Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius prasinocyaneus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius prasinocyaneus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna svamp är en ganska stor och mycket vacker spindling tillhörande undersläktet Phlegmacium. Hatten är som ung olivbrun men mot kanten vackert blå och har inväxta ockrabruna fibrer. Ibland är den fläckvis grönskiftande i mitten. I senare stadier blir den mera jämnt brunaktig, åtminstone i mitten. Lamellerna är tydligt blåtonade. Foten är först himmelsblå och den blå färgen blir länge kvar upptill medan den blir mässingsfärgad nedåt. Vid basen har den en kantad bulb. Köttet är blått i fotens ytskikt, i övrigt vitaktigt. Lukten är jordartad. Mikroskopiskt kännetecknas arten av de rundade och grovvårtiga sporerna, 9–11 x 8,5–9 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius prasinocyaneus Observationer i Sverige för Cortinarius prasinocyaneus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen med några få mycel på Kinnekulle i Västergötland samt på Öland. 10 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker och eftersökt spindling knuten till exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 50 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. I övriga Norden är den bara känd från en lokal i södra Norge, (rödlistad) och där bara med två mycel. På kontinenten förefaller arten vara så gott som okänd och veterligen finns inga säkra fynd utöver typlokalen i östra Frankrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A4c; B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med hassel och ev. även andra ädellövträd på kalkrik mark. Växer mycket sällsynt i torra hässlen med lång kontinuitet, främst i bryn och varma lägen i extensivt betade mosaikmiljöer. En vacker och eftersökt spindling knuten till exklusiva miljöer och lågt mörkertal. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Missgynnas starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25756-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (32-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A4c; B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med hassel och ev. också med ädellövträd. Påträffas i ädellövskog och torra hässlen med lång kontinuitet, samt i bryn och varma lägen i extensivt betade mosaikmiljöer, på kalkrik mark. Alla kända växtplatser ligger i kalkrik ädellövskog. På några ställen förefaller svampen bilda mykorrhiza med lind, och möjligen är arten knuten till detta trädslag. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius prasinocyaneus Rob. Henry Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A4c; B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel och ev. även andra ädellövträd på kalkrik mark. Växer mycket sällsynt i torra hässlen med lång kontinuitet, främst i bryn och varma lägen i extensivt betade mosaikmiljöer. En vacker och eftersökt spindling knuten till exklusiva miljöer och lågt mörkertal. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Missgynnas starkt av EU's nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (25756-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (32-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 30 %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (A4c; B2ab(iii); C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Denna svamp är en ganska stor och mycket vacker spindling tillhörande undersläktet Phlegmacium. Hatten är som ung olivbrun men mot kanten vackert blå och har inväxta ockrabruna fibrer. Ibland är den fläckvis grönskiftande i mitten. I senare stadier blir den mera jämnt brunaktig, åtminstone i mitten. Lamellerna är tydligt blåtonade. Foten är först himmelsblå och den blå färgen blir länge kvar upptill medan den blir mässingsfärgad nedåt. Vid basen har den en kantad bulb. Köttet är blått i fotens ytskikt, i övrigt vitaktigt. Lukten är jordartad. Mikroskopiskt kännetecknas arten av de rundade och grovvårtiga sporerna, 9–11 x 8,5–9 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius prasinocyaneus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius prasinocyaneus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen med några få mycel på Kinnekulle i Västergötland samt på Öland. 10 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker och eftersökt spindling knuten till exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 100 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 20 och 30 % över de senaste 50 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. I övriga Norden är den bara känd från en lokal i södra Norge, (rödlistad) och där bara med två mycel. På kontinenten förefaller arten vara så gott som okänd och veterligen finns inga säkra fynd utöver typlokalen i östra Frankrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius prasinocyaneusRob. Henry

Bildar mykorrhiza med hassel och ev. också med ädellövträd. Påträffas i ädellövskog och torra hässlen med lång kontinuitet, samt i bryn och varma lägen i extensivt betade mosaikmiljöer, på kalkrik mark. Alla kända växtplatser ligger i kalkrik ädellövskog. På några ställen förefaller svampen bilda mykorrhiza med lind, och möjligen är arten knuten till detta trädslag. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
På grund av att de kända bestånden av denna art är så små kan även begränsade förändringar av miljön utgöra ett potentiellt hot. Dess få växtplatser kan lätt förstöras genom slutavverkning eller någon form av exploatering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Alla kända växtplatser bör ges ett juridiskt skydd så att inte värdträden riskerar att bli avverkade eller att andra slumpbetonade åtgärder som påverkar miljön kommer till stånd. Arten bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer, i synnerhet på Öland och Gotland. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.
Det råder en viss oklarhet om hur namnet Cortinarius prasinocyaneus skall användas. Den ursprungliga beskrivningen stämmer bra med de svenska fynden men senare uppgivna fynd i Mellaneuropa har haft helt annorlunda sporer och det måste därför röra sig om en annan art.

Henry, Rob. 1939: Suite et complément a letude des Phlegmacia. Bull. Trimestr. de la Soc. Mycologique de France 92, Atl. 202 Jeppesen T S och Tobias G. Frøslev TG www.hjem.get2net.dk/phlegmacium/

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius prasinocyaneus, Rob. Henry
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.