlen och hagar på kalkrik mark. Mest frekvent förekommer den i varma lägen i torrbackar och mosaikartade betesmarker med hassel. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius multiformium Consiglio & Moënne-Loc. Synonymer Cortinarius proteus Consiglio & Moënne-Locc.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med främst hassel, eventuellt även med ek. Växer i varma lägen i ädellövskog, hässlen och hagar på kalkrik mark. Arten är enbart känd från Öl, Gtl, Vg och en lokal i Boh. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska främst p.g.a. slutavverkning och ändrad markanvändning i hässlen och gles ädellövskog som lett till igenväxning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (320-3200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (80). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (16-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (100-300) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Hatten är vackert ockragul till morgonrodnads-röd, 4–8 cm bred, ofta med velumrester i kanten. Svampen har en länge inrullad hattkant. Velum är ljust. Lamellerna är påfallande ljusa, och fint tandade. Foten är vit till gulaktig, 5–6 cm hög och 1–1,5 cm tjock, med 2,5–3 cm bred basalknöl, dock utan skarp kant. Sporerna är 8,8–12 x 6,5 µm, tydligt citronformade. Köttet har en starkt chokladbrun reaktion med AgNO3. Smaken är mild.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius multiformium

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius multiformium

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på cirka 20 lokaler i Sverige: i Bohuslän en lokal, på Gotland två lokaler, i Västergötland tre lokaler och på Öland femton lokaler (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 400 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 20 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Den är rödlistad i Norge, Tyskland (akut hotad), Frankrike, Italien och Tjeckien. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius multiformiumConsiglio & Moënne-Loc.
  Synonymer
  Cortinarius proteus Consiglio & Moënne-Locc.

Bildar mykorrhiza med ädellövträd och hassel. Växer i ädellövskog, hässlen och hagar på kalkrik mark. Mest frekvent förekommer den i varma lägen i torrbackar och mosaikartade betesmarker med hassel. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Igenväxning som följd av upphörd betesdrift kommer också att missgynna arten, då solvarma öppna och halvöppna miljöer förändras till helt slutna. Om igenväxningen fortskrider så att lövträden med tiden ersätts av barrträd, innebär det ett direkt hot mot artens fortlevnad i området. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydda ädellövskogen och sörj för dess kontinuitet. En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från avverkning. På lokaler där arten förekommer undviks plantering av gran, och spontant igenväxande granar huggs bort. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Arten är beroende av att de extensivt betade hasselrika mosaikmiljöerna får fortsatt hävd, kompletterat med naturvårdsinriktade skogliga åtgärder i syfte att upprätthålla en viss luckighet. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller liknande. Körning med tunga fordon undviks överhuvudtaget. De få kända lokalerna bör ges ett juridiskt skydd. Markanvändningen anpassas noggrant till artens krav. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.

Brandrud, T., Knutsson, T. & Soop, K. 1996. En fantastisk säsong på Öland. Jordstjärnan 17(3): 27–42. BILD Moser, M. 1960. Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe). sid. 117. Vaduz.

Moser, M. 1983. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band II b/2, sid. 358.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius multiformium, Consiglio & Moënne-Loc.
  Synonymer
  Cortinarius proteus Consiglio & Moënne-Locc.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.